Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka opracowywania biznesplanu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3BIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowywania biznesplanu
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok drugi, semestr trzeci

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji, na ćwiczeniach studium

przypadku, dyskusja, przygotowanie prac pisemnych w postaci biznes planu według zadanego wzorca, prezentacje własnych pomysłów

biznesowych przed grupą

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Łączna liczba godzin 75

Samodzielnie studiowanie 10

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Udział w ćwiczeniach 30

Udział w konsultacjach 5

Wskaźniki ilościowe:

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 35 pkt. ECTS 1,4

o charakterze praktycznym: liczba godzin 35 pkt. ECTS 1,4

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan: jak go budować i analizować?. Wydawnictwo CeDeWu 2014.

2. C. Barrow, P. Barrow, R. Brown, Biznesplan w małej firmie. Wydawnictwo Helion 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Skrzypek, Biznes plan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, 2012.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. Wydawnictwo CeDeWu, 2014.

3. Robert Sasin, Entrepreneurship training, Wydano Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

3. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan? Wydawnictwo CeDeWu, 2007.

Efekty uczenia się:

3BIZ_W01- Student potrafić gromadzić dane niezbędne do przygotowania projektu biznesplanu, przetwarzać i prezentować zawarte w nim dane -KP_WG7

3BIZ_W02- Student posiada wiedzę na temat roli przedsiębiorcy jako uczestniku struktur gospodarczych i prawnych-KP6_WK1

3BIZ_W03- Student zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości_ KP6_WK4

3BIZ_U01- Student potrafi odpowiednio dobierać źródła, dokonać krytycznej ich oceny analizując zjawiska ekonomiczne-KP6_UW2

3BIZ_U02- Student posiada umiejętność posługiwania się normami i regułami prawnymi w celu poszukiwania rozwiązań adekwatnych do przygotowywanych projektów biznesplanu -KP6_UW4

3BIZ_U03- Student posiada umiejętność podejmowania i rozwiązywania problemów mogących wystąpić przy opracowywaniu koncepcji biznesplanu wykorzystując zdobytą wiedzę-KP6_UW5

3BIZ_U04- Student potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem komunikując się z zespołem i prezentując koncepcje biznesowe KP6_UK1

3BIZ_U05- Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową przygotowując projekt biznesplanu KP6_UO1

3BIZ_U06- Student potrafi współdziałać w grupie przygotowując projekt biznesplanu KP6_UO2

3BIZ_K01- Student bierze udział w przygotowaniu biznesplanu uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne projektu-KP6_K01

3BIZ_K02- Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości przygotowując projekt biznesplanu KP6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń jest składową kilku elementów: aktywność na ćwiczeniach, prezentacja pomysłu biznesowego przed grupą, wersja

papierowa biznes planu według zadanego wzorca.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.