Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański- doskonalenie A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1AMODA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański- doskonalenie A
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia trwają przez 20 godzin w drugim semestrze i mają formę ćwiczeń. Przeznaczone są dla studentów I roku, zaś ich celem jest

doskonalenie umiejętności językowych w zakresie objętym programem nauczania na I roku studiów. Celem przedmiotu jest doskonalenie

wypowiedzi ustnych i pisemnych o charakterze kreatywnym, takich jak: wyrażanie opinii, opowiadanie, streszczanie tekstu, opis, przekaz

informacji i stosowania poprawnych form gramatycznych. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych

poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i sprawności w zakresie gramatyki hiszpańskiej w

szerokim zakresie tematycznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-1AMODA

Język przedmiotu: hiszpański

Rodzaj przedmiotu:

Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ5, PNJH

Rok studiów /semestr

I rok/ II semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci zaczynają naukę na poziomie A1 wg skali ESOKJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 godzin - ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Przygotowanie do zajęć: 16 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 10 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia :10 godzin

Razem: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24/1

- o charakterze praktycznym 60/2

Literatura:

Materiały:

- książki do nauki gramatyki ('Gramática básica del estudiante de español', 'Gramática de uso del español. Teoría y práctica con

solucionario', 'Uso de la gramática española' (nivel elemental) oraz słownictwa

- CD, materiały audiowizualne

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne, obrazkowe)

Efekty uczenia się:

EK- wiedza: K_W03 K_W04, K_W06

EK- umiejętności: K_U01 K_U03 K_U06 K_U09

EK- kompetencje: K_K01 K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolona jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze)

- aktywny udział w zajęciach

- odrabianie prac domowych

- pisanie prac pisemnych w domu

- zaliczenie prac kontrolnych pisanych na zajęciach.

Na zaliczenie wymagane jest 60 % wiedzy i umiejętności wymaganych w pracach kontrolnych oraz ocena dostateczna z wypowiedzi

Studenci uczestniczą w zajęciach poprzez platformę Blackboard.

ustnych i pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman, Marta Śpiewak
Prowadzący grup: Ludmiła Furman, Marta Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Śpiewak
Prowadzący grup: Marta Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.