Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1FIL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: Filozofia, Historia filozofii

Rok studiów/semestr: I rok studiów I-go stopnia, semestr I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 x 2h = 30h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 30h + 2h = 17h

Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 2h = 32h, co odpowiada 1 pkt. ECTS - nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h + 30h = 60h, co odpowiada 2 pkt. ECTS

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa, t. I i II (wyd. różne).

F. Copleston, Historia filozofii (wielotomowa).

B. Russell, Dzieje filozofii zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

(K_ W02; H1A_W02, H1A_W03),

(K_W04; H1A_W04),

(K_W07; H1A_W05),

(K_W09; H1A_W07);

b/ na poziomie umiejętności:

(K_U05;H1A_U02, H1A_U05),

(K_U05;H1A_U02, H1A_U05),

(K_U05;H1A_U02, H1A_U05);

c/ na poziomie kompetencji:

(K_K01; H1A_K01),

Metody i kryteria oceniania:

Analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Zaliczanie nieobecności w formie odpowiedzi ustnej. Zaliczenie sprawdzianów w trakcie semestru.

Pisemny test podsumowujący na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krasucka
Prowadzący grup: Katarzyna Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krasucka
Prowadzący grup: Katarzyna Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: Filozofia, Historia filozofii

Rok studiów/semestr: I rok studiów I-go stopnia, semestr I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 x 2h = 30h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 30h + 2h = 17h

Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 2h = 32h, co odpowiada 1 pkt. ECTS - nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h + 30h = 60h, co odpowiada 2 pkt. ECTS

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa, t. I i II (wyd. różne).

F. Copleston, Historia filozofii (wielotomowa).

B. Russell, Dzieje filozofii zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: Filozofia, Historia filozofii

Rok studiów/semestr: I rok studiów I-go stopnia, semestr I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 x 2h = 30h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 30h + 2h = 17h

Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 2h = 32h, co odpowiada 1 pkt. ECTS - nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h + 30h = 60h, co odpowiada 2 pkt. ECTS

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa, t. I i II (wyd. różne).

F. Copleston, Historia filozofii (wielotomowa).

B. Russell, Dzieje filozofii zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)