Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2GMS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat morfologii, składni i semantyki języka angielskiego oraz wskazanie na cechy wspólne oraz różniące systemy gramatyczne języka angielskiego i języka polskiego.

Skrócony opis:

Głównym celem kursu gramatyki opisowej języka angielskiego jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka angielskiego. Zasadniczą część kursu stanowi przegląd podstawowych cech współczesnego systemu gramatycznego języka angielskiego. Kurs ma również na celu zwrócić uwagę studentów na zjawiska gramatyczne występujące w podejmowanych lekturach i ułatwić właściwe ich rozumienie.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_5).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok, semestr I i II.

Wymagania wstępne: Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin: 45h, wykład.

Metody dydaktyczne: wykład

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładzie: 45h

- Przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do testów: 30h

- Konsultacje z nauczycielem: 10h

- Przygotowanie do testów i udział w nich: 32h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55h - 2,75 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45h - 2 pkt. ECTS

Literatura:

1. L. Bauer: English Word-Formation, CUP 1983

2. A. Carstairs-McCarthy: An Introduction to English Morphology, Edinburgh University Press 2002

3. S. Chalker: A Student’s English Grammar, Longman 1992

4. J.R. Hurford: Semantics 2nd ed., CUP 2007

5. R. Huddleston, G.K. Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language, CUP 2002

6. V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction to Language 5th ed., Harcourt Brace Jovanovich 1993

7. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed., Ohio State University Press 1994

8. J. Miller: An Introduction to English Syntax, Edinburgh University Press 2008

9. B. Szymanek: Introduction to Morphological Analysis, PWN 1998

10. G. Yule: The Study of Language, 2nd ed. CUP 1996

11. Pawłowska, K. Word, Phrase, Clause. The Basics of Descriptive Grammar. Białystok 2012

Efekty uczenia się:

- K_W01, K_W02, K_W03

- K_U01, K_U02

- K_U01, K_U02

- K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem. Z każdego z trzech działów (morfologia, składnia, semantyka) przeprowadzony będzie test. Ocena za pierwszy semestr będzie przydzielana na podstawie testu z morfologii oraz składni. Zaliczenie drugiego semestru odbędzie się na podstawie testu z semantyki.

Punktacja ze testy przedstawia się następująco.

60-69=3, 70-75=3+, 76-81=4, 82-87=4+, 88-100=5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów za którykolwiek z testów mogą podejść do testu poprawkowego.

Egzamin odbywa się w sesji letniej i obejmuje cały materiał z przedmiotu. Aby do niego podejść, student musi uzyskać zaliczenie z wszystkich testów. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Dodatkowa aktywność na zajęciach może być podstawą podwyższenia oceny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michta, Katarzyna Pawłowska
Prowadzący grup: Tomasz Michta, Katarzyna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michta, Katarzyna Pawłowska
Prowadzący grup: Tomasz Michta, Katarzyna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)