Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie interkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2ICT
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie interkulturowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Literatura:

Byram, M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters. 1997.

Byram, Prof. Michael, and Dr. Peter Grundy. Context and Culture in Language Teaching and Learning. Vol. 6. Bristol: Channel View Publications, 2003.

Fay, S. Teaching and Learning Intercultural Communicative Competence: Theories and Practice. 2017.

Hofstede, G. J., Pedersen, B, and Hofstede, G. (2001). Exploring Culture: Exercises, Stories, and Synthetic Cultures.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Liddicoat, Anthony J, and Angela Scarino. Intercultural Language Teaching and Learning. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.

Matveev, Alex. Intercultural Competence in Organizations: A Guide for Leaders, Educators and Team Players. Cham: Springer International Publishing AG, 2016.

Artykuły wybrane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student charakteryzuje wymiary kultury, które decydują o różnicach kulturowych. KA6_WG9

KA6_WK1

Student opisuje cechy zachowań werbalnych i niewerbalnych charakteryzujących różne konteksty kulturowe.

KA6_WG9

KA6_WK1

Student porównuje własny kontekst kulturowy z innymi kontekstami

KA6_WG9

KA6_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

Student korzysta z narzędzi służących do analizy i interpretacji różnych wytworów kultury.

KA6_UW4

KA6_UW6

Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła. KA6_UW4

KA6_UW6

Student analizuje różnice i bariery interkulturowe KA6_UW4

KA6_UW6

Student prezentuje przygotowane zagadnienie z wykorzystaniem technik multimedialnych KA6_UK4

Student potrafi projektować i organizować zadania w pracy indywidualnej i w zespole kształtujące kompetencję interkulturową i świadomie realizuje własne uczenie się przez całe życie KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UK4

KA6_UO1

KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i wykorzystuje ją do rozwiązywania problemów praktycznych.

KA6_KK1

KA6_KK2

Student akceptuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi, tworząc płaszczyzny tolerancji i uczestnicząc w życiu kulturalnym. KA6_KO3

KA6_KO4

KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest jedna nieobecnośc nieusprawiedliwiona)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury oraz zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń oceniających umiejętności interklulturowe

• Analiza różnic i barier interkulturowych w nauczaniu jezyka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wajda
Prowadzący grup: Edyta Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Literatura:

Hofstede, G. J., Pedersen, B, and Hofstede, G. (2001). Exploring Culture: Exercises, Stories, and Synthetic Cultures.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Liddicoat, Anthony J, and Angela Scarino. Intercultural Language Teaching and Learning. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.

Matveev, Alex. Intercultural Competence in Organizations: A Guide for Leaders, Educators and Team Players. Cham: Springer International Publishing AG, 2016.

Artykuły wybrane przez nauczyciela.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest jedna nieobecnośc nieusprawiedliwiona)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury oraz zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń oceniających umiejętności interklulturowe

• Analiza różnic i barier interkulturowych w nauczaniu jezyka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sańczyk-Cruz
Prowadzący grup: Anna Sańczyk-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Literatura:

Hofstede, G. J., Pedersen, B, and Hofstede, G. (2001). Exploring Culture: Exercises, Stories, and Synthetic Cultures.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Liddicoat, Anthony J, and Angela Scarino. Intercultural Language Teaching and Learning. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.

Matveev, Alex. Intercultural Competence in Organizations: A Guide for Leaders, Educators and Team Players. Cham: Springer International Publishing AG, 2016.

Artykuły wybrane przez nauczyciela.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest jedna nieobecnośc nieusprawiedliwiona)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury oraz zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń oceniających umiejętności interklulturowe

• Analiza różnic i barier interkulturowych w nauczaniu jezyka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Literatura:

Hofstede, G. J., Pedersen, B, and Hofstede, G. (2001). Exploring Culture: Exercises, Stories, and Synthetic Cultures.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Liddicoat, Anthony J, and Angela Scarino. Intercultural Language Teaching and Learning. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.

Matveev, Alex. Intercultural Competence in Organizations: A Guide for Leaders, Educators and Team Players. Cham: Springer International Publishing AG, 2016.

Artykuły wybrane przez nauczyciela.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest jedna nieobecnośc nieusprawiedliwiona)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury oraz zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń oceniających umiejętności interklulturowe

• Analiza różnic i barier interkulturowych w nauczaniu jezyka angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)