Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - doskonalenie językowe B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2MOD14
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe B2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 +/C1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie sprawności słuchania oraz znajomości słownictwa za pomocą materiałów autentycznych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Podstawowy

MODUŁ: Moduł 4 PNJA - doskonalenie językowe

DZIEDZINA: Nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok II/ semestr I

Kod przedmiotu: 340-AS1-2MODA14

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Studenci są zobowiązani do regularnego sprawdzania poczty raz w tygodniu przed zajęciami i przygotowywania materiałów i zadań wysyłanych przez wykładowcę.

Praca z całą grupą

Praca w parach

Praca w grupach

PUNKTY ECTS: 3

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 20h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 22h (ECTS: 0,88)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Kurs jest zaprojektowany w oparciu o podaną literaturę oraz materiały autentyczne tj. filmy z YouTube, History Channel, seriale telewizyjne, podcasty, filmy dokumentalne, filmy fantasy i science-fiction, ted ed lessons i ted talks.

Ćwiczenia na słownictwo są projektowane przez wykładowce w oparciu o

i odniesieniu do materiałów audiowizualnych używanych w trakcie kursu.

Efekty uczenia się:

P6S_UK student umie brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować

o nich KA6_UK4

P6S_UK student umie posługiwać się kierunkowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA6_UK5

P6S_UO student umie planować i organizować pracę indywidualną i pracę

w zespole KA6_UO1

P6S_KK student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się przedstawieniem prezentacji z zakresu tematyki kursu oraz krótkim testem obejmującym sprawności słuchania i znajomość słownictwa, które pojawiło się w materiałach używanych w trakcie kursu.

Próg zaliczenie testu to 55%

Dozwolona jest jedna nieobecność w trakcie kursu.

Aktywność w trakcie zajęć wpłynie na podniesienie oceny końcowej.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak materiałów wysyłanych przez wykładowcę wpłynie na obniżenie oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska
Prowadzący grup: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The Art of Healing: Medicine in the Past and Present

Due to the increasing popularity of Medical English in the contemporary world, it is not uncommon to come across medical jargon embedded in journal articles or TV series. The course will focus on medicine in the past (health and healing in ancient Egypt, wonder cures of the ancient world, surprising facts about the history of medicine) and present medical issues (e.g. signs and symptoms, placebo and nocebo effects, first aid). It will also delve into a healthy lifestyle (prevention is better than cure: medicinal cookery - the pharmacy in our food, nutrition, food patterns based on culture and customs).

Uwagi:

The participants will be assigned vocabulary tasks based on miscellaneous articles, book excerpts, quizzes and videos. In order to obtain the final credit, the students will be expected to prepare audio-visual presentations on a given subject (in the fields of medicine and healthcare).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska
Prowadzący grup: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The Art of Healing: Medicine in the Past and Present

Due to the increasing popularity of Medical English in the contemporary world, it is not uncommon to come across medical jargon embedded in journal articles or TV series. The course will focus on medicine in the past (health and healing in ancient Egypt, wonder cures of the ancient world, surprising facts about the history of medicine) and present medical issues (e.g. signs and symptoms, placebo and nocebo effects, first aid). It will also delve into a healthy lifestyle (prevention is better than cure: medicinal cookery - the pharmacy in our food, nutrition, food patterns based on culture and customs).

Pełny opis:

-medicine in the past (health and healing in ancient Egypt, wonder cures of the ancient world, surprising facts about the history of medicine)

- contemporary medical issues (e.g. signs and symptoms, placebo and nocebo effects, first aid)

- a healthy lifestyle (prevention is better than cure: medicinal cookery - the pharmacy in our food, nutrition, food patterns based on culture and customs).

Literatura:

The Story of Medicine. From the Black Death to Florence Nightingale, BBC History Magazine, ed. by R. Attar. Immediate Media Company Bristol Limited, 2018.

Hobbs, M.Oxford English For Careers Medicine 1. Oxford, 2009.

Pohl, A. Test Your Professional English: Medical. Penguin English. 2004.

Lipińska A. and S. Wisńiewska-Leśków, Z. Szczepankiewicz. English for Medical Sciences. MedPharm. 2006.

Evans V. and J. Dooley, T. M. Tran. Career Paths: Medical. Express Publishing. 2019.

Gorbacz-Gancarz B and L. Ostrowska, E Stefańska, E..Supińska, E. Szczepaniak. English for Dietetics. PZWL. 2016.

Kita, J. Health ... Easy Ways to Feel Better and Live Longer. The Reader's Digest Association, Inc. 2012.

Pinnock, D. Medicinal Cookery. Recipes from Nature's Edible Pharmacy. Orion Publishing Group. 2017.

Schlosser, E. Fast Food Nation. What the All-American Meal Is Doing to the World. Penguin Books. 2002.

Uwagi:

The participants will be assigned vocabulary tasks based on miscellaneous articles, book excerpts, quizzes and videos. In order to obtain the final credit, the students will be expected to prepare audio-visual presentations on a given subject (in the fields of medicine and healthcare).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The Art of Healing: Medicine in the Past and Present

Due to the increasing popularity of Medical English in the contemporary world, it is not uncommon to come across medical jargon embedded in journal articles or TV series. The course will focus on medicine in the past (health and healing in ancient Egypt, wonder cures of the ancient world, surprising facts about the history of medicine) and present medical issues (e.g. signs and symptoms, placebo and nocebo effects, first aid). It will also delve into a healthy lifestyle (prevention is better than cure: medicinal cookery - the pharmacy in our food, nutrition, food patterns based on culture and customs).

Pełny opis:

-medicine in the past (health and healing in ancient Egypt, wonder cures of the ancient world, surprising facts about the history of medicine)

- contemporary medical issues (e.g. signs and symptoms, placebo and nocebo effects, first aid)

- a healthy lifestyle (prevention is better than cure: medicinal cookery - the pharmacy in our food, nutrition, food patterns based on culture and customs).

Literatura:

The Story of Medicine. From the Black Death to Florence Nightingale, BBC History Magazine, ed. by R. Attar. Immediate Media Company Bristol Limited, 2018.

Hobbs, M.Oxford English For Careers Medicine 1. Oxford, 2009.

Pohl, A. Test Your Professional English: Medical. Penguin English. 2004.

Lipińska A. and S. Wisńiewska-Leśków, Z. Szczepankiewicz. English for Medical Sciences. MedPharm. 2006.

Evans V. and J. Dooley, T. M. Tran. Career Paths: Medical. Express Publishing. 2019.

Gorbacz-Gancarz B and L. Ostrowska, E Stefańska, E..Supińska, E. Szczepaniak. English for Dietetics. PZWL. 2016.

Kita, J. Health ... Easy Ways to Feel Better and Live Longer. The Reader's Digest Association, Inc. 2012.

Pinnock, D. Medicinal Cookery. Recipes from Nature's Edible Pharmacy. Orion Publishing Group. 2017.

Schlosser, E. Fast Food Nation. What the All-American Meal Is Doing to the World. Penguin Books. 2002.

Uwagi:

The participants will be assigned vocabulary tasks based on miscellaneous articles, book excerpts, quizzes and videos. In order to obtain the final credit, the students will be expected to prepare audio-visual presentations on a given subject (in the fields of medicine and healthcare).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)