Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - doskonalenie językowe C3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2MOD20
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe C3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 +/C1.

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie sprawności słuchania oraz znajomości słownictwa za pomocą materiałów autentycznych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Podstawowy

MODUŁ: Moduł 4 PNJA - doskonalenie językowe

DZIEDZINA: Nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok II/ semestr I

Kod przedmiotu: 340-AS1-2MODA14

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Zajęcia będą odbywać się online w trybie synchronicznym 'na żywo' na platformie Blackboard, a narzędziem do przesyłania materiałów jest USOS mail.

Studenci są zobowiązani do regularnego sprawdzania poczty raz w tygodniu przed zajęciami i przygotowywania materiałów i zadań wysyłanych przez wykładowcę.

Praca z całą grupą

Praca w parach

Praca w grupach

PUNKTY ECTS: 3

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 20h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 22h (ECTS: 0,88)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Kurs jest zaprojektowany w oparciu o materiały autentyczne tj. filmy z YouTube, History Channel, seriale telewizyjne, podcasty, filmy dokumentalne, filmy fantasy i science-fiction, ted ed lessons i ted talks.

Ćwiczenia na słownictwo są projektowane przez wykładowce w oparciu o

i odniesieniu do materiałów audiowizualnych używanych w trakcie kursu.

Efekty uczenia się:

P6S_UK student umie brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować

o nich KA6_UK4

P6S_UK student umie posługiwać się kierunkowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA6_UK5

P6S_UO student umie planować i organizować pracę indywidualną i pracę

w zespole KA6_UO1

P6S_KK student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się przedstawieniem prezentacji z zakresu tematyki kursu oraz krótkim testem obejmującym sprawności słuchania i znajomość słownictwa, które pojawiło się w materiałach używanych w trakcie kursu.

Próg zaliczenie testu to 55%.

Dozwolona jest jedna nieobecność w trakcie kursu.

Aktywność w trakcie zajęć wpłynie na podniesienie oceny końcowej.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak materiałów wysyłanych przez wykładowcę wpłynie na obniżenie oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wawrzyniuk
Prowadzący grup: Justyna Wawrzyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język mediów, wliczając w to media społecznościowe, filmy, seriale i gazety.

Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język mediów, wliczając w to media społecznościowe, filmy, seriale i gazety.

Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - analizie wybranego elementu współczesnych mediów (fragmentu serialu, muzyki, itd.) z wykorzystaniem ram teoretycznych omawianych na zajęciach.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu o ogólnodostępne źródła.

Ramy teoretyczne kursu oparte są na podręczniku

Jones, R. H., Jaworska, S., & Aslan, E. (2021). Language and media: A resource book for students (2nd edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Prowadzący grup: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język mediów, wliczając w to media społecznościowe, filmy, seriale i gazety.

Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język mediów, wliczając w to media społecznościowe, filmy, seriale i gazety.

Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - analizie wybranego elementu współczesnych mediów (fragmentu serialu, muzyki, itd.) z wykorzystaniem ram teoretycznych omawianych na zajęciach.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu o ogólnodostępne źródła.

Ramy teoretyczne kursu oparte są na podręczniku

Jones, R. H., Jaworska, S., & Aslan, E. (2021). Language and media: A resource book for students (2nd edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język mediów, wliczając w to media społecznościowe, filmy, seriale i gazety.

Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język mediów, wliczając w to media społecznościowe, filmy, seriale i gazety.

Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - analizie wybranego elementu współczesnych mediów (fragmentu serialu, muzyki, itd.) z wykorzystaniem ram teoretycznych omawianych na zajęciach.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu o ogólnodostępne źródła.

Ramy teoretyczne kursu oparte są na podręczniku

Jones, R. H., Jaworska, S., & Aslan, E. (2021). Language and media: A resource book for students (2nd edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)