Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - doskonalenie językowe C4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2MOD21
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe C4
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu poszerzanie, utrwalanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych. Studenci kształtują poprawny styl wypowiedzi ustnych i pisemnych., poznają stylistykę tekstu akademickiego, uwrażliwiają się na rozbieżności językowe i kulturowe, przygotowują się do samodzielnego tłumaczenia krótkich tekstów prasowych i użytkowych, a także doskonalą umiejętności zabierania głosu w debacie (argumentacja, budowanie wypowiedzi argumentacyjnej).

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-ANI – 1,2,3,MON

Język przedmiotu: j. angielski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_4

Rok studiów /semestr: rok I, II i III, semestr II, III, IV i V

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz umiejętności zdobyte w czasie kolejnych lat nauki na zajęciach PNJA

Liczba godzin: 80 godzin

Metody dydaktyczne: wykładowa, konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 80h

Przygotowanie do zajęć: 80h

Wykonanie zadań domowych: 50

Realizacja zadań projektowych: 60

Konsultacje z nauczycielem: 30

Obecność na zaliczeniu: 8 Razem 308/ 12ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -118h (4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 198h (8 ECTS)

Literatura:

Kurs nie jest prowadzony według podręcznika. Studentów obowiązuje zakres materiału przygotowany i przedstawiony przez nauczyciela.

Literatura uzupełniająca przedstawiona w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

1.Student ma wiedzę o różnicach między poszczególnymi rejestrami języka angielskiego. K_W04; K_W13

2.Student ma podstawową wiedzę o kulturze i życiu angielskiego obszaru językowego. K_W14

3. Student potrafi znaleźć informacje i wiedzę o kulturze i życiu angielskiego obszaru językowego. K_U01

4.Student potrafi przetłumaczyć ustnie i pisemnie prosty tekst, także obejmujący słownictwo specjalistyczne. K_U08; K_U09; K_U14

5. Student potrafi zabrać głos w debacie, wyrażając i argumentując swoją opinię. K_U07; K_U08; K_U13

6. Student potrafi zredagować poprawną stylistycznie wypowiedź ustną i pisemną, dostosowując rejestr języka do sytuacji. K_U08; K_U09

7. Student rozumie trudności i specyfikę pracy tłumacza i radzi sobie z nimi. K_K06

Sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne; test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia stylistyczne, wypowiedzi ustne, tłumaczenie tekstów.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie. Do zaliczenia, niezbędne jest aktywne uczestniczenie studenta w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wawrzyniuk
Prowadzący grup: Justyna Wawrzyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język figuratywny (metafora i metonimia) wykorzystywany w różnych rodzajach dyskursu. Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - analizie języka w użyciu z wykorzystaniem ram teoretycznych omawianych na zajęciach.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-ANI – 1,2,3,MON

Język przedmiotu: j. angielski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_4

Rok studiów /semestr: rok I, II i III, semestr II, III, IV i V

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz umiejętności zdobyte w czasie kolejnych lat nauki na zajęciach PNJA

Liczba godzin: 80 godzin

Metody dydaktyczne: wykładowa, konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 80h

Przygotowanie do zajęć: 80h

Wykonanie zadań domowych: 50

Realizacja zadań projektowych: 60

Konsultacje z nauczycielem: 30

Obecność na zaliczeniu: 8 Razem 308/ 12ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -118h (4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 198h (8 ECTS)

Literatura:

również prezentacji i wykładów stowarzyszenia RaAM (Researching and Applying Metaphor)

Bazą kursu jest literatura na temat metafory w ujęciu kognitywnym:

Goatly, A. (2007). Washing the brain: Metaphor and hidden ideology. John Benjamins Pub. Co.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction (2nd ed). Oxford University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press.

Littlemore, J. (2019). Metaphors in the Mind: Sources of Variation in Embodied Metaphor (1st ed.). Cambridge University Press.

Pérez Sobrino, P., Littlemore, J., & Ford, S. (2022). Unpacking creativity: The power of figurative communication in advertising (1 Edition). Cambridge University Press.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Piotrowska
Prowadzący grup: Kinga Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język figuratywny (metafora i metonimia) wykorzystywany w różnych rodzajach dyskursu. Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - analizie języka w użyciu z wykorzystaniem ram teoretycznych omawianych na zajęciach.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-ANI – 1,2,3,MON

Język przedmiotu: j. angielski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_4

Rok studiów /semestr: rok I, II i III, semestr II, III, IV i V

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz umiejętności zdobyte w czasie kolejnych lat nauki na zajęciach PNJA

Liczba godzin: 80 godzin

Metody dydaktyczne: wykładowa, konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 80h

Przygotowanie do zajęć: 80h

Wykonanie zadań domowych: 50

Realizacja zadań projektowych: 60

Konsultacje z nauczycielem: 30

Obecność na zaliczeniu: 8 Razem 308/ 12ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -118h (4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 198h (8 ECTS)

Literatura:

również prezentacji i wykładów stowarzyszenia RaAM (Researching and Applying Metaphor)

Bazą kursu jest literatura na temat metafory w ujęciu kognitywnym:

Goatly, A. (2007). Washing the brain: Metaphor and hidden ideology. John Benjamins Pub. Co.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction (2nd ed). Oxford University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press.

Littlemore, J. (2019). Metaphors in the Mind: Sources of Variation in Embodied Metaphor (1st ed.). Cambridge University Press.

Pérez Sobrino, P., Littlemore, J., & Ford, S. (2022). Unpacking creativity: The power of figurative communication in advertising (1 Edition). Cambridge University Press.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci będą rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe w ramach szerokiej gamy interaktywnych zadań. Tematyką przewodnią kursu będzie język figuratywny (metafora i metonimia) wykorzystywany w różnych rodzajach dyskursu. Ocena końcowa oparta jest na obecności, aktywnym uczestnictwie i projekcie końcowym.

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - analizie języka w użyciu z wykorzystaniem ram teoretycznych omawianych na zajęciach.

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach i pracach projektowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-ANI – 1,2,3,MON

Język przedmiotu: j. angielski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_4

Rok studiów /semestr: rok I, II i III, semestr II, III, IV i V

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz umiejętności zdobyte w czasie kolejnych lat nauki na zajęciach PNJA

Liczba godzin: 80 godzin

Metody dydaktyczne: wykładowa, konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 80h

Przygotowanie do zajęć: 80h

Wykonanie zadań domowych: 50

Realizacja zadań projektowych: 60

Konsultacje z nauczycielem: 30

Obecność na zaliczeniu: 8 Razem 308/ 12ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -118h (4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 198h (8 ECTS)

Literatura:

również prezentacji i wykładów stowarzyszenia RaAM (Researching and Applying Metaphor)

Bazą kursu jest literatura na temat metafory w ujęciu kognitywnym:

Goatly, A. (2007). Washing the brain: Metaphor and hidden ideology. John Benjamins Pub. Co.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction (2nd ed). Oxford University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press.

Littlemore, J. (2019). Metaphors in the Mind: Sources of Variation in Embodied Metaphor (1st ed.). Cambridge University Press.

Pérez Sobrino, P., Littlemore, J., & Ford, S. (2022). Unpacking creativity: The power of figurative communication in advertising (1 Edition). Cambridge University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)