Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA -gramatyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2PGR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA -gramatyka praktyczna 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie gramatyki języka angielskiego.

Pełny opis:

1. Semestr

1. Zdania współrzędnie złożone - (4 godz.)

 Struktura zdania współrzędnie złożonego

 Użycie spójników

 Koordynacja zdań podrzędnych i mniejszych elementów zdaniu

 Ograniczenia koordynacji; przykłady błędów

Idiomatyczne wyrażenia zawierające przykłady koordynacji

 Intensyfikacja znaczenia / gradacja

2. Zdania podrzędnie złożone:

 Formy czasowników (powtórzenie);formy osobowe / bezosobowe, zdania podrzędne bezczasownikowe/ łączniki zdań podrzędnych – (2 godz.)

 Składniowe i semantyczne funkcje zdań podrzędnie złożonych: zdania rzeczownikowe (That-, Wh-, Yes-no, To-infinitive, -ing clauses, etc.); zdania przysłówkowe (typy: time, place, concession, purpose, result, comparison, etc.); zdania porównawcze– (8 godz.)

 Test (1 godz.)

3. Użycie trybu łączącego (the „subjuncive”) i inne zastosowania czasownika “should” – putative “should”) – (2 godz.)

4. Apozycja w zdaniu - (2 godz.)- różnice pomiędzy zdaniami apozycyjnymi a innymi rodzajami zdań podrzędnych

5. Zdania podrzędne względne (defining, non-defining) – użycie zaimków względnych (4 godz.)

6. Komplementacja czasownika – wzory czasownikowe - (7 godz.) – użycie zdań podrzędnych, imiesłowów i form bezokolicznikowych (that-clause, -ing participle clause, -ed-participle, to-infinitive clause, bare infinitive clause)

2. semestr:

1. Komplementacja czasownika –kontynuacja – (3 godz.)- powtórzenie materiału / test

2. Zdania warunkowe- (6 godz.)

• Czasy gramatyczne w zdaniach warunkowych i odniesienie do czasu rzeczywistego

• Typy zdań warunkowych: 0, 1 , 2 3, tryb mieszany

• Emfatyczne użycie czasowników "will/ would" ,"should" w zdaniach warunkowych

• Inwersja w zdaniach warunkowych

• Zdania warunkowe w strukturze mowy zależnej

3. Mowa zależna - (8 godz.)

• Szyk zdań oznajmujących i pytających

• Następstwo czasów i inne zmiany

• Użycie trybu łączącego w mowie zależnej (wish, would rather/sooner, it is time)

• Czasowniki modalne

• Konstrukcje bezokolicznikowe

• Czasowniki wprowadzające mowę zależną / zdania wielokrotnie złożone; zwroty emfatyczne; “question tags”

4. Strona bierna - (6 godz.)

• Forma strony biernej I jej użycie w języku angielskim

• Podmiot a dopełnienie; użycie “agenta”

• Czasowniki złożone w stronie biernej (“phrasal and prepositional verbs”)

• Transformacje ze strony czynnej na bierną I odwrotnie

• Konstrukcje bezokolicznikowe (It is considered..., He was believed..., He is supposed...)

• "have" / "get" sprawcze

5. Inwersja - (3 godz.)

• Inwersja gramatyczna

• Inwersja stylistyczna

• Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe o negatywnym lub ograniczającym znaczeniu

6. Ćwiczenia powtórzeniowe - przymiotniki, przysłówki rzeczowniki - (4 godz.)

Literatura:

B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford, 1990

H. Gethin, Grammar in Context, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1992

S.Chalker, A Student’s Englih Grammar Book, Longman, 1996

R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1997

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford, 1991

L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman, New York, 1989

F. V. Bywater, A Proficiency Course in English Grammar, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1990

R.Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa, 1996

Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 2009

J. Steer, K. Carlisi, The Advanced Grammar Book, Heinle & Heinle Publishers, Illinois, 1991

A. Capel, W. Shark, Objective Proficiency, Cambrigde, 2003.

Efekty uczenia się:

• student posługuje się biegle strukturami zdaniowymi języka angielskiego

• student zna i posługuje się właściwą terminologią gramatyczną

• jest świadomy i posługuje się właściwym rejestrem

• student potrafi dokonać korekty strony gramatycznej wybranego tekstu

• student poszerza swój zakres słownictwa ogólnego

Metody i kryteria oceniania:

Patrz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok, Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Anna Dziok, Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok, Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Anna Dziok, Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie gramatyki języka angielskiego.

Literatura:

B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford, 1990

H. Gethin, Grammar in Context, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1992

S.Chalker, A Student’s Englih Grammar Book, Longman, 1996

R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1997

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford, 1991

L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman, New York, 1989

F. V. Bywater, A Proficiency Course in English Grammar, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1990

R.Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa, 1996

Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 2009

J. Steer, K. Carlisi, The Advanced Grammar Book, Heinle & Heinle Publishers, Illinois, 1991

A. Capel, W. Shark, Objective Proficiency, Cambrigde, 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie gramatyki języka angielskiego.

Literatura:

B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford, 1990

H. Gethin, Grammar in Context, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1992

S.Chalker, A Student’s Englih Grammar Book, Longman, 1996

R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1997

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford, 1991

L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman, New York, 1989

F. V. Bywater, A Proficiency Course in English Grammar, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1990

R.Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa, 1996

Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 2009

J. Steer, K. Carlisi, The Advanced Grammar Book, Heinle & Heinle Publishers, Illinois, 1991

A. Capel, W. Shark, Objective Proficiency, Cambrigde, 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)