Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski – doskonalenie językowe D1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3MOD12
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski – doskonalenie językowe D1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

ćwiczenia mają na celu poszerzenie kompetencji językowych w wybranym przez prowadzącego obszarze, szczegóły patrz informacje dotyczące danego roku akademickiego

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_3)

Rok studiów /semestr

rok III, semestr V i VI

Wymagania wstępne - zaliczenie PNJA 2

Punkty ECTS 16

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć-180 godz.

ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

180h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.)

20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i. in.). 15h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

22h + 3h=25h

Razem:420 h (odpowiada 16 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

180 + 15+3h = 198h odpowiada 7.5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

180+180+ 20+25+25 = 435h odpowiada 17 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całego bloku PNJA

Literatura:

Patrz lista lektur obowiązująca w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

P6S_UK student umie brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować

o nich KA6_UK4

P6S_UK student umie posługiwać się kierunkowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego KA6_UK5

P6S_UO student umie planować i organizować pracę indywidualną i pracę

w zespole KA6_UO1

P6S_KK student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Patrz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Prowadzący grup: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane ze współczesną angielską literaturą dziecięcą, w szczególności jej aspekt kulturowy oraz trudności przekładu.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi działami J.Donaldson, A.A. Milne oraz T. Mitton; ich rolą i miejscu we współczesnej literaturze dziecięcej oraz kulturze brytyjskiej. Studenci poznają historie związane z tłumaczeniem tych dzieł na język polski oraz związanymi z tym trudnościami. Po przygotowaniach teoretycznych będą mieli szansę samodzielnie wcielić się w tłumaczy próbując różne techniki i strategie tłumaczeniowe tworząc własne propozycje.

Literatura:

Materiały dydaktyczne są pracą autorską wykładowcy sporządzone w oparciu o dzieła: J. Donaldson, A.A. Milne i T. Mitton.

Uwagi:

Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny pracy projektowej końcowej - przekładu jednej z książek T. Mitton.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)