Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjowanie i komunikacja językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1NKJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjowanie i komunikacja językowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje wiedzą językoznawczą z zakresu szkoły średniej, jest zainteresowany teorią i praktyką językową.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów kierunku filologicznego o specjalności język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, który to kierunek wymaga wszechstronnego zainteresowania problematyką językową i zróżnicowanych umiejętności komunikacyjnych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wyborem zagadnień z zakresu komunikacji językowej oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się technikami komunikacyjnymi w osiągnięciu zamierzonego celu.

Program zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu mikrosocjologii, teorii komunikacji, technik perswazyjnych, technik negocjacyjnych oraz zestaw ćwiczeń pozwalających zastosować wiedzę z tych dziedzin w praktyce.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie do interakcjonizmu symbolicznego.

2. Wprowadzenie do performatyki.

3. Tradycje retoryczne.

4. Komunikacja w bezpośrednim kontakcie i na odległość.

5. Grzeczność i agresja językowa.

6. Norma językowa i błąd.

7. Sztuka mówienia/ sztuka pisania.

8. Siła gestu - mowa ciała.

9. Autoprezentacja.

10. Perswazja i manipulacja.

11. Dominacja językowa.

12. Spór i negocjowanie.

13. Techniki negocjacyjne.

14. Argumentacja.

15. Ironia i dowcip językowy.

Na wszystkich zajęciach studenci wykonują zadania praktyczne - indywidualne i zespołowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przekł. P. Izdebski, Warszawa 1997;

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Bydgoszcz 2011, s. 61-97;

D. Carnegie, Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą, Warszawa 2012 (s. 97-122, 141-190);

R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1996 i nast., tu: rozdział I: Narzędzia wpływu i rozdział III: Zaangażowanie i konsekwencja;

D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005, tu: rozdz. 3: „Stopa w drzwiach”;

E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, tu rozdz.: Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej;

E. Goffman Zachowania w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, Warszawa 2008, tu: rozdz. 1-2.

M. Góralska, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Warszawa 2012;

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin 2019 (rozdz. Społeczne uwarunkowania zachowań językowych, s. 207-279); https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2328/Grabias.Stanislaw_Jezyk_w_zachowaniach_spolecznych.pdf?sequence=1;

I. Korzeniewska, Potrzeba komunikacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, t. 28, z. 1 http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=21685;

M. R. Leary, Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, przeł. A. i M. Kacmajor, Gdańsk 1999, tu: rozdział II – Taktyki;

G. I. Nierenberg, Sztuka negocjacji, Warszawa 1998, s. 131-153, 201-246

Stuart Diamond, Zdobądź więcej, przekł. M. Apps, Kraków 2012;

P. Nowak, Parafrazowanie: narzędzie manipulacji i perswazji, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004, s. 137-150;

A. Panek, Język w przestrzeni internetu, „Przestrzeń Społeczna” 2016, nr 1;

http://socialspacejournal.eu/11%20numer/Panek%20-%20J%C4%99zyk%20w%20przestrzeni%20internetu.pdf;

R. Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2006, tu wstęp: Co to jest performatyka?;

A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, przekł. T. Kotarbiński Warszawa 2007;

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001 (hasła: Argument, Kompozycja, Perswazja);

M. Tokarz, Argumentacja i perswazja, „Filozofia Nauki” 2002, t. 10, nr 3-4

J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006, tu: Dominacja w wymiarze niewerbalnym, s. 55-99;

A. Wiszniewski, Sztuka mówienia, Katowice 2003 (s. 24-86).

Literatura uzupełniająca:

R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994;

M. Carson, Performatyka wczoraj i dziś, przeł. E. Kubikowska, „Dialog” 2007/ 7-8, http://docplayer.pl/15434568-Marvin-carson-performatyka-wczoraj-i-dzis-przel-ewa-kubikowska-dialog-2007-nr-7-8-s-120-128.html;

P. Gabrysiak, Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa, tu: Wstęp, http://www.gawrysiak.org/cyfrowarewolucja/cyfrowarewolucja-wstep.pdf;

K. Handke, Język a determinanty płci, „Język a Kultura”, t. 9: Płeć w języku i kulturze, Wrocław 1994

http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-09/JK09-handke.pdf;

G. Królik, Autoprezentacja, Katowice 2002 (i nast.), tu: Kwestionariusz wizerunków autoprezentacyjnych oraz Kreowanie autowizerunku, s. 19-40;

Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2000, rozdz. Cechy dobrego negocjatora;

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002 (rozdz. VI: Techniki argumentacyjne, VII: Argumenty quasi-logiczne, VIII. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości, IX. Argumentacja przez przykład. Ilustracja i wzór. X. Analogia i metafora.)

S. Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Sopot 2016;

M. Szczerba, V. Kamasa, Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego, Investigationes Linguisticae 2012, t. 26 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10036/1/Szczerbal-26.pdf;

J. Tambor, Grzecznie i wyraźnie witam. Między szczegółem a ogólną tendencją, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, red. Jolanta Bloch i inni, Warszawa 2014;

P. Wallace, Wyzwiska i awantury. Psychologia agresji w sieci, w: tejże, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2005, s. 147-177;

Strony do odwiedzenia:

http://www.grotowski-institute.art.pl/files/performayka.pdf

https://www.wierszalin.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji językowej, techniki perswazyjne i negocjacyjne, rodzaje argumentów.

Umiejętności: student potrafi zastosować przyswojoną wiedzę teoretyczną w praktyce.

Kompetencje: student jest gotów do pracy zespołowej, występowania w różnych rolach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe. Kryteria: obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności, pozostałe trzeba zaliczyć podczas konsultacji, 7 nieusprawiedliwionych nieobecności uniemożliwia uzyskanie zaliczenia), aktywne uczestnictwo w dyskusji, zaliczone prace pisemne i zadania zespołowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Potrzeba komunikacji.

1. Wprowadzenie do interakcjonizmu symbolicznego.

2. Wprowadzenie do performatyki.

3. Tradycje retoryczne.

4. Komunikacja w bezpośrednim kontakcie i na odległość.

5. Grzeczność i agresja językowa.

6. Norma językowa i błąd.

7. Sztuka mówienia/ sztuka pisania.

8. Siła gestu - mowa ciała.

9. Autoprezentacja.

10. Perswazja i manipulacja.

11. Dominacja językowa.

12. Spór i negocjowanie.

13. Techniki negocjacyjne.

14. Argumentacja.

15. Ironia i dowcip językowy.

Na wszystkich zajęciach studenci wykonują zadania praktyczne - indywidualne i zespołowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przekł. P. Izdebski, Warszawa 1997;

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Bydgoszcz 2011, s. 61-97;

D. Carnegie, Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą, Warszawa 2012 (s. 97-122, 141-190);

R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1996 i nast., tu: rozdział I: Narzędzia wpływu i rozdział III: Zaangażowanie i konsekwencja;

D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005, tu: rozdz. 3: „Stopa w drzwiach”;

E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, tu rozdz.: Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej;

E. Goffman Zachowania w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, Warszawa 2008, tu: rozdz. 1-2

Małgorzata Góralska, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Warszawa 2012;

M. R. Leary, Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, przeł. A. i M. Kacmajor, Gdańsk 1999, tu: rozdział II – Taktyki;

G. I. Nierenberg, Sztuka negocjacji, Warszawa 1998, s. 131-153, 201-246

Stuart Diamond, Zdobądź więcej, przekł. M. Apps, Kraków 2012;

P. Nowak, Parafrazowanie: narzędzie manipulacji i perswazji, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004, s. 137-150;

A. Panek, Język w przestrzeni internetu, „Przestrzeń Społeczna” 2016, nr 1;

http://socialspacejournal.eu/11%20numer/Panek%20-%20J%C4%99zyk%20w%20przestrzeni%20internetu.pdf;

R. Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2006, tu wstęp: Co to jest performatyka?;

A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, przekł. T. Kotarbiński Warszawa 2007;

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001 (hasła: Argument, Kompozycja, Perswazja)

J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006, tu: Dominacja w wymiarze niewerbalnym, s. 55-99;

A. Wiszniewski, Sztuka mówienia, Katowice 2003 (s. 24-86).

Literatura uzupełniająca:

R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994;

M. Carson, Performatyka wczoraj i dziś, przeł. E. Kubikowska, „Dialog” 2007/ 7-8, http://docplayer.pl/15434568-Marvin-carson-performatyka-wczoraj-i-dzis-przel-ewa-kubikowska-dialog-2007-nr-7-8-s-120-128.html;

P. Gabrysiak, Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa, tu: Wstęp, http://www.gawrysiak.org/cyfrowarewolucja/cyfrowarewolucja-wstep.pdf;

K. Handke, Język a determinanty płci, „Język a Kultura”, t. 9: Płeć w języku i kulturze, Wrocław 1994

http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-09/JK09-handke.pdf;

G. Królik, Autoprezentacja, Katowice 2002 (i nast.), tu: Kwestionariusz wizerunków autoprezentacyjnych oraz Kreowanie autowizerunku, s. 19-40;

Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2000, rozdz. Cechy dobrego negocjatora;

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002 (rozdz. VI: Techniki argumentacyjne, VII: Argumenty quasi-logiczne, VIII. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości, IX. Argumentacja przez przykład. Ilustracja i wzór. X. Analogia i metafora.)

S. Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Sopot 2016;

M. Szczerba, V. Kamasa, Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego, Investigationes Linguisticae 2012, t. 26 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10036/1/Szczerbal-26.pdf;

J. Tambor, Grzecznie i wyraźnie witam. Między szczegółem a ogólną tendencją, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, red. Jolanta Bloch i inni, Warszawa 2014;

P. Wallace, Wyzwiska i awantury. Psychologia agresji w sieci, w: tejże, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2005, s. 147-177;

Strony do odwiedzenia:

http://www.grotowski-institute.art.pl/files/performayka.pdf

https://www.wierszalin.pl/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Porządek interakcyjny (E. Goffman) i potrzeba komunikacji.

2. Zachowania językowe, sytuacja komunikacyjna (m.in. inicjowanie kontaktu).

3. Negocjowanie potoczne (E. Berne - psychologia stosunków międzyludzkich).

4. Kontakt bezpośredni i pośredni. Komunikacja w Internecie.

5. Konwencje i tabu językowe.

6. Grzeczność i agresja językowa.

7. Norma językowa i błąd.

8. Tradycje klasycznej retoryki: sztuka mówienia/ sztuka pisania.

9. Kreowanie autowizerunku, ekspresja, komunikowanie emocji.

10. Wywieranie wpływu - perswazja i manipulacja.

11. Dominacja i agresja.

12. Spór i negocjowanie.

13. Rodzaje argumentów, budowanie argumentacji.

14. Techniki negocjacyjne.

15. Przydatne poradniki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przekł. P. Izdebski, Warszawa 1997;

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Bydgoszcz 2011, s. 61-97;

D. Carnegie, Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą, Warszawa 2012 (s. 97-122, 141-190);

R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1996 i nast., tu: rozdział I: Narzędzia wpływu i rozdział III: Zaangażowanie i konsekwencja;

D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005, tu: rozdz. 3: „Stopa w drzwiach”;

E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, tu rozdz.: Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej;

E. Goffman Zachowania w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, Warszawa 2008, tu: rozdz. 1-2.

M. Góralska, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Warszawa 2012;

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin 2019 (rozdz. Społeczne uwarunkowania zachowań językowych, s. 207-279); https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2328/Grabias.Stanislaw_Jezyk_w_zachowaniach_spolecznych.pdf?sequence=1;

I. Korzeniewska, Potrzeba komunikacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, t. 28, z. 1 http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=21685;

M. R. Leary, Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, przeł. A. i M. Kacmajor, Gdańsk 1999, tu: rozdział II – Taktyki;

G. I. Nierenberg, Sztuka negocjacji, Warszawa 1998, s. 131-153, 201-246

Stuart Diamond, Zdobądź więcej, przekł. M. Apps, Kraków 2012;

P. Nowak, Parafrazowanie: narzędzie manipulacji i perswazji, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004, s. 137-150;

A. Panek, Język w przestrzeni internetu, „Przestrzeń Społeczna” 2016, nr 1;

http://socialspacejournal.eu/11%20numer/Panek%20-%20J%C4%99zyk%20w%20przestrzeni%20internetu.pdf;

A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, przekł. T. Kotarbiński Warszawa 2007;

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001 (hasła: Argument, Kompozycja, Perswazja);

M. Tokarz, Argumentacja i perswazja, „Filozofia Nauki” 2002, t. 10, nr 3-4

J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006, tu: Dominacja w wymiarze niewerbalnym, s. 55-99;

A. Wiszniewski, Sztuka mówienia, Katowice 2003 (s. 24-86).

Literatura uzupełniająca:

R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994;

P. Gabrysiak, Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa, tu: Wstęp, http://www.gawrysiak.org/cyfrowarewolucja/cyfrowarewolucja-wstep.pdf;

G. Królik, Autoprezentacja, Katowice 2002 (i nast.), tu: Kwestionariusz wizerunków autoprezentacyjnych oraz Kreowanie autowizerunku, s. 19-40;

Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2000, rozdz. Cechy dobrego negocjatora;

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002 (rozdz. VI: Techniki argumentacyjne, VII: Argumenty quasi-logiczne, VIII. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości, IX. Argumentacja przez przykład. Ilustracja i wzór. X. Analogia i metafora.)

S. Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Sopot 2016;

M. Szczerba, V. Kamasa, Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego, Investigationes Linguisticae 2012, t. 26 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10036/1/Szczerbal-26.pdf;

J. Tambor, Grzecznie i wyraźnie witam. Między szczegółem a ogólną tendencją, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, red. Jolanta Bloch i inni, Warszawa 2014;

P. Wallace, Wyzwiska i awantury. Psychologia agresji w sieci, w: tejże, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2005, s. 147-177;

Uwagi:

Dwa pierwsze spotkania odbyły się w formie stacjonarnej, pozostałe zaplanowane na tryb zdalny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.