Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-angielski B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2LENAB Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-angielski B1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Znajomość języka obcego na poziomie średniozaawansowanym ( B1).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje naukę języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 z elementami języka specjalistycznego dla kierunku filologia francuska.

Lektorat zakłada opanowanie języka ogólnego na poziomie B2 w mowie i w piśmie, przyswojenie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów oraz tematyką zajęć, a także przygotowanie do egzaminu końcowego w formie pisemnej i ustnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe

Filologia: język francuski od podstaw, lektorat języka angielskiego

Rok studiów/semestr: II rok, 2 semestry

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do zajęć: 38h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 2h

Razem: 100h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h+ 2h = 62h odpowiada 2,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 60h +38h +2h = 100h odpowiada 4pkt ECTS

Literatura:

Podręcznik podstawowy:

English File upper-intermediate,3rd edition, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, OUP 2014

Materiały uzupełniające i specjalistyczne:

1. Global upper-intermediate, Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne, Macmillan, 2015

2. Exploring British Culture, Jo Smith, Cambridge, 2012

3. Keynote upper-intermediate, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett, CENGANGE Learning, 2017

4. Oxford, EAP, Edward de Chazal, Sam McCarter, Louis Rogers, Julie Moore, Paul Dummett, Jon Hird, John Hughes, 2013

Wybrane materiały z akredytowanych stron internetowych:

www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.linguahouse.com, www.ted.com, writeandimprove.com, learnenglish.britishcouncil.org, kialo.com

Efekty uczenia się:

KA6_UK6 Student potrafi posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w przypadku realizacji lektoratu posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KA6_UK4 Student potrafi brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KA6_WG1 Student zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nim.

KA6_WG9 Student zna podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji.

KA6_WK1 Student zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji.

KA6_UW7 Student potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji.

KA6_UO1 Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole.

KA6_KK1 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

KA6_KK2 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

KA6_K05 Student jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach.

Weryfikacja efektów uczenia się następuje w formie testu kontrolnego, poprzez ocenę prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, indywidualnych prezentacji studentów, a także egzaminu pisemnego i ustnego kończącego lektorat.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym i ustnym po IV semestrze.

Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych w oparciu o wymagania szczegółowe SPNJO UwB.

Obejmuje sprawność słuchania, czytania, gramatykę i słownictwo specjalistyczne.

Egzamin ustny obejmuje indywidualną prezentację wylosowanego tematu i dialog sytuacyjny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.