Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3WT
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat tłumacza
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin PNJF2. Zaliczony przedmiot Podstawy warsztatu tłumacza.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu doskonalenie warsztatu tłumacza, świadomego stosowania strategii i technik przekładowych w tłumaczenie różnych typów tekstów (prasowych, użytkowych, literackich).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny do wyboru (MK_7)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: III / 6

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B2, zdany egzamin PNJF 2, zaliczony wykład Wstęp do teorii

przekładu, zaliczone ćwiczenia Podstawy warsztatu tłumacza.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 35 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 6 godz.

- razem - 75 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 godz. = 1,25 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 75 godz. = 3 ECTS

Literatura:

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN 2004.

Kozłowska Z., Szczęsny A., Tłumaczenie pisemne na język polski, PWN 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna strategie i techniki pomocne w tłumaczeniu różnego typu tekstów (KA6_WG7).

Umiejętności

Student potrafi zastosować poznane techniki tłumaczeniowe w tłumaczeniu tekstów. (KA6_UW1)

Student potrafi zidentyfikować trudności wynikające ze specyfiki języka źródłowego oraz wybrać właściwą strategię tłumaczeniową.

(KA6_UW1)

Student potrafi samodzielnie przetłumaczyć trudniejszy tekst na język polski i francuski. (KA6_UW1, KA6_UO1)

Kompetencje społeczne

Student ocenia wykonane tłumaczenie, dokonuje korekty oraz uzasadnia podejmowane przy tym decyzje translatorskie. (KA6_KK2)

Student ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane przez siebie tłumaczenia. (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje regularną pracę na zajęciach: obecność, aktywność oraz wykonywanie zadanych zadań, tłumaczenie pisemne krótkich i średniej długości tekstów o charakterze użytkowym w trakcie zajęć i w domu z wykorzystaniem omawianej podczas zajęć problematyki. Parafrazowanie, streszczanie i tłumaczenie ustne konsekutywne bez notacji krótkich tekstów o tematyce ogólnej. Na ostatnich zajęciach samodzielne wykonanie tłumaczenia pisemnego tekstu użytkowego z języka francuskiego na polski bez możliwości korzystania z Internetu a z dostępem do słowników drukowanych jedno- i dwujęzycznych (FR-PL, PL-FR, FR-FR, PL-PL) do wyboru przez studenta/studentkę. Zaliczenie na stopień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)