Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-1LAB
Kod Erasmus / ISCED: 09.021 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka.

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Ogólna charakterystyka rosyjskiego systemu fonologicznego. Podstawowe pojęcia ortoepii i fonetyki. Akcent w języku rosyjskim. Litery i głoski.

2. Zasady wymowy samogłosek i ich klasyfikacja. Samogłoski a, o, e w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej. Wymowa głosek ы, и, у w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej. Wymowa głosek e, o w wyrazach obcego pochodzenia.


3. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja spółgłosek. Wymowa spółgłosek ч, щ, ж, ш, ц. Wymowa spółgłoski л. Wymowa spółgłosek miękkich i twardych. Procesy fonetyczne w obrębie spółgłosek – upodobnienia pod względem dźwięczności, bezdźwięczności i miękkości. Wymowa połączeń spółgłoskowych (m.in. чн, чт, гк, гч, тз, дз, дж, тж, тш, дш, тч, дч, тс, дс, зж, жж, стск, стл, здн, вств, рдц, лнц, itp.)


4. Ogólna charakterystyka intonacji rosyjskiej. Intonacja zdania oznajmującego, pytającego i wykrzyknikowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok I st., 1 i 2 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 h, ćwiczenia (laboratorium)

Założenia i cele przedmiotu: kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30x2h= 60h,

praca ind. 30x2=60h

konsultacje- 20h

Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Wierieszczagina I. Давайте поговорим. Warszawa 1998.

Pomoce dydaktyczne:

kasety magnetofonowe i płyty CD z ćwiczeniami fonetycznymi, rosyjskimi piosenkami, dialogami i tekstami bajek, filmami.

Efekty uczenia się:

1.Potrafi czytać i mówić w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad ortoepii, fonetyki i gramatyki języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4) .

2. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad ortoepii, ortografii i gramatyki oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (KA6_WG4, KA6_WG5).

3. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4) .

4. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5).

5. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na co najmniej 50 godz. zajęć (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach – materiał z zajęć należy zaliczyć na konsultacjach), ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne fonetycznie czytanie, recytacje i śpiewanie piosenek, poprawne fonetycznie i intonacyjnie czytanie dialogów i tekstów), zaliczenie ustne na ostatnich zajęciach przed sesją zimową i letnią.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Anchimiuk, Anna Rygorowicz-Kuźma
Prowadzący grup: Olga Anchimiuk, Agnieszka Baczewska-Murdzek, Anna Rygorowicz-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok I st., 1 i 2 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 h, ćwiczenia (laboratorium)

Założenia i cele przedmiotu: kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30x2h= 60h,

praca ind. 30x2=60h

konsultacje- 10h

Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Wierieszczagina I. Давайте поговорим. Warszawa 1998.

Pomoce dydaktyczne:

kasety magnetofonowe i płyty CD z ćwiczeniami fonetycznymi, rosyjskimi piosenkami, dialogami i tekstami bajek, filmami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok I st., 1 i 2 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 h, ćwiczenia (laboratorium)

Założenia i cele przedmiotu: kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30x2h= 60h,

praca ind. 30x2=60h

konsultacje- 10h

Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Wierieszczagina I. Давайте поговорим. Warszawa 1998.

Pomoce dydaktyczne:

kasety magnetofonowe i płyty CD z ćwiczeniami fonetycznymi, rosyjskimi piosenkami, dialogami i tekstami bajek, filmami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok I st., 1 i 2 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 h, ćwiczenia (laboratorium)

Założenia i cele przedmiotu: kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30x2h= 60h,

praca ind. 30x2=60h

konsultacje- 10h

Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Wierieszczagina I. Давайте поговорим. Warszawa 1998.

Pomoce dydaktyczne:

kasety magnetofonowe i płyty CD z ćwiczeniami fonetycznymi, rosyjskimi piosenkami, dialogami i tekstami bajek, filmami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)