Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-2HLR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej cz. 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia obowiązkowe.

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-ch XIX w. do końca XIX w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi, politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej analizy literaturoznawczej. Efektem kształcenia, mającym istotne znaczenie dla ogólnego rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowania jego wrażliwości estetycznej i sfery pojęciowej jego umysłowości oraz ideałów i wartości moralnych będzie poznanie najwartościowszych osiągnięć literatury kierunkowej, posiadających trwałą pozycję w literaturze światowej oraz krytycznych opracowań i monografii. Dodatkowo obcowanie z oryginalnymi tekstami literackimi pozwala na doskonalenie sprawności językowej studentów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-ch XIX w. do końca XIX w.), z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi, politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji tekstów literackich, przy zastosowaniu analizy literaturoznawczej.

Pełny opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-ch XIX w. do końca XIX w.) z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi, politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności interpretacji tekstów literackich, przy zastosowaniu analizy literaturoznawczej. Efektem kształcenia, mającym istotne znaczenie dla ogólnego rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowania jego wrażliwości estetycznej i kierunkowej, posiadających trwałą pozycję w literaturze światowej oraz krytycznych opracowań i monografii. Dodatkowe obcowanie z oryginalnymi tekstami literackimi pozwala na doskonalenie sprawności językowej studentów.

MK_20

Liczba pkt ECTS 11

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 30*2h=60h=2 pkt ECTS

udział w ćwiczeniach - 30*=60h=2 pkt ECTS

przygotowanie do zajęć - 30* 4,5h=135h=4,5 pkt ECTS

udział w konsultacjach - 22*2h=44h=1,5 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim - 20h+7h=27h=1pkt ECTS

Razem: 326h=11 pkt ECTS

Nakład pracy za zajęcia związane z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów: 5,5 pkt;

za zajęcia o charakterze praktycznym: 1 pkt ECTS

Literatura:

Kanon lektur obowiązkowych:

A. Герцен - Былое и думы (1 чвсть)

Н. Чернышевский - Что делать?

И. Гончаров - Обломов

Ф. Тютчев - Стихотворения

И. Тургенев - Записки охотника, Дворянское гнездоб , Отцы и дети, Ася, Месяц в деревне, Вешние воды

А. Островский - Гроза, Снегурочка

Н. Некрасов - Мороз - Красный нос, стихотворения.

А. Фет - Стихотворения

М. Салтыков-Щедрин - Господа Головлевы, Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, Медведь на воеводстве

Я. Полонский - Стихотворения (6 по выбору)

А. Майков - Стихотворения (6 по выбору)

А. Григорьев - Стихотворения (6 по выбору)

Г. Успенский - Нравы Растеряевой улицы

Н. Лесков - Леди Макбет Мценского уезда

А. Сухово-Кобылин - Смерть Тарелкина

Ф. Достоевский - Бедные люди, Двойник, Преступление и наказание, Идиот, Бесы, Братья Карамазовы, Записки из подполья, Кроткая

Л. Толстой - Детство, Севастопольские рассказы, Война и мир, Анна Каренина, Воскресение, Смерть Ивана Ильича, Живой труп, Крейцерова соната, Исповедь

А. Чехов - Степь, Палата номер 6, Смерть чиновника, Лошадиная фамилия, Попрыгунья, Человек в футляре, Мужики, Дом с мезонином, Три сестры, Дядя Ваня

В. Гаршин, Красный цветок, Четыре дня

В. Короленко - Река играет

Literatura dodatkowa:

В. Белинский, Статьи о Пушкине, Статья первая - Обозрение русской литературы от Державина до Пушкина

Н. Чернышевский, Очерки Гоголевского периода русской литературы

А. Дружинин, Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения

Н. Добролюбов -Что такое обломовщина? Луч света в темном царстве

Д. Писарев - Разрушение эстетики

Н. Михайловский - Жестокий талант

Podręczniki:

Dzieje literatur europejskich pod red. W. Floryana, t.3, cz. 1, PWN 1989.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, B. Mucha, Wrocław 1989.

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska. Podręcznik, Z. Barański i in., Warszawa 1970-1971.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

История русской литературы в 4-х томах, т. 3-4, Ленинград 1983.

История русской литературы ХIX века, А. Н. Соколов, Москва 1970.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1970

История русской литературы XIX века, Г. Н. Поспелов, Москва 1972.

История русской литературы XIX века 70-90-е годы, под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева, Москва 2001.

Literatura pomocnicza:

Słowniki i encyklopedie:

Краткая литературная энциклопедия, т. 1-9, Москва 1962-1978.

Литературный энциклопедический словарь, Москва 1987.

Поэтический словарь, А. Квятковский, Москва 1966.

Русские писатели. Библиографический словарь, т. 1-2, Москва 1990.

Словарь литературоведческих терминов, под ред. Л. Тимофеева и С. Тураева, Москва 1974.

Leksykon terminów literackich, M. Krassowski, Warszawa 1994.

Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 1994.

Słownik. Kierunki - szkoły - terminy literackie, S. Żak, Kielce 1991.

Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994.

Słownik terminów literackich, M. Głowiński i in., Ossolineum 1988.

Słownik terminów literackich, S. Sierotwiński, Ossolineum 1986.

Terminy literackie. Słownik szkolny, S. Jaworski, WSiP 1990.

Do każdych zajęć podawana jest wybrana literatura szczegółowa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi

(KA6_WG3); metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych (KA6_WG8); podstawowy

aparat pojęciowy z zakresu filozofii (KA6_WG12).

Student potrafi: przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację tekstów literackich z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających

oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW3); właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w

obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji (KA6_UW8); komunikować się z użyciem

specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3); brać udział w

debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK4); planować i organizować

pracę indywidualną i pracę w zespole (KA6_UO1).

Student gotów jest do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1); świadomego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu,

kraju i Europy (KA6_KO3); uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po semestrze zimowym i letnim (ćwiczenia) oraz egzaminem na ocenę po semestrze letnim (wykład). Ocena wystawiana jest na podstawie aktywności i

przygotowania studenta do zajęć, oceny z pracy pisemnej, z kolokwium, zaliczenia znajomości treści utworów znajdujących się w kanonie

lektur obowiązkowych.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą student obowiązany jest niezwłocznie

przedstawić zwolnienie lekarskie w terminie do 7 po zakończeniu zwolnienia. Opuszczenie więcej niż 5 zajęć w semestrze skutkuje nie

uzyskaniem zaliczenia.

Uzyskanie pozytywnych ocen semestralnych z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov, Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Andrey Baranov, Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-tych XIX w. do końca XIX

w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi,

politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji

tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej literaturoznawczej.

Pełny opis:

MK_20

Liczba pkt ECTS 11

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 30*2h=60h=2pkt ECTS

udział w ćwiczeniach - 30*2h=60h=2pkt ECTS

przygotowanie do zajęć - 30*4,5h=135h=4,5 pkt ECTS

udział w konsultacjach 22*2h=44h=1,5pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim - 20h+7h=27h=1 pkt ECTS

Razem: 326h= 11pkt ECTS

Nakład pracy za zajęcia związane z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów: 5,5 pkt;

za zajęcia o charakterze praktycznym: 0 pkt.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-tych XIX w. do końca XIX

w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi,

politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji

tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej literaturoznawczej. Efektem kształcenia, mającym istotne znaczenie dla ogólnego

rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowania jego wrażliwości estetycznej i sfery pojęciowej jego umysłowości oraz ideałów i wartości

moralnych będzie poznanie najwartościowszych osiągnięć literatury kierunkowej, posiadających trwałą pozycję w literaturze światowej

oraz krytycznych opracowań i monografii. Dodatkowo obcowanie z oryginalnymi tekstami literackimi pozwala na doskonalenie sprawności

językowej studentów.

Literatura:

Kanon lektur obowiązkowych:

А. Герцен, Былое и думы (1 часть)

Н. Чернышевский, Что делать,

И. Гончаров, Обломов

Ф. Тютчев, Стихотворения

И. Тургенев, Записки охотника, Дворянское гнездо, Отцы и дети, Ася, Месяц в деревне, Вешние водыж

А. Островский, Гроза, Снегурочка

Н. Некрасов, Мороз - Красный нос, стихотворения

А. Фет, Стихотворения

М. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы, Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, Медведь на воеводстве

Я. Полонский, Стихотворения (6 по выбору)

А. Майков, Стихотворения (6 по выбору)

А. Григорьев, Стихотворения (6 по выбору)

Г. Успенский, Нравы Растеряевской улицы

Н. Лесков, Леди Макбет Мценского уезда

А. Сухово-Кобылин, Смерть Тарелкина

Ф. Достоевский, Бедные люди, Двойник, Преступление и наказание, Идиот, Бесы, Братья Карамазовы, Записки из подполья, Кроткая

Л. Толстой, Детство, Севастопольские рассказы, Война и мир, Анна Каренина, Воскресение, Смерть Ивана Ильича, Живой труп, Крейцерова соната, Исповедь

А. Чехов, Степь, Палата нр 6, Смерть чиновника, Лошадиная фамилия, Попрыгунья, Человек в футляре, Мужики, Дом с мезонином, Три сестры, Дядя Ваня

В. Гаршин, Красный цветок, Четыре дня

В. Короленко, Река играет

Literatura dodatkowa:

В. Белинский, Статьи о Пушкине, Статья первая - Обозрение русской литературы от Державина до Пушкина

Н. Чернышевский, Очерки гоголевского периода русской литературы

А. Дружинин, Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения

Н. Добролюбов, Что такое обломовщина? Луч света в темном царстве

Д. Писарев, Разрушение эстетики

Н. Михайловский, Жестокий талант

Podręczniki:

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t. 3, cz. 1, PWN 1989.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, B. Mucha, Wrocław 1989.

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska. Podręcznik, Z. Barański i in., Warszawa 1970-1971.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

История русской литературы в 4-х томах, т. 3-4, Ленинград 1983.

История русской литературы Х1Х века, А. Н. Соколов, Москва 1970.

История русской литературы Х!Х века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1970.

История русской литературы Х1Х века, Г. Н. Поспелов, Москва 1972.

Literatura pomocnicza

Słowniki i encyklopedie:

Краткая литературная энциклопедия, т. 1-4, Москва 1962-1978.

Литературный энциклопедический словарь, Москва 1987.

Поэтический словарь, А. Квятковский, Москва 1966.

Русские писатели. Библиографический словарь, т. 1-2, Москва 1990.

Словарь литературоведческих терминов, под ред. Л. Тимофеева и С. Тураева, Москва 1974.

Leksykon terminów literackich, M. Krassowski, Warszawa 1994.

Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 1994.

Słownik. Kierunki - szkoły - terminy literackie, S. Żak, Kielce 1991.

Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994.

Słownik terminów literackich, M. Głowiński i in., Ossolineum 1988.

Słownik terminów literackich, S. Sierotwiński, Ossolineum 1986.

Terminy literackie. Słownik szkolny, S. Jaworski, WSiP 1990.

Do każdych zajęć podawana jest wybrana literatura szczegółowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov
Prowadzący grup: Andrey Baranov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-tych XIX w. do końca XIX

w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi,

politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji

tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej literaturoznawczej.

Pełny opis:

MK_20

Liczba pkt ECTS 11

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 30*2h=60h=2pkt ECTS

udział w ćwiczeniach - 30*2h=60h=2pkt ECTS

przygotowanie do zajęć - 30*4,5h=135h=4,5 pkt ECTS

udział w konsultacjach 22*2h=44h=1,5pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim - 20h+7h=27h=1 pkt ECTS

Razem: 326h= 11pkt ECTS

Nakład pracy za zajęcia związane z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów: 5,5 pkt;

za zajęcia o charakterze praktycznym: 0 pkt.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-tych XIX w. do końca XIX

w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi,

politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji

tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej literaturoznawczej. Efektem kształcenia, mającym istotne znaczenie dla ogólnego

rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowania jego wrażliwości estetycznej i sfery pojęciowej jego umysłowości oraz ideałów i wartości

moralnych będzie poznanie najwartościowszych osiągnięć literatury kierunkowej, posiadających trwałą pozycję w literaturze światowej

oraz krytycznych opracowań i monografii. Dodatkowo obcowanie z oryginalnymi tekstami literackimi pozwala na doskonalenie sprawności

językowej studentów.

Literatura:

Kanon lektur obowiązkowych:

А. Герцен, Былое и думы (1 часть)

Н. Чернышевский, Что делать,

И. Гончаров, Обломов

Ф. Тютчев, Стихотворения

И. Тургенев, Записки охотника, Дворянское гнездо, Отцы и дети, Ася, Месяц в деревне, Вешние водыж

А. Островский, Гроза, Снегурочка

Н. Некрасов, Мороз - Красный нос, стихотворения

А. Фет, Стихотворения

М. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы, Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, Медведь на воеводстве

Я. Полонский, Стихотворения (6 по выбору)

А. Майков, Стихотворения (6 по выбору)

А. Григорьев, Стихотворения (6 по выбору)

Г. Успенский, Нравы Растеряевской улицы

Н. Лесков, Леди Макбет Мценского уезда

А. Сухово-Кобылин, Смерть Тарелкина

Ф. Достоевский, Бедные люди, Двойник, Преступление и наказание, Идиот, Бесы, Братья Карамазовы, Записки из подполья, Кроткая

Л. Толстой, Детство, Севастопольские рассказы, Война и мир, Анна Каренина, Воскресение, Смерть Ивана Ильича, Живой труп, Крейцерова соната, Исповедь

А. Чехов, Степь, Палата нр 6, Смерть чиновника, Лошадиная фамилия, Попрыгунья, Человек в футляре, Мужики, Дом с мезонином, Три сестры, Дядя Ваня

В. Гаршин, Красный цветок, Четыре дня

В. Короленко, Река играет

Literatura dodatkowa:

В. Белинский, Статьи о Пушкине, Статья первая - Обозрение русской литературы от Державина до Пушкина

Н. Чернышевский, Очерки гоголевского периода русской литературы

А. Дружинин, Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения

Н. Добролюбов, Что такое обломовщина? Луч света в темном царстве

Д. Писарев, Разрушение эстетики

Н. Михайловский, Жестокий талант

Podręczniki:

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t. 3, cz. 1, PWN 1989.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, B. Mucha, Wrocław 1989.

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska. Podręcznik, Z. Barański i in., Warszawa 1970-1971.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

История русской литературы в 4-х томах, т. 3-4, Ленинград 1983.

История русской литературы Х1Х века, А. Н. Соколов, Москва 1970.

История русской литературы Х!Х века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1970.

История русской литературы Х1Х века, Г. Н. Поспелов, Москва 1972.

Literatura pomocnicza

Słowniki i encyklopedie:

Краткая литературная энциклопедия, т. 1-4, Москва 1962-1978.

Литературный энциклопедический словарь, Москва 1987.

Поэтический словарь, А. Квятковский, Москва 1966.

Русские писатели. Библиографический словарь, т. 1-2, Москва 1990.

Словарь литературоведческих терминов, под ред. Л. Тимофеева и С. Тураева, Москва 1974.

Leksykon terminów literackich, M. Krassowski, Warszawa 1994.

Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 1994.

Słownik. Kierunki - szkoły - terminy literackie, S. Żak, Kielce 1991.

Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994.

Słownik terminów literackich, M. Głowiński i in., Ossolineum 1988.

Słownik terminów literackich, S. Sierotwiński, Ossolineum 1986.

Terminy literackie. Słownik szkolny, S. Jaworski, WSiP 1990.

Do każdych zajęć podawana jest wybrana literatura szczegółowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-tych XIX w. do końca XIX

w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi,

politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji

tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej literaturoznawczej.

Pełny opis:

MK_20

Liczba pkt ECTS 11

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 30*2h=60h=2pkt ECTS

udział w ćwiczeniach - 30*2h=60h=2pkt ECTS

przygotowanie do zajęć - 30*4,5h=135h=4,5 pkt ECTS

udział w konsultacjach 22*2h=44h=1,5pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim - 20h+7h=27h=1 pkt ECTS

Razem: 326h= 11pkt ECTS

Nakład pracy za zajęcia związane z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów: 5,5 pkt;

za zajęcia o charakterze praktycznym: 0 pkt.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią literatury rosyjskiej (od lat 40-tych XIX w. do końca XIX

w.); z głównymi problemami poszczególnych etapów jej rozwoju oraz uwarunkowaniami kulturowymi, filozoficzno-estetycznymi,

politycznymi i społecznymi. Ponadto celem nauczania jest również opanowanie przez studentów umiejętności właściwej interpretacji

tekstów literackich, przy zastosowaniu prawidłowej literaturoznawczej. Efektem kształcenia, mającym istotne znaczenie dla ogólnego

rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowania jego wrażliwości estetycznej i sfery pojęciowej jego umysłowości oraz ideałów i wartości

moralnych będzie poznanie najwartościowszych osiągnięć literatury kierunkowej, posiadających trwałą pozycję w literaturze światowej

oraz krytycznych opracowań i monografii. Dodatkowo obcowanie z oryginalnymi tekstami literackimi pozwala na doskonalenie sprawności

językowej studentów.

Literatura:

Kanon lektur obowiązkowych:

А. Герцен, Былое и думы (1 часть)

Н. Чернышевский, Что делать,

И. Гончаров, Обломов

Ф. Тютчев, Стихотворения

И. Тургенев, Записки охотника, Дворянское гнездо, Отцы и дети, Ася, Месяц в деревне, Вешние водыж

А. Островский, Гроза, Снегурочка

Н. Некрасов, Мороз - Красный нос, стихотворения

А. Фет, Стихотворения

М. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы, Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, Медведь на воеводстве

Я. Полонский, Стихотворения (6 по выбору)

А. Майков, Стихотворения (6 по выбору)

А. Григорьев, Стихотворения (6 по выбору)

Г. Успенский, Нравы Растеряевской улицы

Н. Лесков, Леди Макбет Мценского уезда

А. Сухово-Кобылин, Смерть Тарелкина

Ф. Достоевский, Бедные люди, Двойник, Преступление и наказание, Идиот, Бесы, Братья Карамазовы, Записки из подполья, Кроткая

Л. Толстой, Детство, Севастопольские рассказы, Война и мир, Анна Каренина, Воскресение, Смерть Ивана Ильича, Живой труп, Крейцерова соната, Исповедь

А. Чехов, Степь, Палата нр 6, Смерть чиновника, Лошадиная фамилия, Попрыгунья, Человек в футляре, Мужики, Дом с мезонином, Три сестры, Дядя Ваня

В. Гаршин, Красный цветок, Четыре дня

В. Короленко, Река играет

Literatura dodatkowa:

В. Белинский, Статьи о Пушкине, Статья первая - Обозрение русской литературы от Державина до Пушкина

Н. Чернышевский, Очерки гоголевского периода русской литературы

А. Дружинин, Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения

Н. Добролюбов, Что такое обломовщина? Луч света в темном царстве

Д. Писарев, Разрушение эстетики

Н. Михайловский, Жестокий талант

Podręczniki:

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t. 3, cz. 1, PWN 1989.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, B. Mucha, Wrocław 1989.

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska. Podręcznik, Z. Barański i in., Warszawa 1970-1971.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

История русской литературы в 4-х томах, т. 3-4, Ленинград 1983.

История русской литературы Х1Х века, А. Н. Соколов, Москва 1970.

История русской литературы Х!Х века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1970.

История русской литературы Х1Х века, Г. Н. Поспелов, Москва 1972.

Literatura pomocnicza

Słowniki i encyklopedie:

Краткая литературная энциклопедия, т. 1-4, Москва 1962-1978.

Литературный энциклопедический словарь, Москва 1987.

Поэтический словарь, А. Квятковский, Москва 1966.

Русские писатели. Библиографический словарь, т. 1-2, Москва 1990.

Словарь литературоведческих терминов, под ред. Л. Тимофеева и С. Тураева, Москва 1974.

Leksykon terminów literackich, M. Krassowski, Warszawa 1994.

Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 1994.

Słownik. Kierunki - szkoły - terminy literackie, S. Żak, Kielce 1991.

Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994.

Słownik terminów literackich, M. Głowiński i in., Ossolineum 1988.

Słownik terminów literackich, S. Sierotwiński, Ossolineum 1986.

Terminy literackie. Słownik szkolny, S. Jaworski, WSiP 1990.

Do każdych zajęć podawana jest wybrana literatura szczegółowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)