Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-2PNR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowany materiał z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego z I r. studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu;

- Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych na podstawie tematyki określonej treściami programowymi danego przedmiotu;

- Powtórzenie i systematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy z obszaru ortografii i gramatyki języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II rok studiów I stopnia, semestr zimowy i letni.

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest opanowanie i zaliczenie materiału z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 180 godzin (90 w semestrze zimowym, 90 w semestrze letnim).

Metody dydaktyczne: praca w grupie (dyskusja, dialog), prace pisemne, prezentacje ustne, metoda audiowizualna, prace projektowe, konsultacje, praca z tekstem, praca własna studenta, itd.

Punkty ECTS:12

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 90+ 90 =180 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 15 h (0,5 ECTS)

Realizacja zadań projektowych - 15 h (0,5 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych - 15 h (0,5 ECTS)

przygotowanie pisemnych prac domowych (prace stylistyczne) - 15 h (0,5 ECTS)

Razem: 360 h (co odpowiada 12 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180+60=240 (8 ECTS)

o charakterze praktycznym - 360 (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

Literatura uzupełniająca:

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (rozprawka, charakterystyka, opowiadanie) z wykorzystaniem nowopoznanej leksyki (związanej z tematami: poczta, kulinaria i żywienie, odzież, sklepy i inne miejsca użyteczności publicznej, muzeum, kino, teatr, transport, ochrona zdrowia), poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia „n” i „nn”, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia przysłówków), gramatycznych (deklinacja, koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł; (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG6, KA6_WG9, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UK5, KA6_UO1, KA6_KK1, KA6_KK2).

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych i spółgłosek, podstawowe zasady intonacji rosyjskiej), gramatycznych (deklinacja i koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki (związanej z tematami: poczta, kulinaria i żywienie, odzież, sklepy i inne miejsca użyteczności publicznej, muzeum, kino, teatr, transport, ochrona zdrowia), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł; (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG6, KA6_WG9, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UK5, KA6_UO1, KA6_KK1, KA6_KK2).

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu pogłębianie znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, poznanych na I i II roku studiów, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.); (KA6_WG4, KA6_UW2).

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (literatura piękna, literatura fachowa, prasa, Internet); (KA6_UW6, KA6_UW7).

5. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role; (KA6_UO1, KA6_KK1, KA6_KO1, KA6_KO2).

6. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

Zaliczenie na ocenę.Egzamin pisemny i ustny.

Ocena wystawiana jest na podstawie ocen z prac pisemnych (wypracowania, dyktanda, testy gramatyczne) oraz w oparciu o oceny z wypowiedzi ustnych i prac projektowych. Przy ocenie uwzględnienia się również udział studentów w zajęciach (systematyczność i aktywność). Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu (w sesji letniej).

W ciągu semestru dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Pozostałe należy zaliczyć na konsultacjach. Absencja studenta powyżej 30% uniemożliwia mu uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa:

Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana jest na podstawie ocen z prac pisemnych (wypracowania, dyktanda, testy gramatyczne) oraz w oparciu o oceny z wypowiedzi ustnych i prac projektowych. Przy ocenie uwzględnienia się również udział studentów w zajęciach (systematyczność i aktywność). Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu (w sesji letniej).

W ciągu semestru dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Pozostałe należy zaliczyć na konsultacjach. Absencja studenta powyżej 30% uniemożliwia mu uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Banasiak, Jolanta Chomko, Anna Romanik
Prowadzący grup: Daniel Banasiak, Jolanta Chomko, Anna Romanik, Ludmiła Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

- Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu;

- Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych na podstawie tematyki określonej treściami programowymi danego przedmiotu;

- Powtórzenie i systematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy z obszaru ortografii i gramatyki języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II rok studiów I stopnia, semestr zimowy i letni.

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest opanowanie i zaliczenie materiału z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 180 godzin (90 w semestrze zimowym, 90 w semestrze letnim).

Metody dydaktyczne: praca w grupie (dyskusja, dialog), prace pisemne, prezentacje ustne, metoda audiowizualna, prace projektowe, konsultacje, praca z tekstem, praca własna studenta, itd.

Punkty ECTS:12

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 90+ 90 =180 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 15 h (0,5 ECTS)

Realizacja zadań projektowych - 15 h (0,5 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych - 15 h (0,5 ECTS)

przygotowanie pisemnych prac domowych (prace stylistyczne) - 15 h (0,5 ECTS)

Razem: 360 h (co odpowiada 12 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180+60=240 (8 ECTS)

o charakterze praktycznym - 360 (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk, Jolanta Chomko, Anna Romanik, Ludmiła Siegień
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk, Jolanta Chomko, Anna Romanik, Ludmiła Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu;

- Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych na podstawie tematyki określonej treściami programowymi danego przedmiotu;

- Powtórzenie i systematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy z obszaru ortografii i gramatyki języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II rok studiów I stopnia, semestr zimowy i letni.

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest opanowanie i zaliczenie materiału z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 180 godzin (90 w semestrze zimowym, 90 w semestrze letnim).

Metody dydaktyczne: praca w grupie (dyskusja, dialog), prace pisemne, prezentacje ustne, metoda audiowizualna, prace projektowe, konsultacje, praca z tekstem, praca własna studenta, itd.

Punkty ECTS:12

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 90+ 90 =180 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 15 h (0,5 ECTS)

Realizacja zadań projektowych - 15 h (0,5 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych - 15 h (0,5 ECTS)

przygotowanie pisemnych prac domowych (prace stylistyczne) - 15 h (0,5 ECTS)

Razem: 360 h (co odpowiada 12 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180+60=240 (8 ECTS)

o charakterze praktycznym - 360 (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

Literatura uzupełniająca:

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu;

- Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych na podstawie tematyki określonej treściami programowymi danego przedmiotu;

- Powtórzenie i systematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy z obszaru ortografii i gramatyki języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II rok studiów I stopnia, semestr zimowy i letni.

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest opanowanie i zaliczenie materiału z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 180 godzin (90 w semestrze zimowym, 90 w semestrze letnim).

Metody dydaktyczne: praca w grupie (dyskusja, dialog), prace pisemne, prezentacje ustne, metoda audiowizualna, prace projektowe, konsultacje, praca z tekstem, praca własna studenta, itd.

Punkty ECTS:12

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 90+ 90 =180 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć – 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 15 h (0,5 ECTS)

Realizacja zadań projektowych - 15 h (0,5 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych - 15 h (0,5 ECTS)

przygotowanie pisemnych prac domowych (prace stylistyczne) - 15 h (0,5 ECTS)

Razem: 360 h (co odpowiada 12 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180+60=240 (8 ECTS)

o charakterze praktycznym - 360 (12 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

Literatura uzupełniająca:

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)