Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-1PNR
Kod Erasmus / ISCED: 09.021 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1A
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. letni 1 stopień - podstawy
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te mają być zrealizowane poprzez: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, naukę prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie), rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności w formułowaniu tekstów pisanych, np. streszczanie przeczytanych tekstów, redagowanie tekstów własnych (wypracowania, listy, opowiadania itd.), wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu itd.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_1, Moduł 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 330 godz. rocznie (egzamin + ćwiczenia) z czego w pierwszsym semestrze 180 godzin.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia. konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 21.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 330 h (13,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 10 h (0,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 100 h (4 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 85 (3,4 ECTS)

Razem: 525 (21 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 330+10=340, punkty ECTS: 13,6

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 330+10+100+85=525, punkty ECTS: 21.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

2.H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

3.H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

4.S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

5.S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

6.S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

7.S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

8.Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

9.M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.1., Poznań 2010, cz.2., Poznań 2010.

10.Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

Literatura uzupełniająca:

11.S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

12.N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

13.T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

14.M.Olechnowicz, O.Spirydowicz, Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1980.

15.A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

16.M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

17.W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium.Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

18.С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

19.W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

20.Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2010.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka rosyjskiego poprzez realizowanie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia (wraz z

opanowaniem prawidłowej wymowy), pisania, rozumienia ze słuchu, czytania. W efekcie student ma być przygotowany do podejmowania

różnorodnych zadań językowych (tłumaczenie, kontakty z cudzoziemcami, oglądanie telewizji, czytanie prasy i literatury, itd.). Student,

który zaliczył przedmiot:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie, w tym także tłumaczenie w formie

pisemnej) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki,

opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7).

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych i gramatycznych języka

rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1,

KA6_UK2, KA6_UK4) .

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad

ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (KA6_WG4, KA6_WG5).

4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role

(potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4) .

5. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (KA6_WG1, KA6_WG9,

KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5).

6. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

Zaliczenie na ocenę po pierwszym i drugim semestrze. Ocena wystawiana jest w oparciu o oceny z prac pisemnych (dyktanda, testy gramatyczne, streszczenia tekstów, tłumaczenia zdań) i wypowiedzi ustnych uzyskanych w ciągu semestru, z uwzględnieniem systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach. Egzamin (pisemny i ustny) w sesji letniej po drugim semestrze. Egzamin pisemny trzyczęściowy: dyktando, test gramatyczny, streszczenie tekstu. Student może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Aby zdobyć zaliczenie, student musi uzyskać ocenę pozytywną ze wszystkich prac kontrolnych, domowych i wypowiedzi ustnych, które obowiązują w trakcie semestru. W semestrze student może mieć sześć nieusprawiedliwionych nieobecności. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach. 60 godz. nieobecności na zajęciach kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Maksimowicz, Nina Raczkiewicz, Ludmiła Siegień
Prowadzący grup: Eugenia Maksimowicz, Nina Raczkiewicz, Ludmiła Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, określanie wieku, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia, tradycje (Масленица, Татьянин день - день студента).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_1, Moduł 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 330 godz. rocznie (egzamin + ćwiczenia) z czego w pierwszsym semestrze 180 godzin.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia. konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 21.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 330 h (13,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 10 h (0,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 100 h (4 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 85 (3,4 ECTS)

Razem: 525 (21 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 330+10=340, punkty ECTS: 13,6

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 330+10+100+85=525, punkty ECTS: 21.

Literatura:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

N.G. Kryłowa, N.I. Samujłowa, N.A. Fiedianina, Tak mówią Rosjanie, Moskwa 1982.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium.Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, określanie wieku, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia, tradycje (Масленица, Татьянин день - день студента).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_1, Moduł 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 330 godz. rocznie (egzamin + ćwiczenia) z czego w pierwszsym semestrze 180 godzin.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia. konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 21.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 330 h (13,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 10 h (0,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 100 h (4 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 85 (3,4 ECTS)

Razem: 525 (21 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 330+10=340, punkty ECTS: 13,6

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 330+10+100+85=525, punkty ECTS: 21.

Literatura:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

N.G. Kryłowa, N.I. Samujłowa, N.A. Fiedianina, Tak mówią Rosjanie, Moskwa 1982.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium.Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, określanie wieku, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia, tradycje (Масленица, Татьянин день - день студента).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_1, Moduł 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 330 godz. rocznie (egzamin + ćwiczenia) z czego w pierwszsym semestrze 180 godzin.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia. konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 21.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 330 h (13,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 10 h (0,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 100 h (4 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 85 (3,4 ECTS)

Razem: 525 (21 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 330+10=340, punkty ECTS: 13,6

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 330+10+100+85=525, punkty ECTS: 21.

Literatura:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

N.G. Kryłowa, N.I. Samujłowa, N.A. Fiedianina, Tak mówią Rosjanie, Moskwa 1982.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium.Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)