Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1B - doskonalenie językowe, zajęcia dodatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-1PNRJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1B - doskonalenie językowe, zajęcia dodatkowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. letni 1 stopień - podstawy
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te mają być zrealizowane poprzez: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, naukę prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie), rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności w formułowaniu tekstów pisanych, np. streszczanie przeczytanych tekstów, redagowanie tekstów własnych (wypracowania, listy, opowiadania itd.), wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu itd

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. FONETYKA. INTONACJA. AKCENTUACJA: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacja rosyjskiej.

2.GRAMATYKA:wprowadzenie podstawowych termonów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy:rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik: użycie wybranych przyimków i przysłówków, rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3.ORTOGRAFIA: wybrane zasady ortograficzne (pisownia samogłosek i spółgłosek, pisownia przedrostków, pisownia twardego i miękkiego znaku i in.).

4.LEKSYKA: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa). Korzystanie z słowników, encyklopedii, informatorów, periodyki.

5.REALIOZNAWSTWO

Święta, tradycje, zwyczaje.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_5, Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: 1 rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 150 godz. rocznie (egzamin i ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin

Punkty ECTS: 10 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 150 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach: 35 h (1,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 250 (10 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 150+35=185, punkty ECTS: 7,4

-o charakterze praktycznym- liczba godzin: 150+35+40+25=250, punkty ECTS: 10.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

Literatura uzuoełniająca:

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka rosyjskiego poprzez realizowanie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia (wraz z opanowaniem prawidłowej wymowy), pisania, rozumienia ze słuchu, czytania. W efekcie student ma być przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań językowych (tłumaczenie, kontakty z cudzoziemcami, oglądanie telewizji, czytanie prasy i literatury, itd.). Student, który zaliczył przedmiot:1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie, w tym także tłumaczenie w formie

pisemnej z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia samogłosek po spółgłoskach szumiących) i gramatycznych (deklinacja, koniugacja) języka rosyjskiego oraz poznanej na zajęciach leksyki (związanej z zawieraniem znajomości, rodziną, mieszkaniem, edukacją, życiem studenckim), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (prace pisemne na zadany temat). KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7. 2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych, artykulacja spółgłosek) i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, egzamin ustny). KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4. 3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, pisemny test gramatyczny, ćwiczenia praktyczne). KA6_WG4, KA6_WG5 4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, referat ustny (lub prezentacja) na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena efektów pracy zespołowej). KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4 5. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia praktyczne). KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5. 6. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin pisemny, egzamin ustny). KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena wg kryteriów.

Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, wypowiedź ustna studenta na zadany temat, test pisemny gramatyczny, referat ustny na zadany temat przygotowany przez grupę studentów, ocena wg kryteriów, egzamin pisemny (dyktando, test gramatyczny).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Siegień
Prowadzący grup: Ludmiła Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. FONETYKA. INTONACJA. AKCENTUACJA: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacja rosyjskiej.

2.GRAMATYKA:wprowadzenie podstawowych termonów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy:rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik: użycie wybranych przyimków i przysłówków, rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3.ORTOGRAFIA: wybrane zasady ortograficzne (pisownia samogłosek i spółgłosek, pisownia przedrostków, pisownia twardego i miękkiego znaku i in.).

4.LEKSYKA: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa. Korzystanie ze słowników, encyklopedii, informatorów periodyków.

5.REALIOZNAWSTWO

Święta, tradycje, zwyczaje.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_5, Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: 1 rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 150 godz. rocznie (egzamin i ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin

Punkty ECTS: 10 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 150 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach: 35 h (1,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 250 (10 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 150+35=185, punkty ECTS: 7,4

-o charakterze praktycznym- liczba godzin: 150+35+40+25=250, punkty ECTS: 10.

Literatura:

Litertura podstawowa:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

R.Hajczuk, R. Szymula, Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. FONETYKA. INTONACJA. AKCENTUACJA: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacja rosyjskiej.

2.GRAMATYKA:wprowadzenie podstawowych termonów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy:rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik: użycie wybranych przyimków i przysłówków, rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3.ORTOGRAFIA: wybrane zasady ortograficzne (pisownia samogłosek i spółgłosek, pisownia przedrostków, pisownia twardego i miękkiego znaku i in.).

4.LEKSYKA: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa. Korzystanie ze słowników, encyklopedii, informatorów periodyków.

5.REALIOZNAWSTWO

Święta, tradycje, zwyczaje.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_5, Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: 1 rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 150 godz. rocznie (egzamin i ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin

Punkty ECTS: 10 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 150 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach: 35 h (1,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 250 (10 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 150+35=185, punkty ECTS: 7,4

-o charakterze praktycznym- liczba godzin: 150+35+40+25=250, punkty ECTS: 10.

Literatura:

Litertura podstawowa:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

R.Hajczuk, R. Szymula, Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. FONETYKA. INTONACJA. AKCENTUACJA: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacja rosyjskiej.

2.GRAMATYKA:wprowadzenie podstawowych termonów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy:rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik: użycie wybranych przyimków i przysłówków, rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3.ORTOGRAFIA: wybrane zasady ortograficzne (pisownia samogłosek i spółgłosek, pisownia przedrostków, pisownia twardego i miękkiego znaku i in.).

4.LEKSYKA: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa. Korzystanie ze słowników, encyklopedii, informatorów periodyków.

5.REALIOZNAWSTWO

Święta, tradycje, zwyczaje.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_5, Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: 1 rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 150 godz. rocznie (egzamin i ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin

Punkty ECTS: 10 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 150 h (6 ECTS)

Udział w konsultacjach: 35 h (1,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 250 (10 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 150+35=185, punkty ECTS: 7,4

-o charakterze praktycznym- liczba godzin: 150+35+40+25=250, punkty ECTS: 10.

Literatura:

Litertura podstawowa:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

R.Hajczuk, R. Szymula, Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)