Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- fonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-2GOF
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- fonetyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 2 rok sem.zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem studiowania gramatyki opisowej języka rosyjskiego jest czynna znajomość budowy gramatycznej tego języka, do której prowadzi

poznanie elementów językowych i ich funkcji oraz ich kombinacji w jednostkach złożonych. Studenci zapoznają się z terminologią

dotyczącą fonetyki i leksykologii, potrafią dokonać charakterystyki samogłosek i spółgłosek rosyjskich, odnaleźć i opisać procesy

fonetyczne.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: studia dzienne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

rok studiów/semestr: I rok, 1 st, semestr I

wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki języka polskiego

liczba godzin: 30 godz. konwersatorium

bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w zajęciach: 15x2h = 30h

2. przygotowanie do zajęć: 15x0,5h = 7,5h

3. dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć: 15x2h = 30h

4. udział w konsultacjach: 15x2h = 30h

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 9x1,5= 13,5 h

razem: 88 h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Literatura:

1. А. Bielanin, M. Bobran, Современный русский язык. Фонетика, фонология, орфоэпия, лексика. Ćwiczenia z komentarzem, cz. 1,

Rzeszów 1997.

2. В. Н. Суздальцева, Практикум по современному русскому языку: Лексика. Фразеология. М. 2004.

3. M. Olechnowicz, O. Spirydowicz, Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, W-wa 1973.

4. M. Szymoniuk, A. Zych, Skrypt z fonetyki teoretycznej i fonologii języka rosyjskiego (z ćwiczeniami), Katowice 2008.

5. Ф. К. Гужва, Современный русский литературный язык, ч. 1, Киев 1978.

6. Русская грамматика, т. 1, Москва 1980.

7. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza, J. Wawrzyńczyka, cz. 1, Warszawa 1986.

8. Л. Буланин, Фонетика современного русского языка, Москва 1970.

9. Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1997.

10. Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, И. И. Щеболева, Современный русский язык, ч. 1, Ростов-на-Дону 1997.

11. Современный русский язык, под ред. Д. Э. Розенталя, Москва 1976.

12. Л. В. Бондаренко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, Основы общей фонетики, Москва-Санкт-Петербург 2004.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki, fonologii – KA6_WG1, KA6_UW7

2. Wyszukuje jednostki fonetyczne języka w wypowiedzi - KA6_UW1

3. Charakteryzuje głoski pod względem artykulacyjno-akustycznym - KA6_WG1, KA6_WG6

4. Wyszukuje i charakteryzuje procesy fonetyczne występujące w języku rosyjskim - KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Zaliczenie student

uzyskuje na podstawie ocen uzyskanych w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)