Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1HSZ Kod Erasmus / ISCED: 03.651 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Historia I rok I stopnia sem. letni
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

w ramach zajęć studenci winni zaznajomić się ze zmianami w malarstwie i rzeźbie między początkiem renesansu a początkiem XX wieku. Umieć rozpoznawać najważniejsze rzeźby i obrazy w światowej sztuce. Znać różnice pomiędzy poszczególnymi stylami architektonicznymi, znać podstawowe cechy stylów sztuki

Skrócony opis:

Celem zajęcia z historii sztuki jest zaznajomienie studentów z przebiegiem rozwoju sztuki od renesansu po XX wiek. Studenci na zajęciach poznają nie tylko jak przebiegały zmiany w postrzeganiu sztuki, ale poznają podstawowe metody badawcze dotyczące analizy dzieł sztuki, poznają gatunki malarstwa, najważniejszych przedstawicieli malarstwa i rzeźby. Po kursie z antropologii sztuki studenci winni poznać terminologią z zakresu sztuki (malarstwa i rzeźby), analizować dzieła sztuki pod kątem różnych sposobów interpretacji ich, znać podstawowych twórców i tworzone przez nich dzieła oraz zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ II

Celem zajęcia z historii sztuki jest zaznajomienie studentów z przebiegiem rozwoju sztuki od renesansu po XX wiek. Studenci na zajęciach poznają nie tylko jak przebiegały zmiany w postrzeganiu sztuki, ale poznają podstawowe metody badawcze dotyczące analizy dzieł sztuki, poznają gatunki malarstwa, najważniejszych przedstawicieli malarstwa i rzeźby. Po kursie z antropologii sztuki studenci winni poznać terminologią z zakresu sztuki (malarstwa i rzeźby), analizować dzieła sztuki pod kątem różnych sposobów interpretacji ich, znać podstawowych twórców i tworzone przez nich dzieła oraz zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Estreicher Karol: Historia sztuki w zarysie. Wyd. 10. - Warszawa-Kraków 1990.

Białostocki Jan: Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Warszawa 2011.

Bastek Grażyna, Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.

Burke Peter, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011.

Burke Peter, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Freedland Cynthia, Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Poznań 2004

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700. Wybrał i opracował Jan Białostocki. Redakcja naukowa Maria Poprzęcka i Antoni Ziemba. - Warszawa 1994.

Miłobędzki Adam: Zarys dziejów architektury w Polsce.- Warszawa 1989.

Ziemba Antoni: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. t.1 – Warszawa 2008, t.2 – Warszawa 2011, t. 3 – Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - student wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 - student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji

KP6_WK6 - student rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 -samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 -potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK3 - potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 -ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie – praca dotycząca wybranego stylu architektonicznego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bagińska
Prowadzący grup: Elżbieta Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Suski
Prowadzący grup: Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

w ramach zajęć studenci winni zaznajomić się ze zmianami w malarstwie i rzeźbie między początkiem renesansu a początkiem XX wieku. Umieć rozpoznawać najważniejsze rzeźby i obrazy w światowej sztuce. Znać różnice pomiędzy poszczególnymi stylami architektonicznymi, znać podstawowe cechy stylów sztuki

Pełny opis:

Celem zajęcia z historii sztuki jest zaznajomienie studentów z przebiegiem rozwoju sztuki od renesansu po XX wiek. Studenci na zajęciach poznają nie tylko jak przebiegały zmiany w postrzeganiu sztuki, ale poznają podstawowe metody badawcze dotyczące analizy dzieł sztuki, poznają gatunki malarstwa, najważniejszych przedstawicieli malarstwa i rzeźby. Po kursie z antropologii sztuki studenci winni poznać terminologią z zakresu sztuki (malarstwa i rzeźby), analizować dzieła sztuki pod kątem różnych sposobów interpretacji ich, znać podstawowych twórców i tworzone przez nich dzieła oraz zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu

Literatura:

Estreicher Karol: Historia sztuki w zarysie. Wyd. 10. - Warszawa-Kraków 1990.

Białostocki Jan: Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Warszawa 2011.

Bastek Grażyna, Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.

Burke Peter, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011.

Burke Peter, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Freedland Cynthia, Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Poznań 2004

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700. Wybrał i opracował Jan Białostocki. Redakcja naukowa Maria Poprzęcka i Antoni Ziemba. - Warszawa 1994.

Miłobędzki Adam: Zarys dziejów architektury w Polsce.- Warszawa 1989.

Ziemba Antoni: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. t.1 – Warszawa 2008, t.2 – Warszawa 2011, t. 3 – Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.