Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1JNI2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz.2 350-HS1-1JNI2

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz.2 350-HS1-1JNI2

Założenia (opisowo):

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina studiów: nauki humanistyczne

Dyscyplina nauki: językoznawstwo

Moduł 3: przedmiot kształcenia ogólnego

Przedmiot: Język obcy nowożytny

Kod przedmiotu: 350-HS1-1JNI2

Rok studiów: I, semestr II

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 w roku/ 30 w semestrze

Metody dydaktyczne: lektorat, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach- 30 godzin w semestrze, przygotowanie do zajęć - 20 godzin, Przygotowanie do testów i projektów - 25 godzin, udział w konsultacjach związanych z zajęciami- 2 godziny

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 godziny

Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia MK_3 –

Przedmioty kształcenia ogólnego

WIEDZA:

K1A _U12: Pracuje w zespole, rozwiązując proste problemy z zakresu badań historycznych i prezentacji ich wyników, stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1A _K08: Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

K1A _W20: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym.

UMIEJĘTNOŚCI:

K1A _U18: Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

K1A _U20: Określa i ocenia krytycznie stan swojej wiedzy i umiejętności fachowych.

K1A _U21: Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać.

K1A _U25: Posiada umiejętności językowe dotyczące zagadnień szczegółowych w zakresie historii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie warsztatowej, tj. praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

W cz. 1 ( semestr zimowy) studenci większość tematów przygotowują pisemnie w celu wypracowania poprawnego stylu wypowiedzi. Wszystkie prace są sprawdzane i omawiane pod względem błędów gramatyczno- stylistycznych.

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty lub lektura tekstów popularnonaukowych, wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.