Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Munduroznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2MUN Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Munduroznawstwo
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia II rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: munduroznawstwo. Dotyczy nauki pomocniczej historii wojskowej. Zawiera szeroką gamę informacji podstawowych związanych z poznawaniem historii munduru wojskowego na przestrzeni dziejów tak w historii Polski jak i powszechnej wojskowości. Pokazuje mundur wojskowy i związane z nim oporządzenie poprzez nauki wspomagające historię wojskową.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki uzupełnia administracja historia, nauki pomocnicze

Rok studiów/semestr II/ I

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość munduroznawstwa

Student zdobędzie wiedzę na temat czynników wpływających na powstanie i kształt munduru wojskowego, policyjnego oraz innych służb mundurowych. Pozna również związki munduru z europejską tradycją ubiorczą i tradycją wojska i policji poszczególnych państw europejskich.

Student pozna także oporządzenie wojskowe, policyjne i inne jako jeden z elementów służbowego wyposażenia żołnierza, policjanta oraz funkcjonariusza pozostałych służb mundurowych.

Student zapozna się też z podstawową literaturą dotyczącą dziejów i kształtu umundurowania oraz oporządzenia wojska, policji i innych służb mundurowych państw europejskich i polskich.

Znajomość munduroznawstwa, będzie przydatna w procesie dydaktycznym na specjalności historia wojskowa i służb mundurowych. Uzupełnienie wiedzy poprzez nową dyscyplinę wspomagającą wiedzę związaną z poznaniem nowego źródła historycznego, nieznanego wcześniej. System zajęć konwersacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zakończenie zajęć zaliczeniem poprzez zaliczenie pisemne lub prezentację medialną.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

K. Filipow (i in.), Order Virtuti Militari, Warszawa 2012,

A. Smoliński, Jak powstał oraz jak należy „czytać” komunikat wizualny w postaci wojskowego munduru, [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów. Tom II. Praca zb. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2011,

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013; B. Gembarzewski, Żołnierz polski umundurowanie, uzbrojenie oporządzenie od X w. do 1966 r. Tom I – V, Warszawa 1960-1966.

Z. Żygulski jun. H. Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988,

W. i L. Zajączkowscy, Mundur wojskowy jako komunikat wizualny, „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”, Kraków 2005, część XII,

Z. Wawer, T. Kondracki, M. Skotnicki, 2nd Korpus Polski. Polish Corps, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2,

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich w odniesieniu do munduroznawstwa

KP6_WG5, KP6_WG6

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości w kontekście munduroznawstwa

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG9

zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WK5

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK9

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności służb mundurowych

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW8,

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5, KP6_UW6

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii w ujęciu munduroznawstwa

potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zaliczenie na ocenę poprzez prezentację, aktywność na zajęciach i alternatywnie w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: munduroznawstwo. Dotyczy nauki pomocniczej historii wojskowej. Zawiera szeroką gamę informacji podstawowych związanych z poznawaniem historii munduru wojskowego na przestrzeni dziejów tak w historii Polski jak i powszechnej wojskowości. Pokazuje mundur wojskowy i związane z nim oporządzenie poprzez nauki wspomagające historię wojskową.

Pełny opis:

Student zdobędzie wiedzę na temat czynników wpływających na powstanie i kształt munduru wojskowego, policyjnego oraz innych służb mundurowych. Pozna również związki munduru z europejską tradycją ubiorczą i tradycją wojska i policji poszczególnych państw europejskich.

Student pozna także oporządzenie wojskowe, policyjne i inne jako jeden z elementów służbowego wyposażenia żołnierza, policjanta oraz funkcjonariusza pozostałych służb mundurowych.

Student zapozna się też z podstawową literaturą dotyczącą dziejów i kształtu umundurowania oraz oporządzenia wojska, policji i innych służb mundurowych państw europejskich i polskich.

Podstawowa znajomość munduroznawstwa, która będzie przydatna w procesie dydaktycznym na specjalności historia wojskowa i służb mundurowych. Uzupełnienie wiedzy poprzez nową dyscyplinę wspomagającą wiedzę związaną z poznaniem nowego źródła historycznego, nieznanego wcześniej. System zajęć konwersacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zakończenie zajęć zaliczeniem poprzez zaliczenie pisemne lub prezentację medialną.

Literatura:

K. Filipow (i in.), Order Virtuti Militari, Warszawa 2012,

A. Smoliński, Jak powstał oraz jak należy „czytać” komunikat wizualny w postaci wojskowego munduru, [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów. Tom II. Praca zb. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2011,

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013; B. Gembarzewski, Żołnierz polski umundurowanie, uzbrojenie oporządzenie od X w. do 1966 r. Tom I – V, Warszawa 1960-1966.

Z. Żygulski jun. H. Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988,

W. i L. Zajączkowscy, Mundur wojskowy jako komunikat wizualny, „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”, Kraków 2005, część XII,

Z. Wawer, T. Kondracki, M. Skotnicki, 2nd Korpus Polski. Polish Corps, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.