Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie rodzinne na przestrzeni wieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2PFK1 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Życie rodzinne na przestrzeni wieków
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem i celem realizowanym w ramach przedmiotu jest przyswojenie przez studentów wiedzy o kształcie i charakterze elementów tworzących życie rodzinne mieszkańców Świata od starożytności po wiek XX. Analiza obejmuje szeroki zakres zagadnień mających wpływ na kształt życia rodzinnego takich jak: warunki klimatyczne, zabudowa mieszkalna, stroje, pożywienie, choroby, higiena, edukacja, wychowanie, religia, filozofia, mentalność, małżeńskość, praca zawodowa, służba wojskowa, sądownictwo, rozrywki, struktury społeczne. Student powinien opanować wiedzę pozwalającą na obserwowanie i rozumienie trwania lub zmian zwyczajów życia codziennego na przestrzeni przynajmniej kilku stuleci.

Ponadto przedmiot służy praktycznej nauce wystąpień z referatem i prezentacją multimedialną o charakterze konferencyjnym. Prowadzący przekazuje studentom podstawową wiedzę z zakresu prawidłowego przygotowania prezentacji multimedialnej i referatu oraz właściwego sposobu prezentacji badań i mowy ciała podczas wystąpienia.


Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do wystąpień konferencyjnych oraz przekazują wiedzę o życiu codziennym w dawnych wiekach

Pełny opis:

Brak wymagań wstępnych.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Każdy student przygotowuje 15 minutową prezentację w oparciu o wybraną z listy lekturę. Po wystąpieniu jest przewidziany czas na dyskusję nad merytoryczną oraz techniczną stroną wystąpienia. Każdemu studentowi prowadzący udziela sugestii w kontekście podniesienia poziomu wystąpienia, wskazuje błędy oraz udane elementy wystąpienia.

Konwersatorium – 30 godz. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 75 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x2godz.=28 godz.

- opracowanie wybranej pozycji z literatury i przygotowanie prezentacji multimedialnej: 14 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

- zaliczenie: 1 godz.

Razem: = 75 godz. (75:25=3)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+1zalicz. = 31 godz., 1 pkt. ECTS (31:25=1,24)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

prezentacje14 = 14 godz. 0,5 pkt. ECTS (14:25=0,56)

Literatura:

Lista lektur przeznaczonych do wyboru przez studentów. Prezentacje są układane w bloki w podziale chronologicznym, tj. od epok najstarszych po XX wiek.

A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.

A. Cubała, Życie codzienne powstańczej Warszawy ’44, Warszawa 2015.

A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 1983.

A. Wyczański, Wieś polskiego Odrodzenia, Warszawa 1969.

B. Meyer, Życie codzienne w Pałacu Buckingham: od Wiktorii do Elżbiety II, przeł. Ewa Umińska-Plisenko, Poznań 1999.

B. Stępniewska-Holzer, Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, Warszawa 2002.

Ch. Gallenkamp, Majowie, przeł. J. Maliszewska-Kowalska, Warszawa 1968.

F. Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1990.

F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992.

F. Mauro, Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II 1831-1889, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1993.

G. Balandier, Życie codzienne w państwie Kongo (XVI-XVIII w.), przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1970.

G. C. Vaillant, Aztekowie z Meksyku: powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiego, tł. Jadwiga Maliszewska-Kowalska, Warszawa 1965.

G. Contenau, Życie codzienne w Babilonie i Asyrii, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963. –

G. i C. Charles-Picard, Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala, przeł. I. Wieczorkiewicz, Warszawa 1962.

Historia życia prywatnego. T. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red P. Veyne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 21-221.

J. Auboyer, Życie codzienne w dawnych Indiach: (wiek ok. II p.n.e. - ok. VII n.e.), przeł. Andrzej Ługowski, Warszawa 1968

J. Gąssowski, Indianie Ameryki Północnej: od początków po wiek XIX, Warszawa 1996.

L. Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.

L. Frédéric, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868-1912), przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1988.

L. Frédéric, Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603), przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1971.

L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939, Szczecin 2014.

Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), Warszawa 1983.

M. Defourneaux, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963.

M. Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu, 1945-1948, Wrocław 1991.

M. Siennicka, Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj : druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa 1998.

M. St. Clare Byrne, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

P. Montet, Życie codzienne w Egipcie: w epoce Ramessydów XIII - XII w. p. n. e., przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1984.

P. Riche, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979.

R. Gałaj, Życie codzienne szlachty polskiej w okresie sarmatyzmu, Szczecin 1998.

R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977.

R. M. Karras, Seksualność w średniowiecznej Europie, Warszawa 2012.

R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna, 1945-1956, Olsztyn 2003.

S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina: Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tł. Joanna Gilewicz, Kraków 2012.

T. Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta : warszawskie getto i ludzie (1939-1945 i dalej), Warszawa 1995.

W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982.

W. S. Morton, Ch. M. Lewis, Chiny: historia i kultura, tł. B. S. Zemanek, Kraków 2007.

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, Siedlce 2018.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym w kontekście życia rodzinnego

KP6_WG2 ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

KP6_WG3 zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4 wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych, w szczególności nad życiem rodzinnym

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG8 rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach dotyczących historii rodziny

KP6_WG9 zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WG12 definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK1 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych

KP6_WK2 wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK3 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK4 rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK6 rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_WK8 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.

KP6_WK9 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW5 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW6 potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

KP6_UW7 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1 potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK2 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK4 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UK7 potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym (poziom B2), przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy

KP6_UK8 komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim

KP6_UO1 uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UO2 potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu historii przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych

KP6_UU1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2 wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KK3 formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4 jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO1 docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

KP6_KO2 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KO3 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KR1 stosowania zasad etycznych

KP6_KR2 funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

weryfikacja poprzez ocenę prezentacji i wystąpienia studenta

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest merytoryczna i techniczna strona wystąpienia i przygotowanej prezentacji. Dobór materiału, sposób prezentacji, reżim czasowy, mowa ciała. Każdy student otrzymuje ocenę swego wystąpienia, która jest też oceną końcową z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do wystąpień konferencyjnych oraz przekazują wiedzę o życiu codziennym w dawnych wiekach

Pełny opis:

brak wymagań wstępnych.

Każdy student przygotowuje 15 minutową prezentację w oparciu o wybraną z listy lekturę. Po wystąpieniu jest przewidziany czas na dyskusję nad merytoryczną oraz techniczną stroną wystąpienia. Każdemu studentowi prowadzący udziela sugestii w kontekście podniesienia poziomu wystąpienia, wskazuje błędy oraz udane elementy wystąpienia.

Brak wymagań wstępnych.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Każdy student przygotowuje 15 minutową prezentację w oparciu o wybraną z listy lekturę. Po wystąpieniu jest przewidziany czas na dyskusję nad merytoryczną oraz techniczną stroną wystąpienia. Każdemu studentowi prowadzący udziela sugestii w kontekście podniesienia poziomu wystąpienia, wskazuje błędy oraz udane elementy wystąpienia.

Konwersatorium – 30 godz. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 75 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x2godz.=28 godz.

- opracowanie wybranej pozycji z literatury i przygotowanie prezentacji multimedialnej: 14 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

- zaliczenie: 1 godz.

Razem: = 75 godz. (75:25=3)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+1zalicz. = 31 godz., 1 pkt. ECTS (31:25=1,24)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

prezentacje14 = 14 godz. 0,5 pkt. ECTS (14:25=0,56)

Literatura:

Lista lektur przeznaczonych do wyboru przez studentów. Prezentacje są układane w bloki w podziale chronologicznym, tj. od epok najstarszych po XX wiek.

A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.

A. Cubała, Życie codzienne powstańczej Warszawy ’44, Warszawa 2015.

A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 1983.

A. Wyczański, Wieś polskiego Odrodzenia, Warszawa 1969.

B. Meyer, Życie codzienne w Pałacu Buckingham: od Wiktorii do Elżbiety II, przeł. Ewa Umińska-Plisenko, Poznań 1999.

B. Stępniewska-Holzer, Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, Warszawa 2002.

Ch. Gallenkamp, Majowie, przeł. J. Maliszewska-Kowalska, Warszawa 1968.

F. Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1990.

F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992.

F. Mauro, Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II 1831-1889, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1993.

G. Balandier, Życie codzienne w państwie Kongo (XVI-XVIII w.), przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1970.

G. C. Vaillant, Aztekowie z Meksyku: powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiego, tł. Jadwiga Maliszewska-Kowalska, Warszawa 1965.

G. Contenau, Życie codzienne w Babilonie i Asyrii, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963. –

G. i C. Charles-Picard, Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala, przeł. I. Wieczorkiewicz, Warszawa 1962.

Historia życia prywatnego. T. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red P. Veyne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 21-221.

J. Auboyer, Życie codzienne w dawnych Indiach: (wiek ok. II p.n.e. - ok. VII n.e.), przeł. Andrzej Ługowski, Warszawa 1968

J. Gąssowski, Indianie Ameryki Północnej: od początków po wiek XIX, Warszawa 1996.

L. Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.

L. Frédéric, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868-1912), przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1988.

L. Frédéric, Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603), przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1971.

L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939, Szczecin 2014.

Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), Warszawa 1983.

M. Defourneaux, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963.

M. Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu, 1945-1948, Wrocław 1991.

M. Siennicka, Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj : druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa 1998.

M. St. Clare Byrne, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

P. Montet, Życie codzienne w Egipcie: w epoce Ramessydów XIII - XII w. p. n. e., przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1984.

P. Riche, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979.

R. Gałaj, Życie codzienne szlachty polskiej w okresie sarmatyzmu, Szczecin 1998.

R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977.

R. M. Karras, Seksualność w średniowiecznej Europie, Warszawa 2012.

R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna, 1945-1956, Olsztyn 2003.

S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina: Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tł. Joanna Gilewicz, Kraków 2012.

T. Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta : warszawskie getto i ludzie (1939-1945 i dalej), Warszawa 1995.

W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982.

W. S. Morton, Ch. M. Lewis, Chiny: historia i kultura, tł. B. S. Zemanek, Kraków 2007.

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, Siedlce 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.