Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskość Europy. Ewolucje idei

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2PFK3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskość Europy. Ewolucje idei
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest ukazanie procesu ewolucji pojęcia „Europa” na przestrzeni wieków oraz próba określenia cech i wartości konstytuujących Europę pod względem politycznym oraz kulturowym i cywilizacyjnym. To refleksja nad podstawą tożsamości europejskiej i próba określenia jej stałych, niezbywalnych wartości, których poszanowanie gwarantuje Europie dalsze trwanie, odejście od nich - unicestwienie. Obserwowane aktualnie i lansowane trendy w polityce, ekonomii i kulturze Kontynentu czynią tę alternatywę coraz bardziej realną, stąd proponowany temat i poruszane kwestie są wyjątkowo aktualne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka wykładu jest osnuta wokół następujących tematów szczegółowych:

1. Pojęcie "Europa" i jego rozumienie od starożytnej Grecji po wiek XX.

2. Proces rodzenia się Europy jako tworu politycznego i cywilizacyjnego.

3. Ewolucja „europejskości”.

4. Wschód i Zachód w dziejach Europy.

5. „Cywilizacja zachodnia” a Europa.

6. Akceptowalne porównania i fałszywe kontrasty.

7. Wątek islamski na Kontynencie drzewiej i dziś.

8. Tysiąc lat kameraderii polsko-niemieckiej z perspektywy XXI stulecia.

9. Unia Europejska wczoraj i dziś.

10. O podziale na "równych i równiejszych".

10. Wspólnotowość i europejskość „Wspólnoty Europejskiej”.

11. Historia a polityka.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy, fakulatatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

konwersatorium - 30godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach......................................................30X1 godz.= 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami...........30X2 godz .= 60godz.

Razem…………………………………………………....................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.…60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…..................................…30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

Davies N., Europa, Kraków 1998.

Dawson C., Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987.

Dawson C., Religia i powstanie kultury zachodniej, Warszawa 1958.

Dawson C., Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.

Halecki O., Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 1994.

Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1-2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000.

Kłoczowski J., Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004.

Kumor B., Historia Kościoła, t. 1-8, Lublin 2001-2004.

Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999.

Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991.

Zientara B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1 zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

KP6_WG3 zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne.

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym.

KP6_WK1 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych.

KP6_WK2 wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

KP6_WK3 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa.

KP6_WK4 rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

KP6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

KP6_UW6 potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą.

KP6_UW7 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych.

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki.

KP6_UU1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK2 wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KK4 jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO2 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KR1 stosowania zasad etycznych .

KP6_KR2 funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji.

KP6_KR3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na ocenę na podstawie wypowiedzi ustnej relacjonującej zadaną kwestię szczegółową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kasabuła
Prowadzący grup: Tadeusz Kasabuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)