Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalna historia wojskowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2RHW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Regionalna historia wojskowości
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy na temat dziejów militarnych obszaru nadnarwiańskiego i pogranicza wschodniopruskiego, które w XIX-XX w. były areną przygotowań, a następnie działań wojennych pomiędzy Niemcami i kolejno: Rosją (I wojna światowa), Polską (1939) i Związkiem Sowieckim (1941, 1944).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Vademecum studiów historyczno-wojskowych; Geografia i kartografia wojskowa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:25h.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Aksamitowski, Militarna rola Narwi w kampaniach wojennych XX wieku, Warszawa 2006.

S. Czerep, Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej. Działania na kierunku ma-zursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku, Białystok 2011.

A. Dobroński, M. Gajewski, Białystok 1920, Warszawa 2019.

A. Grzywacz, Wschodniopruski obszar operacyjny w planowaniu strategicznym II Rzeczypo-spolitej, Oświęcim 2015.

T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987.

R. Juszkiewicz, Walki o przedmościa Pułtusk, Różan, Płock 1939, Warszawa 1992.

R. Juszkiewicz, Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym, Mława 2009.

Z. Kosztyła, Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Warszawa 1976.

W. Kozłowski, Obrona środkowej Narwi i Biebrzy w 1939 roku, Łódź 1982.

W. Łach, Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918-1926, Olsztyn 2010.

T. Sawicki, Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim: czerwiec 1944-maj 1945, Warszawa 1987.

SGO „Narew” i GO „Grodno” w wojnie obronnej 1939 r., Białystok 2004.

J. Strenkowski, Bitwa o Zambrów. 18. Dywizja Piechoty w walkach odwrotowych 11 września 1939 r., Zambrów 2020.

T. Wesołowski, „Linia Mołotowa”. Sowieckie fortyfikacje z lat 1940-1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.

Literatura uzupełniająca:

N. Filinowicz, Obrona Białegostoku w dniach 14-15 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019.

Ł. Radulski, Bój pod Domanowem i Mniem 13 września 1939 r., cz. 1-2, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 28/29, 206; z. 30, 2017.

Ł. Radulski, Działania Podlaskiej Brygady Kawalerii w Prusach Wschodnich 2-4 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019.

J. Nikołajuk, Pierwszy sowiet. Dyslokacja wojsk RKKA i NKWD na „występie białostockim” w przededniu Barbarossy, „Militaria XX wieku”, 2012, nr 4.

J. Nikołajuk, Wojska Ochrony Pogranicza NKWD na „łuku białostockim” na przykładzie 88. Oddziału w Szepietowie (październik 1939 – czerwiec 1941 r.), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, z. 24, 2011.

T. Wesołowski, „Acht Komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.), cz. 1-2, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, z. 24, 2011; z. 25, 2012.

T. Wesołowski, Landwehra w natarciu, Przełamanie prawego skrzydła odcina „Wizna” pod Giełczynem w dniu 9 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019.

T. Wesołowski, Maskowanie schronów bojowych „Linii Mołotowa” w rejonach umocnionych na granicy sowiecko-niemieckiej w latach (czerwiec 1941 r.), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 22, 2010.

T. Wesołowski, Niemiecka artyleria kolejowa w pierwszych dniach operacji „Barbarossa” na tzw. łuku białostockim (22-23 czerwca 1941 r.) – planowanie i przygotowanie działań, przykłady użycia dział kolejowych, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 27, 2014.

T. Wesołowski, Niezrealizowany projekt spiętrzenia Narwi pod Łomżą w 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 28/29, 2015-2016.

R. Wróblewski, Białystok 1944. Walki o Białystok 24-26 lipca 1944 roku, „Militaria XX wieku”, 2011, nr 6.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG11, KP6_WG12, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK8;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych referatów oraz aktywności i zaangażowania podczas zajęć. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.