Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2ZTR
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający zajęcia terenowe musi znać podstawowe pojęcia w historii sztuki, rozpoznawać style w architekturze. Po zajęciach terenowych będzie umiał rozpoznawać w obiektach architektonicznych elementy poszczególnych stylów. Będzie umiał rozpoznawać dzieła sztuki malarstwa (maniera, interpretacja - w stopniu podstawowym)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom różnych styli w architekturze , malarstwie i rzeźbie na przykładzie sztuki włoskiej. Studenci w ramach zajęć przygotowują referaty na poszczególne obiekty i referują je na miejscu we Włoszech (Rzym, Siena i San Gimignano).

Zajęcia muszą odbyć się w terenie.

Pełny opis:

Zajęcia będą w założeniu odbywały się na wyjeździe w Rzymie, San Gimignano i Sienie. Tam też studenci będą mieli obowiązek przedstawienia swoich, wcześniej przygotowywanych i konsultowanych referatów dotyczących poszczególnych dzieł sztuki.

Tematy planowane:

1. Historia miasta i jego ewolucji architektoniczno-urbanistycznej

2. Historia i style architektoniczny: bazyliki większej św. Piotra (- architektura, historia powstania, bryła zewnętrzna fasada – drzwi Filaretego, kopuła, - wnętrze bazyliki: baldachim, nagrobek Aleksandra VII autorstwa Berniniego, Pieta Micała Anioła, bazyliki większej św. Pawła za Murami, bazyliki większej S. Maria Maggiore, bazyliki większej SS. Giovanni in Laterano

3. Historia i style architektoniczny bazylik mniejszych: Il Gesu, W. Maria del Popolo,

4. Historia i najważniejsze zabytki architektury i malarstwa w bazylikach: S. Maria del Popolo, Sant Clemente, Santa Maria in Cosmedin i Santa Sabina

5. Forum Romanum, Coloseum – historia i style architektoniczne, funkcje.

6. Najważneijsze dzieła sztuki w Muzeum Watykańskim

7. Styl i najważniejsze dzieła sztuki w katedrze: w Sienie, San Gimignano.

8. Panteon (kopuła, grobowiec Rafaela) i Kościół Santa Maria sopra Minerva

9. Architektura czasów Mussoliniego (eur).

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Vademecum badań historyczno-wojskowych; Geografia i kartografia wojskowa; Archeologia konfliktu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykłady terenowe, indywidualne referaty studentów, dyskusja, praca w grupach.

Punkty ECTS: 4

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 100 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50

Literatura:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka świata, Warszawa 2009, różne tomy: 2-12.

Efekty uczenia się:

WG2: student powinien znać podstawowe style w malarstwie i architekturze oraz je rozpoznawać a także mieć podstawową wiedzę na temat datowania obiektów zabytkowych.

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

Student po zakończeniu zajęć powinien wiedzieć o wpływie religii, polityki, otoczenia również na dzieła sztuki. Powinien rozpoznawać elementy lokalne jak i globalne w nurtach.

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Student potrafi dokonywać analizy dzieła sztuki, rozpoznawania maniery czy stylu architektonicznego. Potrafi również dzieła sztuki, czy historię sztuki traktować jako dziedzinę / naukę pomagającą zrozumieć przeszłość , w tym jej interpretację.

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

Student powinien przedstawić swoją wiedzę publicznie podczas zajęć terenowych przed prowadzącym i innymi studentami.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa konsultowana na wybrany temat obiektu. Przedstyawienie tej pracy w terenie z możliwością zadawania pytań. Ocena odbędzie się na podstawie wygłoszonego referatu w obiekcie omawianym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Walczak
Prowadzący grup: Wojciech Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom różnych styli w architekturze , malarstwie i rzeźbie na przykładzie sztuki włoskiej. Studenci w ramach zajęć przygotowują referaty na poszczególne obiekty i referują je na miejscu we Włoszech (Rzym, Siena i San Gimignano).

Pełny opis:

1. Historia miasta i jego ewolucji architektoniczno-urbanistycznej

2. Historia i style architektoniczny: bazyliki większej św. Piotra (- architektura, historia powstania, bryła zewnętrzna fasada – drzwi Filaretego, kopuła, - wnętrze bazyliki: baldachim, nagrobek Aleksandra VII autorstwa Berniniego, Pieta Micała Anioła, bazyliki większej św. Pawła za Murami, bazyliki większej S. Maria Maggiore, bazyliki większej SS. Giovanni in Laterano

3. Historia i style architektoniczny bazylik mniejszych: Il Gesu, W. Maria del Popolo,

4. Historia i najważniejsze zabytki architektury i malarstwa w bazylikach: S. Maria del Popolo, Sant Clemente, Santa Maria in Cosmedin i Santa Sabina

5. Forum Romanum, Coloseum – historia i style architektoniczne, funkcje.

6. Najważneijsze dzieła sztuki w Muzeum Watykańskim

7. Styl i najważniejsze dzieła sztuki w katedrze: w Sienie, San Gimignano.

8. Panteon (kopuła, grobowiec Rafaela) i Kościół Santa Maria sopra Minerva

9. Architektura czasów Mussoliniego (eur).

Literatura:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka świata, Warszawa 2009, różne tomy: 2-12.

Uwagi:

Podstawową metodą i kryterium oceny będzie praca pismena i wygłoszenie referatu na miejscu z pokazaniem elementów charakterystycznych dla obiektów sztuki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Walczak
Prowadzący grup: Cezary Kuklo, Jan Snopko, Wojciech Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom różnych styli w architekturze , malarstwie i rzeźbie na przykładzie sztuki włoskiej. Studenci w ramach zajęć przygotowują referaty na poszczególne obiekty i referują je na miejscu we Włoszech (Rzym, Siena i San Gimignano).

Pełny opis:

1. Historia miasta i jego ewolucji architektoniczno-urbanistycznej

2. Historia i style architektoniczny: bazyliki większej św. Piotra (- architektura, historia powstania, bryła zewnętrzna fasada – drzwi Filaretego, kopuła, - wnętrze bazyliki: baldachim, nagrobek Aleksandra VII autorstwa Berniniego, Pieta Micała Anioła, bazyliki większej św. Pawła za Murami, bazyliki większej S. Maria Maggiore, bazyliki większej SS. Giovanni in Laterano

3. Historia i style architektoniczny bazylik mniejszych: Il Gesu, W. Maria del Popolo,

4. Historia i najważniejsze zabytki architektury i malarstwa w bazylikach: S. Maria del Popolo, Sant Clemente, Santa Maria in Cosmedin i Santa Sabina

5. Forum Romanum, Coloseum – historia i style architektoniczne, funkcje.

6. Najważneijsze dzieła sztuki w Muzeum Watykańskim

7. Styl i najważniejsze dzieła sztuki w katedrze: w Sienie, San Gimignano.

8. Panteon (kopuła, grobowiec Rafaela) i Kościół Santa Maria sopra Minerva

9. Architektura czasów Mussoliniego (eur).

Literatura:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka świata, Warszawa 2009, różne tomy: 2-12.

Uwagi:

Podstawową metodą i kryterium oceny będzie praca pismena i wygłoszenie referatu na miejscu z pokazaniem elementów charakterystycznych dla obiektów sztuki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaźmierczyk, Monika Kozłowska-Szyc, Paweł Szadkowski
Prowadzący grup: Ewa Kaźmierczyk, Monika Kozłowska-Szyc, Paweł Szadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom różnych styli w architekturze , malarstwie i rzeźbie na przykładzie sztuki włoskiej. Studenci w ramach zajęć przygotowują referaty na poszczególne obiekty i referują je na miejscu we Włoszech (Rzym, Siena i San Gimignano).

Pełny opis:

1. Historia miasta i jego ewolucji architektoniczno-urbanistycznej

2. Historia i style architektoniczny: bazyliki większej św. Piotra (- architektura, historia powstania, bryła zewnętrzna fasada – drzwi Filaretego, kopuła, - wnętrze bazyliki: baldachim, nagrobek Aleksandra VII autorstwa Berniniego, Pieta Micała Anioła, bazyliki większej św. Pawła za Murami, bazyliki większej S. Maria Maggiore, bazyliki większej SS. Giovanni in Laterano

3. Historia i style architektoniczny bazylik mniejszych: Il Gesu, W. Maria del Popolo,

4. Historia i najważniejsze zabytki architektury i malarstwa w bazylikach: S. Maria del Popolo, Sant Clemente, Santa Maria in Cosmedin i Santa Sabina

5. Forum Romanum, Coloseum – historia i style architektoniczne, funkcje.

6. Najważneijsze dzieła sztuki w Muzeum Watykańskim

7. Styl i najważniejsze dzieła sztuki w katedrze: w Sienie, San Gimignano.

8. Panteon (kopuła, grobowiec Rafaela) i Kościół Santa Maria sopra Minerva

9. Architektura czasów Mussoliniego (eur).

Literatura:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka świata, Warszawa 2009, różne tomy: 2-12.

Uwagi:

Podstawową metodą i kryterium oceny będzie praca pismena i wygłoszenie referatu na miejscu z pokazaniem elementów charakterystycznych dla obiektów sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)