Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Selected Problems of the History of Law in the Polish Territories from 16th to 20th Centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PFK6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Selected Problems of the History of Law in the Polish Territories from 16th to 20th Centuries
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy w problematyce historii prawa ziem polskich od XVI do XX wieku

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dzielą się na dwie części. Pierwsza poświęcona jest systemom prawnym dawnej Rzeczypospolitej, w tym podstawowym instytucjom ich prawa cywilnego i karnego, a także organizacji sądów i formom akt sądowych. Druga dotyczy dziejów prawa na ziemiach polskich w dobie rozbiorów, II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej, a także organizacji ówczesnych systemów sądownictwa.

Pełny opis:

Ramowy zakres tematów:

1. Systemy prawa w dawnej Rzeczypospolitej; organizacja sądownictwa (królewskie, szlacheckie, miejskie i wiejskie, kościelne, wojskowe);

2. Kancelarie i księgi sądowe – znaczenie tych ostatnich dla badań nad prawem staropolskim;

3. Najważniejsze problemy prawa cywilnego: osobowego, rodzinnego, rzeczowego, zobowiązań, spadków;

4. Zagadnienia przestępstwa i kary;

5. Formy procesu w systemach prawnych dawnej Rzeczypospolitej i ich osobliwości; polubowne rozstrzyganie sporów;

6. Systemy prawne obowiązujące u zarania II Rzeczypospolitej – ich dzieje, założenia, zasadnicze różnice;

7. Działalność Komisji Kodyfikacyjnej podczas dwudziestolecia międzywojennego;

8. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego i karnego w dobie Polski Ludowej;

9. Organizacja sądownictwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Literatura:

Literatura w języku polskim:

- A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII w.). Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017.

- O. Balzer, Przewód sądowy polski w zarysie, Lwów 1935.

- J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. 6 popr., Warszawa 2009 i późniejsze.

- P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1-2, Lwów, 1910-1911.

- Historia państwa i prawa polskiego, red. J. Bardach, t. II, wyd. 2 zm., Warszawa 1966.

- A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

- S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, wyd. 2, Lwów 1927.

- A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.

- S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1, X--XVIII w., Kraków 1997; cz. 2, Polska pod zaborami, Kraków 1998; cz. 3, Okres międzywojenny, Kraków 2001.

- J. Rafacz, Dawne sądowe prawo polskie w zarysie, Warszawa 1936.

- M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, opr. K. Sójka-Zielińska, Warszawa, wiele wydań.

- K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005 i późniejsze.

- W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1, (966-1795), wyd. 3, Warszawa 2015.

Literatura w języku angielskim:

- U. Augustyniak, History of the Polish-Lithuanian Commonwealth: State – Society – Culture, Frankfurt am Main 2015.

- General History of the State and of Law, ed. by T. Maciejewski, Gdańsk 2019.

- R. Lessafer, European Legal History. A Cultural and Political Perspective, Cambridge 2009.

- O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. Gordon, European Legal History. Sources and institutions, 3 ed., London 2000.

- The Oxford Handbook of European Legal History, ed. by H. Pihlajamäki, M.D. Dubber, M. Godfrey, Oxford 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć (50%);

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru na platformie Blackboard Collaborate Ultra (50%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gołaszewski
Prowadzący grup: Łukasz Gołaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.