Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1HG Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej świata od starożytności po XX wiek. Punktem wyjściowym rozważań jest myśl antyczna, reprezentowana przez Ksenofonta i Arystotelesa. Następnie analizowana jest rewolucja późnego średniowiecza prowadząca do przedefiniowania podstawowych założeń dotyczących pracy, bogactwa/biedy i pieniądza dokonana przez teologów chrześcijańskich w późnym średniowieczu, a dalej narodziny nowoczesnych koncepcji ekonomicznych w czasach nowożytnych i ich ewolucja do czasów nam współczesnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. letni

wykład 30 godz., punkty ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

26 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

24 godz.

Literatura:

Podręcznik:

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008.

Teksty źródłowe:

1.

Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo_Arystotelesowskiej Ekonomiki, opr. L.M. Piotrowicz, tł. K. Grzybowski, Warszawa 1964.

2.

D. Wood, Medieval Economic Thought, Cambridge UP 2002.

3.

T.R. Malthus, Prawo ludności, wyd. A. Krzyżanowski, tł. K. Stein, Gebethner i Wolff 1925.

4.

D. Ricardo, Zasady ekonomji politycznej i podatkowania, tł. M. Bornstein-Łychowska, Gebethner i Wolff 1929.

5.

K. Marks, Kapitał, dowolne wydanie

6.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek;spór który zdefiniował współczesną ekonomię, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu umie porządkować fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

KP7_WG2 zna metody i problemy badań historii gospodarczej

KP7_WG3 dysponuje pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii gospodarczej dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym

KP7_WG5 dostrzega powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, w tym wypadku z ekonomią

KP7_WG8 rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych i ekonomicznych

KP7_WK3 dostrzega wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne

KP7_UW1 - samodzielne poszukiwanie informacji o przedstawicielach poszczególnych nurtów refleksji ekonomicznej i ich pracach

KP7_UO2 - praca grupowa

KP7_KK1 Ma krytyczny i otwarty stosunek do nowych idei i koncepcji w badaniach

KP7_KK3 Jest zdolny do zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

KP7_KR2 W sposób ciągły rozwija swoje zainteresowania i kompetencje fachowe

KP7_KR5 Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej świata od starożytności po XX wiek. Punktem wyjściowym rozważań jest myśl antyczna, reprezentowana przez Ksenofonta i Arystotelesa. Następnie analizowana jest rewolucja późnego średniowiecza prowadząca do przedefiniowania podstawowych założeń dotyczących pracy, bogactwa/biedy i pieniądza dokonana przez teologów chrześcijańskich w późnym średniowieczu, a dalej narodziny nowoczesnych koncepcji ekonomicznych w czasach nowożytnych i ich ewolucja do czasów nam współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. letni

Literatura:

Podręcznik:

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008.

Teksty źródłowe:

1.

Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo_Arystotelesowskiej Ekonomiki, opr. L.M. Piotrowicz, tł. K. Grzybowski, Warszawa 1964.

2.

D. Wood, Medieval Economic Thought, Cambridge UP 2002.

3.

T.R. Malthus, Prawo ludności, wyd. A. Krzyżanowski, tł. K. Stein, Gebethner i Wolff 1925.

4.

D. Ricardo, Zasady ekonomji politycznej i podatkowania, tł. M. Bornstein-Łychowska, Gebethner i Wolff 1929.

5.

K. Marks, Kapitał, dowolne wydanie

6.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek;spór który zdefiniował współczesną ekonomię, Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.