Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1HR Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia religii
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą zróżnicowania religijnego świata na przestrzeni dziejów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Historia religii jest traktowana jako część dyscypliny naukowej: religioznawstwo. Jednocześnie powinna ujmować w pewne, naukowe ramy

dzieje poszczególnych religii. Klasyczna historia religii dotyczy wszystkich znanych i opisanych religii światowych poza chrześcijaństwem,

które wyodrębnia się jako oddzielny obszar. Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii

prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, czy wręcz religii będącymi - do pewnego

przynajmniej stopnia - systemami etycznym. Na zajęciach zostaną też przedstawione formy kultowe i, o ile to możliwe doktryny religijne.

Pełny opis:

Studia humanistyczne, studia stacjonarne, I r., II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe

30 h, ćwiczenia, konwersatorium.

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny i problemowy, opowiadanie z prezentacją, metoda ćwiczeniowa, dyskusja okrągłego stołu i seminaryjna.

Liczba punktów ECTS: 4

Zadaniem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, a także ukazanie rozwoju systemów religijnych, ich wzajemnych zależności, a także ich wpływ na rozwój struktur społecznych czy na życie codzienne.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2h

Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 45 h

Udział w egzaminie: 1 h

Udział w konsultacjach: 2h

Literatura:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007;

R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 - absolwent zna i rozumie metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, wojskowa, itp.;

KP7_WG5 - absolwent zna i rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, definiując miejsce historii;

KP7_WG8 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych,politycznych, ekonomicznych, militarnych;

KP7_WK3 - absolwent zna i rozumie wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne;

KP7_UW1 - absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji;

KP7_UK1 - absolwent potrafi prowadzić debatę, skutecznie argumentują ci uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji naukowej z wykorzystaniem wiedzy i własnego doświadczenia badawczego, jak też poglądów reprezentantów różnych nurtów;

KP7_UO2 - absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

KP7_KK1 - absolwent jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii;

KP7_KO3 - absolwent jest gotów do aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w różnych środowiskach;

KP7_KR2 - absolwent jest gotów do ciągłego rozwoju swoich zainteresowań i kompetencji fachowych, społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu. Test zawiera różne formy pytań zamkniętych. Warunkiem dopuszczenia do testu jest frekwencja -

student nie może opuścić więcej niż dwóch jednostek zajęciowych. Absencja na więcej niż dwóch jednostkach zajęciowych, powoduje

konieczność zaliczenia zajęć w formie odpowiedzi ustnej. Zakres tematyczny zaliczenia zajęć jest każdorazowo ustalany z prowadzącym

zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Historia religii jest traktowana jako część dyscypliny naukowej: religioznawstwo. Jednocześnie powinna ujmować w pewne, naukowe ramy

dzieje poszczególnych religii. Klasyczna historia religii dotyczy wszystkich znanych i opisanych religii światowych poza chrześcijaństwem,

które wyodrębnia się jako oddzielny obszar. Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii

prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, czy wręcz religii będącymi - do pewnego

przynajmniej stopnia - systemami etycznym. Na zajęciach zostaną też przedstawione formy kultowe i, o ile to możliwe doktryny religijne.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne. Cel zajęć. Podstawowe pojęcia. Literatura;

2. Definicja religii. Religie i nauka. Struktura religii;

3. Religie prymitywne. Animizm. Totemizm. Kult i ofiary;

4. Religie dawnej Europy. Celtowie. Germanowie. Słowianie;

5. Religia egipska. Mezopotamia;

6. Religia ludów semickich. Religia babilończyków i asyryjczyków;

7. Religia semitów zachodnich. Judaizm;

8. Religia perska;

9. Religie Indii. Wedyzm. Bramanizm. Dżajnizm;

10. Buddyzm;

11. Hinduizm;

12. Religia arabska i islam;

13. Religie chińskie. Konfucjanizm. Taoizm;

14. Japonia. Shintoizm;

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007;

R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

W. Bator, Religia starożytnego Egiptu: perspektywa religioznawcza, Kraków 2012;

G. Flood, Hinduizm, Kraków 2008;

R. Gethin, Podstawy buddyzmu, Kraków 2010;

S.Ikram, Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004;

Z. Landowski, Islam; nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008;

A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2010;

A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005;

L. Trepp, Żydzi. Naród, historia, religia, Warszawa 2009;

Bhagavad-gītā taką jaka jest : A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Vaduz : The Bhaktivedanta Book Trust, 1981;

Koran, Warszawa 1986;

Talmud, Kraków 2010;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.