Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1JNI-22
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B2, umożliwiającym kontynuowanie nauki na poziomie B2+

Skrócony opis:

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego z zakresu historii.

Pełny opis:

Lektorat języka niemieckiego: studia historyczne stacjonarne II stopnia, I rok, semestr I, 30 godzin

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: egzamin po semestrze pierwszym.

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Profil studiów ogólnoakademicki

Wymagania wstępne - Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według ESOKJ.

punkty ECTS: 6

Ogólny nakład pracy studenta w semestrze: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela, liczba godzin - 75

o charakterze praktycznym liczba godzin- 75

Efekty uczenia się:

KP7_WG7 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

KP7_UK2 Absolwent potrafi komunikować się w języku ojczystym oraz wybranym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych

KP7_UO2 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

-Zaliczenie przedmiotu:

- zaliczenie testów cząstkowych oraz testu semestralnego;

- regularne uczęszczanie na zajęcia (dozwolone są 2 nieobecności w semestrze);

- aktywność na zajęciach.

Egzamin

Obowiązuje egzamin ustny. Studenci losują do omówienia jeden z ośmiu tematów opracowanych w trakcie zajęć oraz odpowiadają na pytania egzaminatora.

W trakcie egzaminu ocenie podlegają: poprawność i płynność językowa, umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)