Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1JRO
Kod Erasmus / ISCED: 09.152 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Pełny opis:

Język rosyjski

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek: Historia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1JRO

Przedmiot podstawowy. MK_1

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/ I semestr studiów

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego na poziomie minimum B1.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 30 godz.; przygotowanie do egzaminu: 10 godz.; udział w konsultacjach i egzaminie: 5 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 h = 1,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 40 h = 1,6 pkt ECTS

Literatura:

Малянов Д., Мертвых индейцев пересчитали, [online: https://www.gazeta.ru/science/2011/12/06_a_3859942.shtml].

Гагин И. А., О значении и сущности понятия «Брак» в международной политике Восточной Европы XI-XII вв, [online: https://cyberleninka.ru/article/n/o-znachenii-i-suschnosti-ponyatiya-brak-v-mezhdunarodnoy-politike-vostochnoy-evropy-xi-xii-vv].

Щемелинин Н., Династические браки Романовых: их влияние на внешнюю политику Российского государства, [online: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/02/16/dinasticheskie-braki-romanovykh-ikh-vliyanie-na-vneshnyuyu-politiku].

Мудриченко О. М., Философия, Санкт-Петербург 2012.

Афанасьева Н. Д., Захарченко С. С., Право, Санкт-Петербург 2012.

Польша снова возглавила Совет Безопасности ООН, [online: https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2349269,%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%9e%d0%9e%d0%9d].

Эстетическое воспитание в любом возрасте, [online: https://newtonew.com/culture/aesthetics].

Искусство Древнего Египта, [online: http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/2_1_iskusstvo_drevnego_egipta.html].

Административное деление Польши, [online: http://old.polska.ru/polska/geografia/wojewodstwa.html].

Efekty uczenia się:

KP7_UK2: Potrafi komunikować się w wybranym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

KP7_UO2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

KP7_KR3: Jest gotów do poszanowania odmiennych od własnych teorii i poglądów oraz prowadzenia polemiki z nimi w sposób etyczny i kulturalny.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie sprawności mówienia. Wiedza sprawdzana jest w formie testu i wypowiedzi ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny po I semestrze na platformie Eduportal.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)