Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1OWI Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa autorskiego i praw pokrewnych, zakresem ochrony prawno autorskiej w kontekście ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa cywilnego. Dostarczenie wiedzy w zakresie umiejętnego korzystania z cudzej twórczości przede wszystkim przy pisaniu prac dyplomowych oraz stosowania prawa w Internecie. Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa własności przemysłowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Pojęcie i ogólna charakterystyka praw autorskich. Źródła prawa autorskiego. Rozwój prawa autorskiego w Polsce i na świecie. Modele prawa autorskiego. Zasady prawa autorskiego. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Cecha twórczości i indywidualności. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego. Rodzaje utworów. Powstanie praw autorskich i czas ochrony. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Programy komputerowe. Utwory audiowizualne. OZZ prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Rodzaje umów prawno autorskich. Plagiat. Odpowiedzialność karna. Szczególne postacie utworów. Utwory audiowizualne i programy komputerowe. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawa pokrewne. Międzynarodowa ochrona praw autorskich. Pojęcie i rodzaje praw pokrewnych. Ochrona baz danych. Prawo własności przemysłowej. Charakter norm prawa własności przemysłowej. Zakres prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I rok, II stopnia, semestr zimowy.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) wiedza z zakresu podstaw prawa zdobyta w na zajęciach z Prawa ochrony własności intelektualnej na pierwszym stopniu studiów.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład 15 h..

Metody dydaktyczne Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, opracowanej w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa własności intelektualnej, orzecznictwa sądów krajowych oraz zagranicznych, zwłaszcza TSUE, literaturze przedmiotu. W trakcie wykładu poruszane są także aktualne wydarzenia nawiązujące do prawa własności intelektualnej. Dyskusja na temat możliwości stosowania przepisów prawa własności intelektualnej. Analiza przypadków.

Egzamin następuje w formie pisemnej. W sytuacji nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów, umożliwiającej uzyskanie zaliczenia (ocena), następuje odpowiedź ustna.

Punkty ECTS 1,00.

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć –

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2h

Realizacja zadań projektowych -

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 8h

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony – 15 h tj. 0,5 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 10 h tj. 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

M. Huczkowski, Ochrona autorskich praw osobistych w powszechny prawie międzynarodowym, Difin, Warszawa 2013.

Wybrane akty prawne:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. Zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 776 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz.U. z 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Dz.U. 2018 poz. 1293.

Wybrane orzeczenia sądów krajowych oraz TSUE

Efekty uczenia się:

KP7_WK4; KP7_UO1; KP7_KK3; KP7_KR1

Ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną, posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania z zakresu własności intelektualnej.

Wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie następuje w formie pisemnej. W sytuacji nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów, umożliwiającej uzyskanie zaliczenia, następuje odpowiedź ustna.

5,0 – od 14 pkt.; 4,5 – od 13 pkt.; 4,0 – od 12 pkt.; 3,5 – od 10 pkt.; 3,0 – od 8 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Goworko-Składanek
Prowadzący grup: Beata Goworko-Składanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Pojęcie i ogólna charakterystyka praw autorskich. Źródła prawa autorskiego. Rozwój prawa autorskiego w Polsce i na świecie. Modele prawa autorskiego. Zasady prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego. Cecha twórczości i indywidualności. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego. Graniczne wytwory intelektu. Rodzaje utworów. Powstanie i czas ochrony. Podmiot praw autorskich. Twórca, współtwórca, twórczość pracownicza. Następcy prawni. Autorskie prawa osobiste. Ochrona autorskich praw osobistych. Autorskie prawa majątkowe. Pola eksploatacji. Postacie korzystania z utworu. Rozporządzania utworem. Prawa wyłączne do utworu. Czas ochrony autorskich praw majątkowych. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Prawo cytatu, antologia, przedruk, licencje dla bibliotek, szkół i ośrodków dokumentacji, publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego. Programy komputerowe. Utwory audiowizualne. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Rodzaje umów prawno autorskich. Plagiat. Cechy charakterystyczne plagiatu. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych. Odpowiedzialność karna. Szczególne postacie utworów. Utwory audiowizualne i programy komputerowe. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawa pokrewne. Międzynarodowa ochrona praw autorskich. Pojęcie i rodzaje praw pokrewnych. Ochrona baz danych. Prawo własności przemysłowej. Charakter norm prawa własności przemysłowej. Zakres prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I rok, II stopnia, semestr zimowy.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) wiedza z zakresu podstaw prawa zdobyta w na zajęciach z Prawa ochrony własności intelektualnej na pierwszym stopniu studiów.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład 15 h..

Metody dydaktyczne Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, opracowanej w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa własności intelektualnej, orzecznictwa sądów krajowych oraz zagranicznych, zwłaszcza TSUE, literaturze przedmiotu. W trakcie wykładu poruszane są także aktualne wydarzenia nawiązujące do prawa własności intelektualnej. Dyskusja na temat możliwości stosowania przepisów prawa własności intelektualnej. Analiza przypadków.

Egzamin następuje w formie pisemnej. W sytuacji nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów, umożliwiającej uzyskanie zaliczenia (ocena), następuje odpowiedź ustna.

Punkty ECTS 1,00.

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć –

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2h

Realizacja zadań projektowych -

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 8h

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony – 15 h tj. 0,5 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 10 h tj. 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

M. Huczkowski, Ochrona autorskich praw osobistych w powszechny prawie międzynarodowym, Difin, Warszawa 2013.

Wybrane akty prawne:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. Zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 286 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz.U. z 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Dz.U. 2018 poz. 1293.

Wybrane orzeczenia sądów krajowych oraz TSUE

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Goworko-Składanek
Prowadzący grup: Beata Goworko-Składanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.