Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium monograficzne z historii (XIX/XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1PRMH Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium monograficzne z historii (XIX/XX w.)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych. Wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studiujący zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w., oraz poznają źródła do

historii XX wieku, m.in. takie jak dokumentacja aktowa, księgozbiory (źródła literackie), dokumentacja filmowa, foto i fonograficzna, źródła

prasowe i internetowe

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w. Głównym założeniem przedmiotu jest:

poznanie sfer zainteresowań badaczy historii XX w., bazy źródłowej do badań nad historią XX w. oraz metod badawczych stosowanych

przy odtwarzaniu XX-wiecznych realiów społeczno-polityczno-gospodarczo-wojskowych. Ponadto celem realizowanego przedmiotu jest:

pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na

bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć proseminaryjnych.

wykład 30 godzin, punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela....37,5 godz.

o charakterze praktycznym........................................37,5 godz.

Literatura:

1) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S.

Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy studiujących):

1) Studiujący uzyskają podstawową wiedzę z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XIX/XX w.

2) Studiujący opanują fachową terminologię z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XIX/XX w.

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności studiujących):

1) Studiujący samodzielnie, a przy tym w sposób uporządkowany i systematyczny (przy zastosowaniu nowoczesnych technik), zdobędą

oraz utrwalą wiedzę z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

2) Studiujący będą umieli poddać krytycznej analizie XIX/XX-wieczne źródła i je interpretować stosując podstawowe metody badawcze i

wybrane elementy warsztatu historyka

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji studiujących):

1) Studiujący będą rozumieli konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej

2) Studiujący zyskają świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XIX/XX w. i będą dostrzegali

potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, jak też personalno-społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Agnieszka Zaniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studiujący zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w., oraz poznają źródła do

historii XX wieku, m.in. takie jak dokumentacja aktowa, księgozbiory (źródła literackie), dokumentacja filmowa, foto i fonograficzna, źródła

prasowe i internetowe

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w. Głównym założeniem przedmiotu jest:

poznanie sfer zainteresowań badaczy historii XX w., bazy źródłowej do badań nad historią XX w. oraz metod badawczych stosowanych

przy odtwarzaniu XX-wiecznych realiów społeczno-polityczno-gospodarczo-wojskowych. Ponadto celem realizowanego przedmiotu jest:

pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na

bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć proseminaryjnych.

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Udział w zajęciach....................................................15X2godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć............................................15X2godz. = 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15X2godz. = 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium i obecność na nim: 28godz+2godz=30 godz.

Razem .........................................................................................120 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela....60 godz.- 2 pkt ETCS

o charakterze praktycznym........................................60 godz.- 2 pkt ETCS

Łącznie 4pkt ECTS

Literatura:

1) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S.

Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.