Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1ZWJA
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

znajomość języka na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości języka pod kątem słownictwa stosowanego w pracach naukowych z zakresu historii oraz w materiałach źródłowych, ponadto kształcenie sprawności przekładu dostarczanych na zajęcia tekstów w języku angielskim

Pełny opis:

. Zajęcia organizacyjne

2. Nauka zwrotów stosowanych w pracach naukowych z zakresu historii

3 Tłumaczenie dokumentów dotyczących relacji między Chanatem Krymskim a Rzeczypospolitą w XVII w

4. Tłumaczenie dwóch anglojęzycznych relacji nt. bitwy wiedeńskiej 1683 r., wydanych w polskim wydawnictwie źródłowym z XIX w., w opracowaniu Franciszka Kluczyckiego.

5. Przykład hasła słownikowego na temat historii Polski dla anglojęzycznego odbiorcy. Hasło: revolution sejm (1788-1792), autorstwa Richard'a Butterwick'a

6. Tłumaczenie pisma publicystycznego Discourse on the Present Cossack or Peasant War

6. Tłumaczenie artykułów naukowych poświęconych relacjom między Kozaczyzną a Rzeczypospolitą.

7. Tłumaczenie tekstów poświeconych najnowszej historii Ukrainy

8-14. Odczytywanie i tłumaczenie rękopiśmienych depesz angielskiego agenta Francisa Sandersona, w postaci fotokopii z angielskiego The National Archives, na temat sytuacji w Polsce w latach 1672-1674.

15. Przykład hasła słownikowego na temat historii Polski dla anglojęzycznego odbiorcy. Hasło: revolution sejm (1788-1792), autorstwa Richard'a Butterwick'a

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru, Moduł 1 - przedmiot podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: historia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące w tym: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta - 50 (2 punkty ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (1,4 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 3,0 (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Oxford Advanced Learner's Dictionary – dowolne wydanie

-Nowy słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford, Warszawa 2004 lub 2012

-Słownik internetowy: http://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/

- Akta do dziejów króla Jana III sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, oprac. F. Kluczycki, Kraków 1883, s. 369-370 (dwie anglojęzyczne relacje o bitwie wiedeńskiej)

- Diary of the Honourable Laurence Hyde, constaining the particular occurences during his embassy to John Sobieski, King of Poland, in 1676, [w:] The correspondence of Henry Hyde, Earl of Clarendon, and on his brother Laurence Hyde, earl of Rochester, t. I, oprac. S. Weller Singer, London 1828

- O’ Connor B., Historia Polski, tłum. W. Duży, red. P. Hanczewski, Warszawa 2012

- O’Connor B., The history of Poland: in several letters to persons of quality giving an account of the antient and resent state of that kingdom, London 1698

- International Encyclopedia of Revolution and Protest, ed. Immanuel Ness, Blackwell Publishing, 2009, pp. 2710–2715, entry: Polish Revolution (Sejm), 1788–1792)

-F. Sysyn, Seventeenth-Century Views on the Causes of the Khmel’nyts’kyi Uprising: An Examination of the „Discourse on the PresentCossack or Peasant War”, HUS 1981, vol. 5, № 4, pp. 430–466.

- A. Kalinowska, M. Mirecka, Bohater czy malkontent? Odbiór Jana Sobieskiego w Wielkiej Brytanii w świetle „London Gazette”, 1665-1674, [w:] Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674), red. D. Milewski, Warszawa 2014

- E. Mierzwa, Polska a Anglia w XVII wieku, Toruń 2003

- S. Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine. New York: Basic Books, 2015.

- S. Plokhy, Chernobyl: History of a Tragedy, London: Allen Lane, 2018.

J. C. Marcadé, Kyiv, the Capital of “Modernity” at the Turn of the Twentieth Century, HUS 2019, vol. 36, № 3 -4, pp. 274 -305.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG7, KP7_WK1, KP7_UW1, KP7_UW3, KP7_UK2, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK2, KP7_KO1, KP7_KO3, KP7_KR2, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywna praca na zajęciach, w tym przygotowanie prezentacji oraz praca zaliczeniowa , która potwierdzi nabyte przez studenta umiejętności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)