Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historii motoryzacji w XX w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2PF7
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historii motoryzacji w XX w
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski
Prowadzący grup: Adam Miodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przeglądowa historia polskiej, europejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej motoryzacji w XX w.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu wielokontekstowej historii motoryzacji

Ramy merytoryczne zajęć: przeglądowa historia polskiej, europejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej motoryzacji w XX w. poprzez pryzmat wiedzy na temat konstruktorów, koncernów, produktów (marek) i rynków motoryzacyjnych, jak też wpływu motoryzacji na kulturę masową i styl życia.

Założeniem przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historii motoryzacji XX w.

Celem przedmiotu jest: charakterystyka wybranych zagadnień z historii motoryzacji XX w. Studiujący na podstawie literatury oraz źródeł zapoznają się z najistotniejszymi faktami obrazującymi rozwój motoryzacji w Polsce, Europie i na innych kontynentach.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: Typowy dla konwersatorium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, prezentacje, referaty, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

Udział w zajęciach ......................................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć ...............................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15 x 2 godz.= 30 godz.

Razem...................................................................................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...…………....................60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym……………………………… …30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie .................................................................................................3 pkt ECTS

Literatura:

• Aleksander Marian Rostocki, Historia starych samochodów, Warszawa 1988.

• Aleksander Marian Rostocki, Kolekcja starych samochodów, Warszawa 1991.

• Witold Rychter, Dzieje samochodu, Warszawa 1983.

• Steven Watts, The People's Tycoon : Henry Ford and the American Centur, Vintage, 2006.

• Jonathan Glancey, The Car - a History of the Automobile, Carlton, 2008.

• Raymond Flower, Michael Wynn Jones, 100 years on the road: a social history of the car, New York 1981.

• Jan P. Norbye, The Complete History of the German Car, Portland 1987.

• Alan Friedman, Agnelli and the network of italian power, London 1988.

• Brian Laban, The Ultimate History of Ferrari, Bath 2002.

• John Reynolds, Andre Citroen: The Man and the Motor Cars, Basingstoke 1997.

• Marco Ruiz, Complete History Of The Japanese Car. Portland, 1986.

• Denis Veilleux, The Automotive Bibliography: 13,000 Works in English, Czech/Slovak, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovenian, Spanish and Swedish, Jefferson NC 2003.

• Steven E. Alford, An Alternative History of Bicycles and Motorcycles: Two-Wheeled Transportation and Material Culture, New York 2016.

• Adam Zakrzewski, Auto-Moto PRL. Władcy dróg i poboczy, Warszawa 2009.

• Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, oprac. Cezary Krysiuk et al., Warszawa 2012.

• Opracowania i materiał ilustracyjny dostępny na stronach internetowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)