Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1GPG Kod Erasmus / ISCED: 07.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu geografii politycznej i gospodarczej. Ukierunkowany na:

- udoskonalenie umiejętności interpretacji mapy politycznej świata;

- analizę wzajemnych odziaływań między środowiskiem geograficznym (przestrzenią), a procesami społeczno-politycznymi, polityczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej

Państwa dysfunkcyjne

Granice panstwa

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw

Geografia ludności świata

Migracje we współczesnym świecie

Pełny opis:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka: definicja pojęcia geografia polityczna, początki i kierunki geografii politycznej, metody badawcze, związek z innymi naukami (1).

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków: okres feudalizmu, wielkie odkrycia geograficzne, okres wczesnego kapitalizmu, imperializmu kolonialnego, międzywojennego, powojennego, dekolonizacji, lat 90. XX wieku. Współczesna mapa polityczna (2).

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej: terytorium, ludność władze państwa. Suwerenność państw. Klasyfikacje form państw. Stolica państwa jej znaczenie i funkcję (3).

Państwa dysfunkcyjne (1)

Geograficzno-polityczne cechy państw: granica, rodzaje i funkcję granic, zmienność i stabilność granic. Granice morskie i lądowe. Przestrzeń powietrzna i kosmiczna (2).

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw. Terytoria zależne i pozostałe terytorialne jednostki geopolityczne: państwa nieuznane, podzielone, powstańcze, prywatne. Terytoria zamorskie, niewcielone i niezorganizowane, dzierżawione, neutralne, niezawłaszczone, umiędzynarodowione, eksterytorialne siedziby organizacji międzynarodowych (2).

Geografia ludności świata: liczba, rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności świata, przyrost naturalny oraz jego formy. Struktura ludności wg płci i wieku, struktura zawodowa. Pojęcie narodu. Struktura rasowa. Mniejszości narodowe i grupy religijne i etniczne. Wyznania na świecie oraz ich geografia (2).

Migracje we współczesnym świecie (3).

Literatura:

LITERARURA PODSTAWOWA:

P. Bartosiewicz, Geografia polityczna i geopolityka, Lublin, 2008.

S. Otok, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Warszawa 2009.

J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1987.

M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych, współczesnego świata, Wydawnictwo: Dialog 2017, 302 s.

Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrony, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Poznań 2011.

Geografia regionalna świata, pod red. J. Makowskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Tim Marshall, Więźniowie geografii czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Wydawnictwo: ZYSK I S-KA 2017, 376 s.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, LexisNexis Polska 2008.

Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

M.Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008.

J.J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007.

Z. Pawlak, Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań 2006.

Geografia gospodarcza świata, red. Irena Fierla, Wydawnictwo: PWE 2005, 523 S.

K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 2004.

LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA:

1. Stephen Bown, Amundsen Ostatni Wiking, Wydawnictwo Poznańskie 2018.

Stephen Bown, Wyspa Niebieskich lisów, Wydawnictwo Poznańskie 2020.

Caroline Elkins, Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii, Wydawnictwo: Świat Książki 2013

David Van Reybrouck, Kongo. Opowieść o zrujnowanym kraju, Wydawnictwo: W.A.B., (literatura faktu) 2016

J. Lisianski, Podróż dookoła świata, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

Halford Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość, Wydawnictwo PWN 2019.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat bieżącej sytuacji gospodarek światowych, przemian zachodzących na mapie politycznej świata, w tym gospodarki Unii Europejskiej

Zna geograficzne i historyczne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, wie jak przebiegała ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji współczesnej

Zna podstawowe tendencje przemian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie związanych ze zamianami granic, jakie następują pod wpływem procesów integracji oraz dezintegracji na skutek przebiegu konfliktów zbrojnych i sporów terytorialnych

Potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze w oparciu o bieżące informacje pochodzące z mediów

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu podstawowych problemów ekonomicznych na płaszczyźnie międzynarodowej w perspektywie migracji ludności oraz podziału dóbr i zasobów naturalnych

Potrafi prognozować podstawowe procesy ekonomiczne, społeczne, polityczne na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o bieżące wydarzenia rozgrywające się na scenie politycznej

Potrafi interpretować podstawowe dane odnoszące się do migracji ludności w perspektywie ich wpływu na gospodarki krajowe państw UE i pozostałych państw na mapie politycznej świata

Ma nawyk śledzenia na bieżąco w mediach sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji fachowych oraz pojawiających się w prasie publicystycznej

Uczestniczy w dyskusji merytorycznej prowadzonej w trakcie zajęć, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, formułuje wnioski

Rozumie sytuację polityczną państw na scenie międzynarodowej, w jakiej się znalazły,

Wykazuje zdolność do formułowania ocen na temat podstawowych

kwestii ekonomicznych, politycznych, społecznych na płaszczyźnie międzynarodowej oraz prognozuje na przyszłość możliwość zmian, które mogą być następstwem wydarzeń politycznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo:

1) Zaliczenie ślepej mapy na ocenę (45 %). Niezaliczenie ślepej mapy skutkuję niedopuszczeniem do testu semestralnego.

2) Test semestralny (45 %). 100 % materialu w formie testu (pytania testowe zamknięte oraz pytannia testowe otwarte).

3) Przy zaliczeniu przedmiotu uwzględnia się aktywność na zajęciach (10 %).

Dopuszczalną jest nieobecność na 2 zajęciach, resztę nieobecności student ma zaliczyć w czasie dyżurów. Nie zaliczone nieobecności skutkują odliczeniem punktów od testu semestralnego (1 niezaliczona nieobecność – minus 1 pkt.).

W trakcie zajęć student za swój aktywny udział w zajęciach może uzyskać jeden „+”(obserwacja). Aktywność na zajęciach uwzględnia się przy wystawieniu oceny końcowej. Każdy plus jest uznawany za 0,5 punkta i wliczany do oceny końcowej. Ocena z mapy, testu semestralnego, brak załegłości oraz aktywność w trakcie zajęć daje wynik, który jest podstawą do naliczenia oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej

Państwa dysfunkcyjne

Granice panstwa

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw

Geografia ludności świata

Migracje we współczesnym świecie

Pełny opis:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka: definicja pojęcia geografia polityczna, początki i kierunki geografii politycznej, metody badawcze, związek z innymi naukami (1).

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków: okres feudalizmu, wielkie odkrycia geograficzne, okres wczesnego kapitalizmu, imperializmu kolonialnego, międzywojennego, powojennego, dekolonizacji, lat 90. XX wieku. Współczesna mapa polityczna (2).

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej: terytorium, ludność władze państwa. Suwerenność państw. Klasyfikacje form państw. Stolica państwa jej znaczenie i funkcję (3).

Państwa dysfunkcyjne (1)

Geograficzno-polityczne cechy państw: granica, rodzaje i funkcję granic, zmienność i stabilność granic. Granice morskie i lądowe. Przestrzeń powietrzna i kosmiczna (2).

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw. Terytoria zależne i pozostałe terytorialne jednostki geopolityczne: państwa nieuznane, podzielone, powstańcze, prywatne. Terytoria zamorskie, niewcielone i niezorganizowane, dzierżawione, neutralne, niezawłaszczone, umiędzynarodowione, eksterytorialne siedziby organizacji międzynarodowych (2).

Geografia ludności świata: liczba, rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności świata, przyrost naturalny oraz jego formy. Struktura ludności wg płci i wieku, struktura zawodowa. Pojęcie narodu. Struktura rasowa. Mniejszości narodowe i grupy religijne i etniczne. Wyznania na świecie oraz ich geografia (2).

Migracje we współczesnym świecie (3).

Literatura:

LITERARURA PODSTAWOWA:

P. Bartosiewicz, Geografia polityczna i geopolityka, Lublin, 2008.

S. Otok, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Warszawa 2009.

J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1987.

M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych, współczesnego świata, Wydawnictwo: Dialog 2017, 302 s.

Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrony, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Poznań 2011.

Geografia regionalna świata, pod red. J. Makowskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Tim Marshall, Więźniowie geografii czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Wydawnictwo: ZYSK I S-KA 2017, 376 s.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, LexisNexis Polska 2008.

Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

M.Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008.

J.J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007.

Z. Pawlak, Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań 2006.

Geografia gospodarcza świata, red. Irena Fierla, Wydawnictwo: PWE 2005, 523 S.

K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 2004.

LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA:

1. Stephen Bown, Amundsen Ostatni Wiking, Wydawnictwo Poznańskie 2018.

Stephen Bown, Wyspa Niebieskich lisów, Wydawnictwo Poznańskie 2020.

Caroline Elkins, Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii, Wydawnictwo: Świat Książki 2013

David Van Reybrouck, Kongo. Opowieść o zrujnowanym kraju, Wydawnictwo: W.A.B., (literatura faktu) 2016

J. Lisianski, Podróż dookoła świata, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

Halford Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość, Wydawnictwo PWN 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej

Państwa dysfunkcyjne

Granice panstwa

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw

Geografia ludności świata

Migracje we współczesnym świecie

Pełny opis:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka: definicja pojęcia geografia polityczna, początki i kierunki geografii politycznej, metody badawcze, związek z innymi naukami (1).

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków: okres feudalizmu, wielkie odkrycia geograficzne, okres wczesnego kapitalizmu, imperializmu kolonialnego, międzywojennego, powojennego, dekolonizacji, lat 90. XX wieku. Współczesna mapa polityczna (2).

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej: terytorium, ludność władze państwa. Suwerenność państw. Klasyfikacje form państw. Stolica państwa jej znaczenie i funkcję (3).

Państwa dysfunkcyjne (1)

Geograficzno-polityczne cechy państw: granica, rodzaje i funkcję granic, zmienność i stabilność granic. Granice morskie i lądowe. Przestrzeń powietrzna i kosmiczna (2).

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw. Terytoria zależne i pozostałe terytorialne jednostki geopolityczne: państwa nieuznane, podzielone, powstańcze, prywatne. Terytoria zamorskie, niewcielone i niezorganizowane, dzierżawione, neutralne, niezawłaszczone, umiędzynarodowione, eksterytorialne siedziby organizacji międzynarodowych (2).

Geografia ludności świata: liczba, rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności świata, przyrost naturalny oraz jego formy. Struktura ludności wg płci i wieku, struktura zawodowa. Pojęcie narodu. Struktura rasowa. Mniejszości narodowe i grupy religijne i etniczne. Wyznania na świecie oraz ich geografia (2).

Migracje we współczesnym świecie (3).

Literatura:

LITERARURA PODSTAWOWA:

P. Bartosiewicz, Geografia polityczna i geopolityka, Lublin, 2008.

S. Otok, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Warszawa 2009.

J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1987.

M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych, współczesnego świata, Wydawnictwo: Dialog 2017, 302 s.

Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrony, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Poznań 2011.

Geografia regionalna świata, pod red. J. Makowskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Tim Marshall, Więźniowie geografii czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Wydawnictwo: ZYSK I S-KA 2017, 376 s.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, LexisNexis Polska 2008.

Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

M.Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008.

J.J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007.

Z. Pawlak, Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań 2006.

Geografia gospodarcza świata, red. Irena Fierla, Wydawnictwo: PWE 2005, 523 S.

K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 2004.

LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA:

1. Stephen Bown, Amundsen Ostatni Wiking, Wydawnictwo Poznańskie 2018.

Stephen Bown, Wyspa Niebieskich lisów, Wydawnictwo Poznańskie 2020.

Caroline Elkins, Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii, Wydawnictwo: Świat Książki 2013

David Van Reybrouck, Kongo. Opowieść o zrujnowanym kraju, Wydawnictwo: W.A.B., (literatura faktu) 2016

J. Lisianski, Podróż dookoła świata, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

Halford Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość, Wydawnictwo PWN 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.