Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niechrześcijańskie religie świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1NRS Kod Erasmus / ISCED: 08.353 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niechrześcijańskie religie świata
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. letni
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o wielkich religiach niechrześcijańskich występujących we współczesnym świecie, oraz ich roli w dziejach świata.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z chronologią, dziejami, doktrynami oraz aktualnym stanem najważniejszych religii niechrześcijańskich występujących we współczesnym świecie. Celem jest także ukazanie roli religii we współczesnych stosunkach społecznych i politycznych oraz wynikających stąd implikacji.

Pełny opis:

Studia stacjonarne.

Status przedmiotu - obowiązkowy.

stosunki międzynarodowe

wykład - 30 h

Metody dydaktyczne: wykład, konwersacja, dyskusja, prezentacje multimedialne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Banek, Historia religii; religie niechrześcijańskie, Kraków 2007;

E, Brenner-Traut, Pięć wielkich religii świata, Warszawa 1987;

Z. Landowski, Islam : nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008;

M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka we współczesnym świecie, Lublin 2010.

A. Jamsheer Hassan, Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-politycznej, Warszawa 2009.

Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, red. M. Widy-Behiesse, Warszawa 2012.

K. Kościelniak, Religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, cz. 23, Religie Indii, Hinduizm, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli. Muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków 2008.

K. Armstrong, Spór o Boga. Czym naprawdę jest religia, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 - absolwent zna i rozumie podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań;

KP6_WG8 - absolwent zna i rozumie podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne;

KP6_WK1 - absolwent zna i rozumie podstawowe trendy przemian cywilizacyjnych w świecie;

KP6_UW1 - absolwent potrafi dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne;

KP6_UW2 - absolwent potrafi umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym;

KP6_UW3 - absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

KP6_UW4 - absolwent potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych;

KP6_UW5 - absolwent potrafi interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych;

KP6_UW8 - absolwent potrafi analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego;

KP6_UW9 - absolwent potrafi na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych;

KP6_UK1 - absolwent potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać odpowiednie systemy informatyczne;

KP6_UK2 - absolwent potrafi merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych;

KP6_KK1 - absolwent jest gotów do krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych,kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst;

KP6_KK2 - absolwent ma szacunek do wiedzy opartej na kryteriach naukowych;

KP6_KO1 - absolwent docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;

KP6_KO2 - absolwent docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy;

KP6_KR2 - absolwent jest gotów do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji;

KP6_KR3 - absolwent jest gotów do uznawania i szanowania różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Dopuszczenie do egzaminu jest możliwe przy obecności studenta na co najmniej 80% odbytych zajęć. Forma i zakres zaliczenia nieobecności jest indywidualnie ustalany drogą konsultacji z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Definicja religii. Struktura religii. Religia a światopogląd i życie praktyczne – 2 h;

2. Sikhizm 2 h;

3. Hinduizm 4 h;

4. Buddyzm 4 h;

5. Judaizm 8 h;

6. Islam 8 h;

7. Religie chińskie i japońskie. Konfucjanizm. Shintoizm – 2 h

Literatura:

Literatura nie wymieniona w części pierwszej obowiązująca w przypadku zajęć w formie zdalnej:

Ł. Gacek, ROLA KONFUCJANIZMU W KSZTAŁTOWANIU IDEOLOGII

PAŃSTWOWEJ W CHINACH W XX W, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2015, 3;

A. Kuriata, K. Sadowa, Katarzyna, Podstawy ideologiczne islamu - filary wiary. Zarys tematyki, "Acta Erasmiana", 2013, 9;

S. Nowosad, Społeczne implikacje etyki buddyjskiej, "Studia Oecumenica" 2019, 19;

H. Seweryniak, Hinduizm, "Studia Płockie", 2005, 33;

J. Łapaj, Kultura czasu, kultura życia, czyli czym jest Szabat?, "Pisma Humanistyczne", 2015, 13;

A. Michalska, Judaizm współczesny i jego geneza, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", 2006-2007;

B. Prochwicz-Studnicka,M. Teperska-Klasińska, CYWILIZACJA ISLAMU. WYBRANE STRUKTURY, "The Polish Journal of the Arts and Culture", 2012, 3;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Definicja religii. Struktura religii. Religia a światopogląd i życie praktyczne – 2 h;

2. Sikhizm 2 h;

3. Hinduizm 4 h;

4. Buddyzm 4 h;

5. Judaizm 8 h;

6. Islam 8 h;

7. Religie chińskie i japońskie. Konfucjanizm. Shintoizm – 2 h

Literatura:

Literatura nie wymieniona w części pierwszej obowiązująca w przypadku zajęć w formie zdalnej:

Ł. Gacek, ROLA KONFUCJANIZMU W KSZTAŁTOWANIU IDEOLOGII

PAŃSTWOWEJ W CHINACH W XX W, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2015, 3;

A. Kuriata, K. Sadowa, Katarzyna, Podstawy ideologiczne islamu - filary wiary. Zarys tematyki, "Acta Erasmiana", 2013, 9;

S. Nowosad, Społeczne implikacje etyki buddyjskiej, "Studia Oecumenica" 2019, 19;

H. Seweryniak, Hinduizm, "Studia Płockie", 2005, 33;

J. Łapaj, Kultura czasu, kultura życia, czyli czym jest Szabat?, "Pisma Humanistyczne", 2015, 13;

A. Michalska, Judaizm współczesny i jego geneza, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", 2006-2007;

B. Prochwicz-Studnicka,M. Teperska-Klasińska, CYWILIZACJA ISLAMU. WYBRANE STRUKTURY, "The Polish Journal of the Arts and Culture", 2012, 3;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Definicja religii. Struktura religii. Religia a światopogląd i życie praktyczne – 2 h;

2. Sikhizm 2 h;

3. Hinduizm 4 h;

4. Buddyzm 4 h;

5. Judaizm 8 h;

6. Islam 8 h;

7. Religie chińskie i japońskie. Konfucjanizm. Shintoizm – 2 h

Literatura:

Literatura nie wymieniona w części pierwszej obowiązująca w przypadku zajęć w formie zdalnej:

Ł. Gacek, ROLA KONFUCJANIZMU W KSZTAŁTOWANIU IDEOLOGII

PAŃSTWOWEJ W CHINACH W XX W, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2015, 3;

A. Kuriata, K. Sadowa, Katarzyna, Podstawy ideologiczne islamu - filary wiary. Zarys tematyki, "Acta Erasmiana", 2013, 9;

S. Nowosad, Społeczne implikacje etyki buddyjskiej, "Studia Oecumenica" 2019, 19;

H. Seweryniak, Hinduizm, "Studia Płockie", 2005, 33;

J. Łapaj, Kultura czasu, kultura życia, czyli czym jest Szabat?, "Pisma Humanistyczne", 2015, 13;

A. Michalska, Judaizm współczesny i jego geneza, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", 2006-2007;

B. Prochwicz-Studnicka,M. Teperska-Klasińska, CYWILIZACJA ISLAMU. WYBRANE STRUKTURY, "The Polish Journal of the Arts and Culture", 2012, 3;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.