Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki i demografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1STA
Kod Erasmus / ISCED: 11.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki i demografii
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakładamy, że zdana matura z matematyki, gdzie statystyka stanowi jedne z bloków tematycznych, stanowi wystarczającą podstawę do udziału w zajęciach.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami metodami statystycznymi i sposobami ich wykorzystania w naukach społecznych.

Druga poświęcona jest podstawowym problemom i metodom demografii oraz możliwościom ich wykorzystania w analizie procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Literatura:

P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: TN KUL 2007.

M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa: Scholar (wiele wydań).

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedzą z zakresu podstaw statystyki i demografii, zna związaną z nimi terminologię oraz metody badawcze – KP6_WG1.

Student potrafi gromadzić i analizować informacje pochodzące z publicznych baz danych oraz literatury naukowej, dostrzega silne i słabe strony tego typu analiz – KP6_UW3

Student potrafi wykorzystywać technologie webowe związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych statystycznych – KP6_UW11, KP6_UK1

Student dostrzega związek między wiedzą naukową, a procesami społecznymi zachodzącymi w jego otoczeniu – KP6_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu opiera się na dwuczęściowym teście. Z oddzielnych ocen z części statystycznej oraz demograficznej jest następnie wyliczana średnia arytmetyczna. Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z jednej z części testu, musi ją zaliczyć bez względu na to jak dobrą ocenę uzyskał z drugiej jego części. Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz końcowy wynik zaliczenia w formie pisemnej. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Student może przystąpić do zaliczenia przedmiotu mając minimum 80% obecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaźmierczyk, Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Ewa Kaźmierczyk, Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaźmierczyk, Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Ewa Kaźmierczyk, Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)