Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polityczna Polski i świata w XX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2HPPS Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia polityczna Polski i świata w XX-XXI wieku
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w świecie i w Polsce po 1918 roku wojnie światowej, stanowiącymi tło ówczesnych stosunków międzynarodowych (które studenci poznają w ramach innych przedmiotów). Szczególny nacisk położony jest na fakty i zjawiska, będące genezą problemów współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów II, semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. wykładu + 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 godz., -przygotowanie do ćwiczeń 60 godz., przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 30 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz., 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

 A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011.

 E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012.

 A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012.

 A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011.

 J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, Warszawa 2018.

 J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

 R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2020 (lub wersje wcześniejsze).

 W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1 podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w historii najnowszej politycznej oraz powiązania z naukami o polityce

KP6_WG2 Historię Ligi Narodów, ONZ, NATO, Układu Warszawskiego, EWG, RWPG

KP6_WG3 ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych w XX-XXI w. na płaszczyźnie politycznej oraz ich historycznych uwarunkowań

KP6_WG4 ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych w XX-XXI w.

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej Polski i powszechnej

KP6_WG6 źródła więzi o charakterze politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych w w XX-XXI w.

KP6_WG8 podstawowe ideologie i doktryny polityczne: liberalizm, konserwatyzm, faszyzm, komunizm. socjalizm

KP6_WK3 mechanizmy rywalizacji i współpracy politycznej państw warunkujące stosunki międzynarodowe w XX-XXI w. oraz ich podłoże historyczne

KP6_WK4 kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej państw w XX-XXI w.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 dostrzegać źródła historyczne współczesnych problemów we współpracy państw: pamięć II wojny, zmian granic, przesiedleń, zimnej wojny, kryzysów gospodarczych

KP6_UW2 umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym wydarzeń z XX-XXI w.

KP6_UW3 wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem źródeł do historii politycznej XX-XXI w.

KP6_UW4 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych w XX-XXI w.

KP6_UW5 interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy uwarunkowań historycznych

KP6_UW7 na podstawie wiedzy historycznej dotyczącej wydarzeń politycznych w XX-XXI w. prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

KP6_UW8 analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

KP6_UW9 na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UW10 analizować i porównywać systemy polityczne

KP6_UK2 merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

KP6_UU1 samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP6_UW1 dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, uwzględniając ich kontekst historyczny (wydarzenia i procesy polityczne w XX-XXI w.)

KP6_KK2 ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KP6_KO1 docenia rolę wiedzy z zakresu historii najnowszej dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

KP6_KO2 docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy

Metody i kryteria oceniania:

ocena udziału w dyskusji, kolokwium pisemne, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Damian Marculewicz, Małgorzata Ocytko, Joanna Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.