Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2PBP
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wymagane są podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania współczesnego państwa, obronności oraz działania w sytuacjach kryzysowych. Umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz korzystania z internetu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym głównych założeń polityki bezpieczeństwa, systemu ochrony i obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa.

Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pokazanie obszarów potencjalnych zagrożeń.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z szerokim spektrum zagrożeń pozamilitarnych, które wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa przez społeczeństwo, społeczności lokalne oraz poszczególne osoby.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa militarnego, politycznego i ekologicznego, bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, systemu ochrony obywateli, bezpieczeństwa w ramach polityki społecznej, ekonomicznej i energetycznej.

Studenci zapoznają się z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Poznają pozamilitarne obszary zagrożeń bezpieczeństwa oraz ich wzajemne korelacje. Uczą się analizy i wskazywania obszarów potencjalnych zagrożeń, rozpoznawania czynników warunkujących powstawanie zagrożeń oraz roli otoczenia międzynarodowego w postrzeganiu zagrożeń i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Poznają podstawowe aspekty zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Uzyskają wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa państwa. Będą potrafili wskazać najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa oraz interesy i cele bezpieczeństwa narodowego, analizować dostępne źródła i wskazywać potencjalny obszary napięć.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć – 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 1h

Realizacja zadań projektowych - 0h

Przygotowanie do egzaminu – 20h

i obecność na nim – 1h

Literatura:

Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011;

Jacek Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012;

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedl, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Difin, Warszawa 2011;

Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, red., Wyd. AON, Warszawa 2008;

Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, red., Wyd. BELLONA, Warszawa 2006;

T. Aleksandrowicz, Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2020

Waldemar Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe, Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. AON, Warszawa 2011;

Michał Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Wyd. AON, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna organizacje i instytucje będące uczestnikami relacji międzynarodowych.

2. Zna podstawowe czynniki regulujące politykę wewnętrzna i międzynarodową oraz ich wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa.

3. Potrafi wskazać obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz ich korelacje z sytuacją międzynarodową.

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa do rozumienia problemów w obszarze obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa.

2. Umie analizować współczesne systemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz rozpoznawać zagrożenia o charakterze pozamilitarnym (społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe).

3. Potrafi wskazać zagrożenia bezpieczeństwa oraz potencjalne sposoby ich neutralizacji.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi śledzić i analizować doniesienia prasowe, analizy i opracowania naukowe pod kątem zagadnień bezpieczeństwa państwa.

2. Rozumie uwarunkowania polityczne i społeczne na poziomie państw i wynikające z tego aspekty bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć umieszczone pod koniec semestru na wskazanej stronie internetowej. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% całości oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% całości oceny końcowej

W przypadku zajęć online warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny w postaci pracy zadanej przez prowadzącego na wybrany temat lub test na platformie Blackboard. Forma zaliczenia będzie ustalana każdorazowo ze studentami.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% całości oceny końcowej

• praca pisemna/test – 40% całości oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubaszek, Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Andrzej Jakubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)