Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka bezpieczeństwa St. Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3ZSA
Kod Erasmus / ISCED: 14.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa St. Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką polityki bezpieczeństwa USA w XXI wieku.

Pełny opis:

1.Analiza polityki bezpieczeństwa – wprowadzenie teoretyczne

2.Specyfika polityki bezpieczeństwa USA

3.Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa USA (wewnętrzne i zewnętrzne)

4.Definicja i znaczenie strategii bezpieczeństwa państwa

5.Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

6.Struktura systemu bezpieczeństwa USA

7.Potencjał militarny USA

8.Główne nurty w polityce bezpieczeństwa USA

9.Geostrategia USA w XXI wieku

10.Doktryna Busha, Obamy i Trumpa- różnice i podobieństwa

11.Wojna z terroryzmem – nowe narzędzia i uprawnienia służb specjalnych

12.Tajne więzienia CIA

13.Wojna w Afganistanie i w Iraku

14.Afera Snowdena

Literatura:

Dokumenty:

- National Security Strategy of the United States of America – od G. W. Busha do D. Trumpa w: strona internetowa National Security Strategy Archive

Literatura:

•Buzan B., The United States and Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century, Cambridge 2004.

•Brzeziński Z., Druga szansa: Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Warszawa 2008.

•Frankowski Paweł, Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.

•Kłosowicz R., U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kraków 2008.

•Mania A., Laidler P., Wordliczek Ł. (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Krakow 2007.

•Mania A., National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1960, Kraków 1994.

•Michałek K., Amerykańskie stulecie: Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Warszawa 2004.

•Nye J., Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.

•Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.

•Pugacewicz T., Teorie polityki zagranicznej. Perspektywy amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Kraków 2017.

•Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

•Waśko-Owsiejczuk E., Is America safer today? The first changes to U.S. foreign and security policy during the presidency of Donald Trump, “Przegląd Politologiczny”, nr 3, 2017, s. 161-178.

•Waśko-Owsiejczuk E., Wpływ polityki USA na powstanie „państwa” islamskiego. O spuściźnie prezydentury George'a W. Busha, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Vol. 53/2017, s. 7-31.

•Waśko-Owsiejczuk E., Globalizacja tortur – o programie tajnych więzień CIA na świecie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, nr 45, s. 207-233.

•Waśko-Owsiejczuk E., Geostrategia Stanów Zjednoczonych w dobie „rewolucji łupkowej”, „Studia Polityczne” 2016, nr 1(41), s. 153-176.

•Waśko-Owsiejczuk E., Koncepcja bezpieczeństwa USA [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018, s. 93-112.

•Wordliczek Ł., Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Kraków 2003.

•Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2006.

•Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, projekty indywidualne, sace study, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne.

Zaliczenie na ocenę - test - 20 pytań. Do otrzymania oceny pozytywnej konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)