Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-1KMN Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność międzynarodowa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. letni
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Moduł: MK_2 Prawno-Ekonomiczny

Cel realizacji przedmiotu:

- nabycie wiedzy z zakresu konkurencyjności międzynarodowej gospodarek;

- opanowanie umiejętności analizy sytuacji wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: studia II stopnia, stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse;

Rok studiów/semestr: pierwszy rok studiów, semestr drugi;

Wymagania wstępne: Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria

wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie;

Liczba godzin: 15 godzin wykład, 15 godzin ćwiczeń;

Metody dydaktyczne: podające - konsultacje, dyskusje grupowe; aktywizujące - analizy przypadków.

3 ECTS, Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach 30 godzin;

- egzamin 1 godz.;

- udział w konsultacjach 1 godz.;

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.;

- przygotowanie do kolokwium 7 godz.;

- przygotowanie do egzaminu 20 godziny;

łącznie 75 godzin.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-

Głębocka, K. Gawlikowska –Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

Raporty Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum), Banku Światowego oraz Raporty IMD World Competitiveness Center, np. na stronach:

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019

https://worldcompetitiveness.imd.org/

Efekty uczenia się:

KP7_WG3: ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji oraz determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

KP7_WK1: zna i rozumie dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów ekonomicznych wpływających na stosunki międzynarodowe

KP7_WK6: zna wybrane uwarunkowania funkcjonowania podmiotów na rynku międzynarodowym

KP7_UW1: potrafi formułować sugestie na temat bieżących sposobów poprawy międzynarodowej konkurencyjności poszczególnych krajów

KP7_UW2: potrafi zastosować odpowiednie metody badawcze, zgromadzić informacje i przewidzieć następstwa określonych zjawisk i procesów mających wpływ na konkurencyjność międzynarodową

KP7_UW3: umie poddać krytycznej analizie oddziaływanie przepływu dóbr oraz czynników produkcji między krajami na ich konkurencyjność oraz potrafi wskazać czynniki decydujące o zdolności konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej

KP7_KO1: jest gotów popularyzować informacje na temat pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarek

KP7_KK2: jest gotów do zmiany własnych przekonań w zakresie sposobów poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarek

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny w formie testu.

Konwersatorium - kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Maksymilian Fiedoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.