Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rywalizacja mocarstw i wpływy na Bliskim Wschodzie i Afryce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2RMO
Kod Erasmus / ISCED: 14.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rywalizacja mocarstw i wpływy na Bliskim Wschodzie i Afryce
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości dotyczące sytuacji politycznej w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Znajomość geografii politycznej Afryki i Bliskiego Wschodu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej i społeczne, a także przyczyn niekończących się konfliktów w tym regionie świata. Szczególny nacisk położony zostanie na interesy wielkich mocarstw (USA, Rosja, Chiny) oraz krajów UE.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej regionu MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna), potrafić wskazać obszary szczególnych napięć politycznych i społecznych oraz przyczyny takiego stanu.

Powinien wiedzieć czym była „arabska wiosna”, w jakich okolicznościach doszło do wybuchu niepokojów społecznych w Syrii, Libii, Egipcie i Iraku, jakie są długofalowe skutki tych wydarzeń. Powinien znać przyczyny powstania i ekspansji Państwa Islamskiego oraz znaczenie tego faktu dla sytuacji na obszarze MENA.

Powinien umieć wskazać jaki jest układ sił wielkich mocarstw, jakie są ich interesy, czym jest proxy war i jakie są cele zakulisowych gier państw na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Powinien rozumieć i analizować informacje płynące z mediów, dotyczące obszaru MENA oraz umieć je zweryfikować w niezależnych źródłach. Powinien potrafić rozpoznać graczy politycznych na tym obszarze oraz ich interesy geostrategiczne.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć – 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 1h

Realizacja zadań projektowych - 0h

Przygotowanie do egzaminu – 20h

i obecność na nim – 1h

Literatura:

Szymon Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Dialog, Warszawa 2012;

Jorg Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wydawnictwo Dolnoścląskie, Frankfurt 2011;

Jerzy Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011;

Bruno Callies de Salies, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Dialog, Warszawa 2012;

J. Danecki, S. Sulowski, Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa 2011;

Y. Lacoste, Geopolityka Śródziemnomorska, Dialog, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada podstawowe wiadomości na temat obszaru MENA

2. Posiada wiadomości na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na obszarze MENA

3. Posiada wiadomości na temat interesów geopolitycznych na obszarze MENA wybranych krajów.

Umiejętności:

1. Potrafi analizować potencjalne i realne zagrożenia bezpieczeństwa w krajach islamskich oraz krytycznie oceniać ukazujące się w mediach informacje dotyczące tych zagadnień.

2. Potrafi analizować informacje dotyczące sytuacji panującej na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej oraz wskazywać na źródło ich powstawania.

3. Potrafi analizować politykę wielkich mocarstw oraz lokalnych państw w kwestii zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze MENA

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub mieszanych warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań w trybie hybrydowym lub zdalnym na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat – 40% oceny końcowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)