Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium matematyki elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-1PME
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium matematyki elementarnej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MS1 1 rok sem. zimowy Matematyka (wspólny) - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średniej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest powtórzenie, przypomnienie i rozszerzenie podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki w celu zastosowania ich jako narzędzia pracy matematyka. Opanowanie typowych algorytmów rozwiązywania zadań z matematyki na poziomi szkoły średniej. Wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki: matematyka;

Rok studiów/semestr: rok I/ semestr I;

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średnie;j

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń/zajęcia w formule zajęć seminaryjnych z dużą aktywnością uczestników zajęć;

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: rozwiązywania zadań. Konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS: 3;

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w zajęciach 30h, przygotowanie do zajęć i zaliczeń 45h;

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela godziny: 30, punkty ECTS 1.

Literatura:

1. N. Dróbka, K. Szymański; Zbiór zadań z matematyki dla liceum ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1997

2. B. Gdowski, E. Szymański, Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich, WNT 1999

3. D. i M. Zakrzewscy, Repetytorium z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.

2. Zakrzewska D., Zakrzewski M., Żak T., Repetytorium. Matematyka. Matura na 100%, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne,

ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i

stosować je w zagadnieniach praktycznych. KA6_UW06

potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie,

przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne,

formułować twierdzenia i definicje KA6_UK01

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie rozwiązywanie zadań na zajęciach, prace domowe, wyniki regularnych kartkówek, domowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Sliżewska, Karolina Wojciechowicz
Prowadzący grup: Aneta Sliżewska, Karolina Wojciechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)