Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy historii matematyki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3EHS
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy historii matematyki starożytnej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 3 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Elementarna teoria liczb, Analiza matematyczna II, Kombinatoryka, Geometria elementarna

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 14x2h + 2h(instruktażu) = 30h

udział w konsultacjach 2x1h = 2h

realizacja zadań projektowych 30h = 30h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Kordos Marek "Wykłady z historii matematyki"

Historia matematyki, red. A. P. Juszkiewicz,

Steward Ian "Oswajanie nieskończoności – Historia matematyki"

Murawski Roman "Filozofia matematyki"

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Rozumie uniwersalne i cywilizacyjne znaczenie matematyki KA6_WK01

Rozumie, że nowoczesne technologie są pochodną

odkryć naukowych w naukach podstawowych KA6_WK03

Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych

zrozumiałym, potocznym językiem KA6_UK03

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w

literaturze, także w językach obcychi KA6_UU02.

Potrafi pracować zespołowo KA6_UO01.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i przedstawionych referatów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Horowski
Prowadzący grup: Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pryszczepko
Prowadzący grup: Karol Pryszczepko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goliński
Prowadzący grup: Tomasz Goliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)