Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3SD1
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 3 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: brak

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x1h = 15h

udział w konsultacjach 2x3h = 6h

realizacja referatów 10h = 10h

przygotowanie prezentacji 10h = 10h

prezentacje kolejnych etapów przygotowania pracy dyplomowej 2x10h = 20h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 71 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Literatura zgodna z tematami referatów prezentowanych przez studentów w trakcie seminarium.

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Student(ka) zapoznaje się szczegółowo z wybranym działem matematyki, zna podstawowe definicje, twierdzenia i dowody. KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UU01, KA6_UU02, KA6_KK01.

Student(ka) umie zreferować/zaprezentować wyniki swoich poszukiwań i studiów nad wybranym zagadnieniem. KA6_UK01, KA6_KR01.

Student(ka) rozwija umiejętność uczestnictwa w dyskusjach. KA6_UK03, KA6_UK05, KA6_KK02.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę. Studenci oceniani są na podstawie wystąpień, notatek z zajęć i aktywności. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hryniewicka, Grzegorz Jakimowicz, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka, Grzegorz Jakimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pryszczepko
Prowadzący grup: Karol Pryszczepko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)