Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy rachunkowości i finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-1ER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy rachunkowości i finansów
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 1 rok sem. letni Matematyka specj. finansowa - 2 stopień
MT2 1 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami sprawozdania finansowego, zasadami prowadzenia księgowości oraz wybranymi modelami i metodami matematycznymi stosowanymi w analizie finansowej jednostki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 2

Wymagania wstępne: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady z elementami aktywizującymi studentów, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 30 godz.

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 10 godz.

rozwiązywanie zadań domowych 30 godz.

udział w konsultacjach 15 godz.

praca z literaturą 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

Literatura:

M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.

A. Rutkowski: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.

P. Szczypa: Zasady rachunkowości : teoria, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Zna elementy sprawozdania finansowego i podstawowe zasady prowadzenia księgowości - KA7_WK01

Umie przygotować bilans w oparciu o dostarczone dane - KA7_WK01

Potrafi księgować proste operacje gospodarcze - KA7_WK01

Zna i stosuje wybrane modele i metody matematyczne wykorzystywane w analizie finansowej firm - KA7_WK01

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)