Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody fizyki matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2MFM
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody fizyki matematycznej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o trzech działach fizyki teoretycznej: mechanika klasyczna, elektrodynamika, mechanika kwantowa i roli matematyki w fizyce teoretycznej.

Skrócony opis:

Równania falowe - wyprowadzanie, rozwiązywanie i interpretacja wyników (struny, fale w przestrzeni, związane z nimi funkcje specjalne, symetrie).

Równania Maxwella - postać różniczkowa i postać całkowa, elektro- i magnetostatyka, fale elektromagnetyczne oraz przybliżenie optyki geometrycznej.

Równanie Schrödingera - podstawowe koncepcje i interpretacje mechaniki kwantowej, kwantowanie kanoniczne, zasada nieoznaczoności Heisenberga,

najprostsze układy kwantowe, moment pędu i grupa obrotów, równanie Diraca i najprostsze jego rozwiązania (pojęcie antymaterii). Równanie

przewodnictwa ciepła, wprowadzenie do termodynamiki (formy różniczkowe) wraz z ujęciem mikroskopowym.

Pełny opis:

Profil kształcenia: akademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Mechanika analityczna, Równania różniczkowe cząstkowe

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w

grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenienie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach,

ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 77 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się:

KA7_KK01, KA7_WG02, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW02, KA7_UW05, KA7_UW04, KA7_UW06, KA7_UW08, KA7_UW10, KA7_UW14, KA7_UW15, KA7_WG10

KA7_WG01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych

działów matematyki, KA7_WG02 dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji

rozumowań matematycznych, KA7_WG04 ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, KA7_WG05 jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, KA7_WG06 zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej, KA7_UW14 potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych

zastosowaniach matematyki, KA7_UW15 rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych, KA7_UK01 posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach

matematycznych o różnym charakterze, KA7_UU01 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu

lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania, KA7_KK01 zna graniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Horowski
Prowadzący grup: Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)