Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Równania różniczkowe cząstkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2RRC2
Kod Erasmus / ISCED: 11.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Równania różniczkowe cząstkowe
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń: 1. Twierdzenie Cauchy'ego-Kowalewskiej. 2. Całkowanie liniowych i quasi-liniowych równań I rzędu. Całki pierwsze. Układy Hamiltonowskie. 3. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych II rzędu. 4. Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Zagadnienia graniczne poprawnie postawione. 5. Równanie typu hiperbolicznego. Zagadnienie Cauchy'ego dla równania falowego. Zagadnienie mieszane dla równania falowego. 6. Równania typu eliptycznego. Własności funkcji harmonicznych. Funkcja Greena i jej własności. Rozwiązanie zagadnienia Dirichleta. 7. Równania typu parabolicznego. Równanie przewodnictwa ciepła. Zasada ekstremum. Twierdzenie o istnieniu Cauchy'ego równania przewodnictwa ciepła. 8. Stosowanie zdobytej wiedzy zarówno do rozwiązywania zagadnień teoretycznych, jak i zagadnień praktycznych.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń: 1. Twierdzenie Cauchy'ego-Kowalewskiej. 2. Całkowanie liniowych i quasi-liniowych równań I rzędu. Całki pierwsze. Układy Hamiltonowskie. 3. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych II rzędu. 4. Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Zagadnienia graniczne poprawnie postawione. 5. Równanie typu hiperbolicznego. Zagadnienie Cauchy'ego dla równania falowego. Zagadnienie mieszane dla równania falowego. 6. Równania typu eliptycznego. Własności funkcji harmonicznych. Funkcja Greena i jej własności. Rozwiązanie zagadnienia Dirichleta. 7. Równania typu parabolicznego. Równanie przewodnictwa ciepła. Zasada ekstremum. Twierdzenie o istnieniu Cauchy'ego równania przewodnictwa ciepła. 8. Stosowanie zdobytej wiedzy zarówno do rozwiązywania zagadnień teoretycznych, jak i zagadnień praktycznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenienie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. J. Wolska–Bochenek, A. Borzymowski, J.Chmaj, M.Tryjarska „Zarys teorii równań całkowych i równań różniczkowych cząstkowych” PWN Warszawa 1973

2. M. Krzyżański „Równania różniczkowe cząstkowe rzędu II” cz. I i II PWN Warszawa 1979

3. M.M. Smirnow „Zadania z równań różniczkowych cząstkowych” PWN Warszawa 1987

4. K. Bieńkowska–Lipińska „Wybrane zagadnienia równań fizyki matematycznej” PWN Warszawa 1992

5. Budak, Samarski „Równania fizyki matematycznej” PWN Warszawa 1983

6. F. Bierski „Równania różniczkowe cząstkowe” Wyd. AGH 1986

7. L. Evans „Równania różniczkowe cząstkowe” American Mathematical Soc., 2010, tłum. PWN Warszawa 2012

8. Bicadze „Zadania z równań fizyki matematycznej” PWN Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna klasyfikacje równań różniczkowych cząstkowych I-go rzędu, rozumie twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego dla quasiliniowych równań różniczkowych I-go rzędu, zna pojęcie całki pierwszej; umie zbudować rozwiązanie ogólne zagadnienia Cauchy'ego dla quasiliniowych równań różniczkowych I-go rzędu za pomocą charakterystyk. KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_UW02, KA7_UW06

Zna klasyfikację równań różniczkowych cząstkowych II-go rzędu oraz zagadnienia graniczne i ich rodzaje; zna pojęcie zagadnienia postawionego poprawnie dla równań fizyki matematycznej i rozumie związek tych równań z procesami fizycznymi, które one opisują; umie wyznaczyć typ równania z dwiema zmiennymi niezależnymi. KA7_WG02, KA7_WG04, KA7_WG06, KA7_UW06, KA7_UW10

Zna kanoniczną postać równania typu hiperbolicznego, zna metodę propagacji fal i wzór d'Alemberta, rozumie wzór Kirchoffa; umie stosować te wzory w najprostszych przykładach. KA7_WG02, KA7_WG06, KA7_UW06

Zna podstawowe rozwiązanie równania Laplace'a, zna własności funkcji harmonicznych, zna pojęcie funkcji Greena i jej zastosowania. KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_UW01, KA7_UW06

Rozumie zasadę extremum i jednoznaczność rozwiązania zagadnienia brzegowego dla równania przewodnictwa ciepła z dwiema zmiennymi niezależnymi, zna podstawowe rozwiązanie i wzór dla rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego równania przewodnictwa ciepła. KA7_WG02, KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_UW06, KA7_UW10

Uzyskuje podstawowe umiejętności twórczego rozwijania teorii równań różniczkowych. KA7_KK01, KA7_KK02, KA7_KK07, KA7_UU01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń: 1. Twierdzenie Cauchy'ego-Kowalewskiej. 2. Całkowanie liniowych i quasi-liniowych równań I rzędu. Całki pierwsze. Układy Hamiltonowskie. 3. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych II rzędu. 4. Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Zagadnienia graniczne poprawnie postawione. 5. Równanie typu hiperbolicznego. Zagadnienie Cauchy'ego dla równania falowego. Zagadnienie mieszane dla równania falowego. 6. Równania typu eliptycznego. Własności funkcji harmonicznych. Funkcja Greena i jej własności. Rozwiązanie zagadnienia Dirichleta. 7. Równania typu parabolicznego. Równanie przewodnictwa ciepła. Zasada ekstremum. Twierdzenie o istnieniu Cauchy'ego równania przewodnictwa ciepła. 8. Stosowanie zdobytej wiedzy zarówno do rozwiązywania zagadnień teoretycznych, jak i zagadnień praktycznych.

Pełny opis:

Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń: 1. Twierdzenie Cauchy'ego-Kowalewskiej. 2. Całkowanie liniowych i quasi-liniowych równań I rzędu. Całki pierwsze. Układy Hamiltonowskie. 3. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych II rzędu. 4. Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Zagadnienia graniczne poprawnie postawione. 5. Równanie typu hiperbolicznego. Zagadnienie Cauchy'ego dla równania falowego. Zagadnienie mieszane dla równania falowego. 6. Równania typu eliptycznego. Własności funkcji harmonicznych. Funkcja Greena i jej własności. Rozwiązanie zagadnienia Dirichleta. 7. Równania typu parabolicznego. Równanie przewodnictwa ciepła. Zasada ekstremum. Twierdzenie o istnieniu Cauchy'ego równania przewodnictwa ciepła. 8. Stosowanie zdobytej wiedzy zarówno do rozwiązywania zagadnień teoretycznych, jak i zagadnień praktycznych.

Literatura:

1. J. Wolska–Bochenek, A. Borzymowski, J.Chmaj, M.Tryjarska „Zarys teorii równań całkowych i równań różniczkowych cząstkowych” PWN Warszawa 1973

2. M. Krzyżański „Równania różniczkowe cząstkowe rzędu II” cz. I i II PWN Warszawa 1979

3. M.M. Smirnow „Zadania z równań różniczkowych cząstkowych” PWN Warszawa 1987

4. K. Bieńkowska–Lipińska „Wybrane zagadnienia równań fizyki matematycznej” PWN Warszawa 1992

5. Budak, Samarski „Równania fizyki matematycznej” PWN Warszawa 1983

6. F. Bierski „Równania różniczkowe cząstkowe” Wyd. AGH 1986

7. L. Evans „Równania różniczkowe cząstkowe” American Mathematical Soc., 2010, tłum. PWN Warszawa 2012

8. Bicadze „Zadania z równań fizyki matematycznej” PWN Warszawa 1980

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)