Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Master seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2SMG1a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Master seminar I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT2 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna- 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej na podstawie źródeł w języku angielskim oraz konsultacji. Przygotowanie wystąpień i prezentacja własnego dorobku naukowego oraz problemów z listy wymaganych zadań egzaminacyjnych wraz z prowadzeniem dyskusji w języku angielskim i polskim.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka Rok studiów/semestr: I rok/ 1 semestr Prerekwizyty: brak

Seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 15x1h = 15h

udział w konsultacjach 2x3h = 6h

realizacja referatów 10h = 10h

przygotowanie prezentacji 10h = 10h

prezentacje kolejnych etapów przygotowania pracy dyplomowej 2x10 = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godzin;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 55 godzin.

Literatura:

1. Sheldon Axler: Linear Algebra Done Right, Third edition, Springer International Publishing 2015.

2. DAVID ALEXANDER BRANNAN: A First Course in Mathematical Analysis, Cambridge University Press, 2006.

3. Dalsza literatura uzależniona jest od tematów referatów prezentowanych przez studentów w trakcie seminarium.

Efekty uczenia się:

Student zapoznaje się dość szczegółowo z wybranym działem matematyki, zna podstawowe definicje, twierdzenia i dowody;

Student umie zreferować/zaprezentować wyniki swoich poszukiwań i studiów nad wybranym zagadnieniem;

Rozwija umiejętność uczestnictwa w dyskusjach.

KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW02, KA7_UK03, KA7_UU01, KA7_UU02.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. Wygłoszenie co najmniej dwóch referatów.

3. Prezentacja prac domowych.

Ocena jest wypadkową ocen poszczególnych prezentacji i ogólnej aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miroslava Růžičková
Prowadzący grup: Miroslava Růžičková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Maciej Horowski, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)