Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Master seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2SMG1a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Master seminar I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej na podstawie źródeł w języku angielskim oraz konsultacji. Przygotowanie wystąpień i prezentacja własnego dorobku naukowego oraz problemów z listy wymaganych zadań egzaminacyjnych wraz z prowadzeniem dyskusji w języku angielskim i polskim.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina: Matematyka

Rok studiów/semestr: I rok/ 1 semestr

Prerekwizyty: brak

Seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 15x1h = 15h

udział w konsultacjach 2x3h = 6h

realizacja referatów 10h = 10h

przygotowanie prezentacji 10h = 10h

prezentacje kolejnych etapów przygotowania pracy dyplomowej 2x10 = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godzin;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 55 godzin.

Literatura:

1. Stochastic Differential Equations with Applications [online]. National Centre for Econometric Research, 2012. http://www.ncer.edu.au/papers/documents/SDE.pdf

2. Dzhalladova, M. Růžičková: Dynamical systems with random structure and their applications, Stability, Oscillations and Optimization of Systems vol. 10, Cambridge Scientific Publishers, 2020.

3. Gary Schurman: The Vasicek Interest Rate Process, MBE, CFA (2016).

4. Omiros Papaspiliopoulos: An introduction to modelling and likelihood inference with stochastic differential equations [online].

5. J. Diblík, M. Růžičková, E. Schmeidel: Równania różniczkowe zwyczajne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

6. Josef Diblík: Functional differential equations, EDIS, Žilina, 2008.

7. Saber N. Elaydi: An Introduction to Difference Equation, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1999.

Efekty uczenia się:

Student zapoznaje się dość szczegółowo z wybranym działem matematyki, zna podstawowe definicje, twierdzenia i dowody;

Student umie zreferować/zaprezentować wyniki swoich poszukiwań i studiów nad wybranym zagadnieniem;

Rozwija umiejętność uczestnictwa w dyskusjach.

KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW02, KA7_UK03, KA7_UU01, KA7_UU02.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. Wygłoszenie co najmniej dwóch referatów.

3. Prezentacja prac domowych.

Ocena jest wypadkową ocen poszczególnych prezentacji i ogólnej aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Maciej Horowski, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)